Projekt Samsjuklighet

Projektets mål är att kommuner, psykiatri och primärvård i samverkan ska arbeta för att målgruppen, personer med psykisk störning/sjukdom och ett samtidigt missbruk, tas om hand inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 

Organisationerna ska arbeta utifrån ett gemensamt synsätt med integrerade och samordnade verksamheter. Genom identifiering av målgruppens behov, kartläggning av behov av insatser, gemensam dokumenation, kompetensutveckling, handledning och nätverksträffar förväntas livskvaliteten, för såväl enskilda individer i målgruppen som för målgruppen som helhet, kunna ökas.

Projektet pågår från 1 maj 2016 tom 30 april 2018.

Jan Nilsson

Socionom, ÖVM Mark Samordnare Samsjuklighet
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-03-22 13:49