Aktuellt

Notiser och pressmeddelanden om regional utveckling.

Aktuellt

Var med och förbättra framtidens datamolntjänster i Europa
Är ni ett SMF (små och medelstort företag) och använder datamolntjänster i ert arbete? SMF:s från Sverige uppmanas nu att dela med sig av sina erfarenheter i en enkätundersökning för att förbättra framtidens datamolntjänster i Europa. Undersökningen är öppen fram till den 4 maj.

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik
Regeringen överlämnade idag propositionen ”God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik” som i huvudsak handlar om en utvecklad och mer strategisk folkhälsopolitik kring de hälsoskillnader som finns i samhället idag. Ett av förslagen är att skapa en tydligare fördelning av ansvar på nationell nivå och förbättrad uppföljning av folkhälsan.

Energikontoret + Innovatum = sant!
Energikontoret i Västra Götaland är en viktig regional resurs genom sin breda kontaktyta gentemot alla kommuner och näringslivet, Från den 1 januari 2019 tar Innovatum över huvudmannaskapet. Samorganiseringen av energikontor, kunskapsplattformar som Biogas Väst och Power Väst och energiprojekt skapar en starkare och bredare bas för arbetet på energiområdet i Västra Götaland.

Hur satsar vi rätt på maten?
Ekologiskt, klimatsmart, närproducerat eller kanske svekologiskt? Animaliskt eller vegetariskt? Det är inte så lätt att orientera sig kring vad som är egentligen är ”rätt” eller ”fel” när det handlar om mat miljö och hälsa. Som stöd har miljöavdelningen i "Maten i Västra Götaland" summerat fakta om olika begrepp.

Positiv utveckling av VGRs miljöarbete efter första året med miljöplanen
Skola i rörelse
Ny satsning för integration av ensamkommande nyanlända flickor
Antalet ensamkommande nyanlända flickor har ökat och det saknas idag ett anpassat mottagande för just flickor. I Trollhättan finns projektet "Integrera mera - ensamkommande nyanlända flickor" som ser till att flickorna genom olika fritidsaktiviteter inkluderas och integreras i samhället. Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har uppmärksammat projektet och beviljar nu stöd för deras fortsatta arbete.

Sagocafé i Tynnered ska öka läskunnigheten
Centrala Tynnered är ett socioekonomiskt utsatt område där det finns en strävan om att kunna erbjuda barn och unga samma möjligheter som de som växer upp i socioekonomiskt starka områden. Sannolikheten är större att barn som bor här växer upp i hushåll utan böcker och att de inte har någon vuxen som läser för dem. Därför vill Stadsdelsförvaltning Västra Göteborg, område Kultur och Fritid starta ett Sagocafé på mötesplatser i centrala Tynnered. Hit är föräldrar och barn välkomna på högläsning. Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har uppmärksammat projektet och beviljar nu stöd för deras fortsatta arbete.

Kulturting Västra Götaland 2018 - anmälan är öppen!
Klinisk forsning i Västra Götaland får toppbetyg
Ansök till Master Class 2018 om EU:s sammanhållningspolitik
Är du forskare eller doktorand i början av din karriär och har ett intresse för EU:s sammanhållningspolitik? Vill du vara med och bidra till policyutveckling? Ta chansen och delta under årets Master Class i Bryssel den 8-11 oktober. Här ges tillfälle att träffa ledande politiker och forskare från hela Europa verksamma inom samma fält. Ansök senast den 9 maj.

Barn får inte användas som tolkar
Tolkning via Skype och nya labrutiner gav årets interna miljöstipendier
Utlysning - Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2019-2021
Nedslag i vårdens viktiga arbeten – tema på folkhälsans informations- och dialogdag
Den 28 mars träffades folkhälsoplanerare i kommunerna och regionutvecklare på en informations- och dialogdag. Under dagen presenterades en mängd pågående arbeten och projekt i Västra Götalandsregionen. De handlade bland annat om sexuell hälsa, arbetet med att förebygga våld i nära relationer och en gemensam elevhälsodatabas. Dagen avslutades med en diskussion om den stora omställningen av hälso- och sjukvården.

Skolans roll för nyanlända – i fokus vid forskningsseminarium om migration och hälsa
Den 27 mars anordnade Västra Götalandsregionen tillsammans med Göteborgs universitet ett forskningsseminarium om migration och hälsa. Skolans viktiga roll för nyanlända var en röd tråd genom nästan alla presentationer. Under dagen presenterade forskarna sina studier och därefter diskuterades resultat tillsammans med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.

Mer fysisk aktivitet för att höja resultaten i skolan
Forskning visar att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Därför får Skolverket nu i uppdrag att föreslå hur mer rörelse kan bli en del av vardagen i grundskolan.

Goda idéer är värda att spridas
Det finns många exempel på hur man kan förbättra kosthållningen och öka aktiviteten i samhället.

Skolverket - Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor
Familjebakgrund har stor betydelse för elevernas skolresultat, men hur har betydelsen utvecklats över tid? I vilken utsträckning klarar det svenska skolsystemet att kompensera för elevers olika förutsättningar att nå målen i slutet av grundskolan? Det är frågor som undersöks i Skolverkets senaste rapport.

Utlysning - kultur tillsammans med flyktingar
För fjärde året i rad utlyser Västra Götalandsregionens kulturnämnd projektmedel för att välkomna flyktingar med kultur. För 2018 utlyser kulturnämnden 3 250 000 kronor som ska gå till det fria kulturlivet, folkhögskolor och civilsamhällets aktörer för att genomföra kulturinsatser tillsammans med flyktingar i Västra Götaland. Stödet syftar till att stärka integrationen och främja den interkulturella dialogen i Västra Götaland.

Skaraborg besökte Finland för att tala om barnfetma
Barnfetma är ett samhällsproblem som ökar i hela världen. WHO har därför startat ett koncept med ECHO-zone, ending childhood obesity zone, som syftar till att skapa hälsofrämjande miljöer runt barnen och förenkla hälsosamma val. En delegation från Skaraborg besökte en internationell konferens i Seinäjoki för att lära mer om deras arbete.

Så blir Western Scandinavia en region i världsklass
Dialoger om våldsförebyggande arbetet
Den 15 februari genomfördes det första dialogen om våldsförebyggande arbete i Vänersborg.

Den första av tre delregionala suicidpreventiva konferenser är nu genomförd
Avdelning folkhälsa genomförde den första av tre delregionala konferenser om suicidprevention. Den 12 mars var det i Uddevalla, den 14 mars i Skövde och den 17 april blir det i Göteborg. Konferensen syftar till att ge grundläggande kunskap, strategier och metoder inom suicidprevention och vad som är viktigt för att skapa ett hållbart arbete. Tanken med att förlägga konferensen på tre olika platser i regionen är att öka närheten till, och tillgängligheten för, fler kommuner.

Nätverksträff om äldres hälsa, ohälsa och suicidprevention
Ett 50-tal tjänstepersoner från ett 10-tal kommuner deltog på nätverksträffen ”Äldres hälsa, ohälsa och suicidprevention” den 6 mars i Göteborg. Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet, höll i en inspirerade förmiddag om psykisk hälsa och ohälsa utifrån ett livsloppsperspektiv. Susanne har lång erfarenhet från arbete med äldreomsorg och psykiatri på nationell, regional och lokal nivå.

Dags för byggstart Göteborg-Borås nu
Bara inom några veckor fastställer regeringen den nya nationella transportplanen för åren 2018–2029. Ny och utbyggd järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås är en förutsättning för ett växande internationellt näringsliv och effektiv arbetspendling i stråket. Utifrån det förslag som Trafikverket lanserade i höstas måste regeringen gå in med rejäla resurser för att få till en byggstart av järnvägssträckan Göteborg-Landvetter-Borås.

Uppdaterat beslutstöd för vård vid övervikt och fetma
Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl klar
Trafikverkets jämförande analys av höghastighetsjärnväg för tåg i 320 respektive 250 kilometer i timmen är klar. Jämförelsen visar att en järnväg för 320-tåg är mer lönsam på sikt.

Allt större andel av personresorna i Västra Götaland görs med kollektivtrafiken
Fler än någonsin väljer att resa med kollektivtrafiken istället för med bil. Det visar siffror från Kollektivtrafikbarometern för 2017, som släpptes idag. En tredjedel av personresorna i hela Västra Götaland och mer än fyra av tio personresor i Göteborgsregionen, görs nu med kollektivtrafiken.

Skaraborg kraftsamlar mot barnfetma
En delegation från Skaraborg åker till den finska kommunen Seinäjoki, som arrangerar den internationella konferensen om barnfetma ”HEALTHY KIDS OF SEINÄJOKI CONFERENCE” mellan den 12 till 15 mars 2018.

Succé för filmfestivalens premiärturné
Kulturen i Västra Götaland får digitaliseringsplan
Simulatorer lyfter utbildningen och stärker miljöprofilen på Sötåsen och Uddetorp
Idag invigs de nya högteknologiska utbildningsmiljöerna på Naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp. På båda skolorna finns nu totalt 38 simulatorer motsvarande ca 400 maskiner där elever kan träna på att köra traktor, skördetröska, skogsmaskin och andra tunga fordon med hjälp av den senaste tekniken.

Helena Starfelt blir Västra Götalandsregionens nya näringslivschef
Helena Starfelt har utsetts till ny näringslivschef av regionutvecklingsdirektören.

– Hur mår västragötalänningarna? Genom folkhälsoenkäten får vi svaret
Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” som riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Enkäten syftar till att ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten används därefter i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Västra Götalandsregionen (VGR) i samarbete med Göteborgs Stad deltar i år med ett utökat urval, i år skickas enkäten till nästan 75 000 västragötalänningar.

Västra Götaland ska vara fossiloberoende till 2030
Vi behöver ta nästa steg i omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Därför samlas idag en rad starka västsvenska ledare från näringsliv, akademi, kommuner och intresseorganisationer i Göteborg. Samtliga ingår i nybildade Klimatråd Västra Götaland.

VGR får pris som hållbar organisatör av sjukvård
Framåtskridande inom energieffektivisering, resursförbrukning och mycket mer. I VGR händer alltid saker som ligger i framkant. Så lät motiveringen till priset som Västra Götalandsregionen fick ta emot från Aktuell Hållbarhet och Nordic Center for Sustainable Healthcares konferens på torsdagen.

Nyhetsbrev februari från VGR kultur
Det lilla barnets hälsa- vårt gemensamma ansvar
”Det lilla barnets hälsa- vårt gemensamma ansvar” var rubriken på inspirationsdagen den 8 februari som arrangerades av avdelning folkhälsas Skaraborgsenhet tillsammans med Folktandvården.

Verktyg för fullföljda studier – temat på årets folkhälsokonferens
Den röda tråden genom årets folkhälsokonferens var ” Verktyg för komplexa utmaningar – Hur kan vi arbeta för fullföljda studier?” Det stora samarbetet Kraftsamling fullföljda studier där regionen, kommunerna, skolan och näringslivet med flera samarbetar för att våra elever ska gå ut skolan med godkända betyg är i full gång och nu gäller det att hitta konkreta verktyg för att fortsätta arbetet. Under konferensen fick deltagarna inspirerande föreläsningar och seminarier där olika verktyg och arbetssätt presenterades. Några menade att det är du själv som är det viktigaste verktyget för att leda utveckling och andra menade att det är nytänkande och samarbete i nya former som är nyckeln. 400 personer från regionen, kommuner, kommunalförbund och näringslivet var representerade.

Nätvandring - ett sätt att stötta och stärka personer via nätet
Nätvandring är att möta människor på nätet, ett omsorgsarbete. Att se, stötta och stärka personer där de befinner sig - på nätet.

Finansiering het fråga när nya stambanor debatterades i Malmö
Västra Götalandsregionen var arrangör för den nationella konferensen ”Byggstart Sverige i Malmö, tillsammans med flera regioner och kommuner. I fokus stod de nya stambanorna för höghastighetsjärnväg.

Satsningen på medverkansersättning fortsätter
Hon bli VGRs ombud till ICORN
Regionernas roll i EU:s långsiktiga klimatarbete
Hur kan EU och nationella regeringar ta lärdom av städers och regioners klimatarbete? Den frågan diskuterar Västra Götalandsregionen med bl.a. Europeiska kommissionen under WWFs rundabordssamtal i Bryssel.

Social hållbarhet, folkhälsa och psykisk hälsa – temat för västra nämndens folkhälsodag
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden bjöd den 24 januari in till sin årliga folkhälsodag. I år var fokus på barn och ungas hälsa och framförallt den psykiska hälsan. Diskussionen handlade om hur kommunala och regionala verksamheter ska kunna arbeta tillsammans för att barn och unga ska klara skolan med godkända betyg. Kommunledningar, vårdcentralschefer och verksamhetsansvariga för ungdomsmottagningar i kommunerna i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden område var inbjudna och drygt 100 personer var samlade och hade möjligheten att lyssna på kunniga föreläsare och diskutera samverkan.

Redskap för bättre matval
EU presenterar plaststrategi
Plasttillverkningen har ökat enormt mycket sedan 1960-talet. År 2014 producerades 311 miljoner ton plast globalt. År 2050 beräknas den ha ökat till 1,2 miljarder ton. Mängden plast som hamnar i naturen och i våra hav blir ett allt större miljöproblem. Västra Götalandsregionen berörs av plaststrategin på flera sätt; dels som en stor inköpare av plast och andra material inom sjukvården där vi kan vara en föregångare genom att ställa höga miljökrav. Vi har också ambitiösa handlingsprogram både inom bioinnovationer och på det maritima området, som bidrar till att lösa utmaningar på plastområdet.

Gästateljéstipendiater 2018
Handläggningen är klar. Gästateljéstipendiater 2018 är utsedda.

Europeiska kommissionen presenterar samråd inför EU:s nästa långtidsbudget

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2017-12-08 16:25