Information om utlysning

Här finner du nödvändig information inför din ansökan. Läs igenom utlysningstexten och läs gärna mer under "Frågor och svar".

Utlysningstext
Mall för ansökan
Chefsintyg

Skicka in ansökan

Hör av dig till Innovationsplattformen om du har funderingar kring din ansökan. E-postadress

Innovationsfondens definition av en innovativ idé är:

"en ny produkt, tjänst, metod eller process av betydelse, som vunnit insteg inom hälso- och sjukvården". En fördjupad förklaring till definitionen finns i bilaga 1 i utlysningstexten. 

Notera att innovationsfonden inte finansierar forskningsprojekt.

Din ansökan ska bestå av fyra delar för att vara komplett. De följande delarna är personuppgifter på huvudsökande*, projekttitel, projektbeskrivning inklusive projektbudget samt ett chefsintyg.

Ansökan måste skrivas på svenska.

*Huvudsökande ska vara en verksamhet eller en medarbetare. Du kan alltså själv välja om du vill söka på egen hand eller tillsammans med kollegor.

Ett antal förgranskningsgrupper med bred representation från Västra Götalandsregionens olika verksamheter, professioner och kompetensområden gör en första bedömning av ansökningarna. Den samlade bedömningen från förgranskningsgrupperna förs sedan vidare till slutbedömningsgruppen som lämnar beslutsförslag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Namn på deltagare i samtliga grupper kommer att publiceras.

Granskningsgrupperna kommer att bedöma alla ansökningarna utefter "NABC"- metoden och dess kriterier. Kriterierna är följande:

 • Behovet (Need): Är det ett väsentligt användar-, patient- eller verksamhetsbehov?
 • Genomförandet (Approach): Hur behovet ska lösas och hur projektet ska bedrivas?
 • Nytta (Benefit): Vilka mätbara fördelar har föreslagen lösning?
 • Alternativ (Competition): Vilka alternativa sätt att lösa problemet finns och hur unik är lösningen?

Du hittar mer information om bedömningskriterierna och NABC-metoden i utlysningstexten.

Pengarna från Innovationsfonden kan användas till:

 • Lönekostnad plus sociala avgifter för personals direkta medverkan i projektet (overhead-kostnader ersätts inte)
 • Kostnader för material
 • Inköp av externa resurser

Pengar från Innovationsfonden kan inte användas till:

 • Utveckling av idéer som du sjäv äger rättigheterna till
 • Skriva eller skicka in en patentansökan (läs mer om detta under "Frågor om patent")

 

Rekvisitation och lägesrapport
Minst två gånger under 2018 ska du rekvirera pengar. När du rekvirerar ska du även bifoga en lägesrapport med status från ditt projekt. Lägesrapportsmallen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan. 

När ansökan är beviljad kontaktar du ekonomifunktionen på din enhet. De hjälper dig att lägga upp ett eget Ansvar för ditt projekt. Där redovisar du alla kostnader för ditt projekt. När du redovisar din egen tid schemalägger du den i Heroma, då läggs din arbetstid automatiskt in i Ansvaret.

Vid beviljande av ansökan kommer du att få detaljerad information för hur rekvisitionen ska gå till.

Fördelning av pengar till deltagare från olika enheter
När ditt projekt blir beviljat kommer ekonomifunktionen på huvudsökandes enhet att skapa ett Ansvar. Om det finns deltagare i fondprojektet som jobbar på en annan enhet kommer den berörda ekonomifunktionen att lägga in dessa personer som projektdeltagare i Heroma, oavsett vilken enhet de jobbar på. Då kommer de att schemaläggas i Heroma på samma Ansvar. Detta innebär att pengarna kommer att fördelas mellan avdelningarna genom Heroma.

Hantera externa fakturor
Din enhet kommer att vara betalningsansvarig för externa fakturor. När en extern faktura kommer till er rekvirerar ni summan från Innovationsfonden så att ni hinner betala fakturan innan förfallodagen (oftast 30 dagar). 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur upphandling med offentliga medel får göras. Lagen ska motverka att ett eller några företag får fördel framför andra. Koncerninköps uppdrag är att upphandla verksamhetensbehov på rätt sätt. Har du frågor, vänligen kontakta dem på 020-375 000.

FOU-undantag

Om VGR via Innovationsfonden köper in en vara som är avsedd för FOU-verksamhet, t.ex. en prototyp, är möjligt utan upphandling enligt LOU. Men om prototypen sedan blir en produkt, ska den färdiga produkten konkurrensutsättas och upphandlas enligt LOU.

LOU gäller om båda dessa kriterier uppfylls:

 1. Huvudmannen bekostar FOU-tjänsterna
 2. Huvudmannen tar hem hela vinsten/nyttan av FOU-tjänsterna

 

Äganderätt till din idé
Utgångspunkten är att arbetsgivaren, Västra Götalandsregionen (VGR), har rätt att förvärva äganderätten eller licensrätt till sådana uppfinningar du gör som är kopplade till ditt arbete. Om din lösning kan anses patenterbar, ska du skriftligen anmäla detta till din närmaste chef. VGR tar därefter ställning till om anspråk ska göras på rättigheterna. Om VGR inte gör anspråk på rättigheterna, kan du som anställd få ett s.k. fribrev, vilket innebär att du äger rättigheterna till din innovation. Kontakta Innovationsplattformen direkt om du vill ha råd och hjälp med detta.
E-postadress

Sökning i patentdatabaser
En sökning i patentdatabaser ge dig en mängd information om hur andra har löst ett visst problem och kommit fram till en uppfinning. Ett patent innehåller ofta många, detaljerade beskrivningar kring såväl produkt som metod. En sökning i patentdatabaser kan ge dig viktig information om det finns andra som redan har skyddat en likadan innovation och att du då riskerar patentintrång. Den här typen av arbete kan finansieras av Innovationsfonden - kontakta Innovationsplattformen så får du veta.

Patentbarhetsbedömning
Det är vanligt att en patenterbarhetsbedömning utförs innan pengar investeras i att skriva och lämna in patentansökan. Eftersom VGR i nuläget inte lämnar in patentansökningar kan du inte få pengar från Innovationsfonden för att utföra en patenterbarhetsbedömning. Vi rekommenderar dig att rådgöra med Innovationsplattformen.

Senast uppdaterad: 2018-02-23 14:22