Ledningsgrupp

Ledningsgrupp Bollebygd

Arbetet i den lokala ledningsruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Förteckning deltagare Närvård Bollebygd (Bollen)

Anna-Carin Johansson
Vårdenhetschef/läkarchef
Vuxenpsykiatriska kliniken Södra Älvsborgs sjukhus
E-postadress
0702-787931

Kristina Sunebrand
Folkhälsosamordnare Bollebygds kommun
E-postadress
0729-805532, 033-4305532

Maria Glemfelt
Omvårdnadsutvecklare Utvecklingsstaben
Södra Älvsborgs sjukhus
E-postadress
0700-824577, 033-6165296

Clary Hansson
Vårdenhetschef
Barn och ungdomspsykiatrin Södra Älvsborgs sjukhus
E-postadress
033-6164918

Alex Wennblom
Verksamhetschef
ÄO och LSS Bollebygds kommun
E-postadress
0700-805792, 033-4305792

Eva Johansson
Verksamhetschef
Närhälsan Bollebygd
E-postadress
0708-280098, 010-4416129

Charlotta Englund
Enhetschef hemsjukvård/korttid
Bollebygds kommun
E-postadress
0729-805878, 033-4305878

Ingela Sunneskär
MAS/ Verksamhetschef HSL
E-postadress
0729-805718, 033-4305718

Kristina Magnusson
Enhetschef demensenheten
Bollebygds kommun
E-postadress
0729-805736, 033-4305736

Lena Rosholm
Personligt ombud
Bollebygds kommun
E-postadress
0729-805736, 033-4305736

Annelie Fischer
Förvaltningschef Bildning
Bollebygds kommun
E-postadress
0729-805610, 033-4305610

Malin Anell
Enhetschef
Närhälsan Rehabmottagning
Bollebygds kommun
E-postadress
0700-822965

Carina Crantz (adjungerad)
Enhetschef
Habilitering och hälsa Barn- och ungdom Borås
E-postadress

 

Protokollrutin

Protokoll ska skrivas, kopia mailas till Närvårdskontoret för publicering på hemsida.