Det händer efter valet

Söndagen den 14 september 2014 hölls allmänna val i Sverige. För Västra Götalandsregionens del handlar de allmänna valen om att utse nytt regionfullmäktige. Av tradition är landstingsvalen de sista som räknas, och länsstyrelsen meddelar resultatet vid månadsskiftet september/oktober.

Informationen på denna sida togs fram inför valet 2014 och beskriver vad som händer efter ett val i Västra Götalandsregionen. Informationen på sidan uppdateras inte förrän inför nästa val 2018 men vi har ändå låtit informationen finnas kvar för att man ska kunna ske vad som hände efter valet 2014 och vad troligen kommer att hända även efter nästa val.

Regionfullmäktige

Nuvarande ledamöter och ersättare i regionfullmäktige är valda till och med 14 oktober. Sista fullmäktige är den 7 oktober. De nyvalda ledamöterna och ersättarna tillträder den 15 oktober. På första fullmäktigemötet den 21 oktober väljs ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande (presidium) i regionfullmäktige. Dessutom utses valberedning, arvodesberedning och regionstyrelse. På fullmäktigemötet den 25 november väljs sedan ledamöter och ersättare till alla övriga nämnder och styrelser, bolagsstyrelser m.m. Då fastslås också budget för 2015.

Regionstyrelsen

För regionstyrelsen gäller att nuvarande ledamöter och ersättare är valda för fyra år till dess att fullmäktige utser ny styrelse, vilket alltså sker den 21 oktober. Sista ordinarie möte med avgående regionstyrelse är den 14 oktober, och första mötet med nyvalda regionstyrelsen är den 11 november.
Regionstyrelsens utskott har samma mandatperiod som regionstyrelsen. Den nyvalda regionstyrelsen väljer utskott när styrelsen så önskar, men tidigast 21 oktober.

Övriga nämnder och styrelser

Nuvarande ledamöter och ersättare i övriga nämnder och styrelser är valda till och med 31 december 2014. Nyvalda ledamöter och ersättare tillträder 1 januari 2015. Det är regionfullmäktige som bestämmer mandatperioden, som kan vara hela mandatperioden 2015-2018 eller till exempel ett år.

Revisorerna

Revisorerna har en fyraårig granskningsperiod. Deras uppdrag upphör först sedan fullmäktige beslutat om ansvarsfrihet under femte året. Det innebär att det finns två uppsättningar revisorer under 2015 med olika granskningsperioder.

Bolagen

Nuvarande ledamöter (och eventuella suppleanter) är valda till och med årsstämman 2015 (årsstämmorna för samtliga bolag brukar hållas i mars på den så kallade bolagsdagen). Nyvalda ledamöter (och eventuella suppleanter) tillträder från årsstämman 2015 och väljs till och med årsstämman 2019.