VG2020 - strategi för tillväxt och utveckling

VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, är det gemensamma styrdokumentet och vägvisaren för hela Västra Götalands utveckling mellan åren 2014 – 2020. Strategin syftar till att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion.

Västra Götalandsregionen har som organisation ansvar att ta fram strategin och driva arbetet framåt. Men ett framgångsrikt genomförande kräver att vi är många som medvetet arbetar mot målen och drar åt samma håll. Där har vi alla ett individuellt ansvar som organisationer att stämma av våra egna verksamheter mot VG2020-strategin.

En ledande kunskapsregion

Invånarnas kompetens är den viktigaste tillgången. Det är där utvecklingskraften finns.

En ledande kunskapsregion

En region för alla

Invånarna i hela Västra Götaland ska ha möjlighet att utvecklas genom utbildning, arbete och kommunikationer.

En region för alla

En region som tar globalt ansvar

Att ta globalt ansvar och öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle stärker Västra Götalands konkurrenskraft.

En region som tar globalt ansvar

En region som syns och engagerar

Ett samhälle som präglas av ett rikt kulturliv, möten, evenemang och nyskapande är attraktivt för både medborgare, besökare och investeringar.

En region som syns och engagerar

Framtid Västra Götaland

Framtid Västra Götaland är ett initiativ inom ramen för VG2020 - strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Syftet är att erbjuda kommunala, regionala och nationella aktörer en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor.

Framtid Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har ansvar att ta fram, genomföra och följa upp VG2020. Även kommunalförbunden och Business Region Göteborg har ett särskilt ansvar i genomförandet och tar fram delregionala genomförandeplaner där de har möjlighet att rikta resurser mot specifika områden.

Ett framgångsrikt genomförande kräver att alla aktörer i Västra Götaland arbetar mot målen. Det kräver samverkan och koordinering av lokala, regionala, nationella och internationella resurser.

Samverkan

Samverkan sker genom formella och informella nätverk och partnerskap (Västra Götalandsregionen tillsammans med bland annat kommuner, lärosäten, företagsorganisationer och civilsamhälle).

Styrning och prioritering

Styrning och prioriteringar sker genom beredningen för hållbar utveckling där Västra Götalandsregionens folkvalda politiker, inom det regionala utvecklingsområdet, sitter tillsammans med kommunala företrädare.

Koordinering

Koordinering av resurser sker genom handlingsprogram och genomförandeplaner. 

Årlig uppföljning

Uppföljning sker årligen då Västra Götalandsregionen sammanställer inom vilka områden inom VG2020 som Västra Götalandsregionen, Kommunalförbunden och BRG satsat sina pengar.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) har det formella ansvaret för genomförande av VG2020. BHU har därmed också ansvar att genomförandet följs upp och utvärderas.

En beskrivning av hur genomförandet utvecklas med rekommendationer för det framtida arbetet tas fram varje år.

Arbetet med att utvärdera VG2020 i halvtid har precis inletts under 2017. Denna utvärdering ska ge svar på om vi är på rätt väg att nå våra mål 2020 och om vi eventuellt behöver prioritera annorlunda.

Efter avslut 2020 görs en slututvärdering med inriktning på måluppfyllelse och resultat, men arbetet med att ta fram en strategi som sträcker sig längre än 2020 inleds redan under 2018.

En beskrivning av hur genomförandet av VG2020 utvecklas, med rekommendationer för det framtida arbetet, tas fram varje år.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU), regionala beslutsfattare och kommuner har tillsammans identifierat fem områden i VG2020 där vi behöver lägga särskilt fokus på en samverkan mellan olika aktörer för att nå framgång. Dessa områden pekades ut 2015 och är de prioriterade områden som BHU ställt sig bakom ska gälla även 2016.

BHU har rekommenderat kraftsamling kring följande områden:

  • Satsning på västsvenska styrkeområden med internationell lyskraft 
  • Bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi 
  • Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning
  • Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden
  • Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov

Under 2017 inleddes arbetet med att utvärdera VG2020 i halvtid. Västra Götalandsregionen kommer i slutet av året bjuda in till dialogmöten med olika aktörer i regionen för att man tillsammans ska peka ut inom vilka områden av strategin där tyngdpunkten bör ligga framöver för att målen i strategin ska uppnås.

Lisa Lundin

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-03-28 13:12