VG2020 – genomförande, uppföljning och rekommendationer

Halvtidsuppföljningen av VG2020 beräknas vara klar i början av september 2017 och kommer då att publiceras på webbplatsen. VGR kommer att bjuda in till nätverksträffar om resultaten för att kunna kraftsamla återstående år och tillsammans med aktörer i länet ta stegen mot prioriteringar kommande år.

Västra Götalandsregionen har ansvar att ta fram, genomföra och följa upp Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020. Även kommunalförbunden och Business Region Göteborg (BRG) har ett särskilt ansvar i genomförandet och tar fram delregionala genomförandeplaner där de har möjlighet att rikta resurser mot specifika områden.

Ett framgångsrikt genomförande kräver att alla aktörer i Västra Götaland arbetar mot målen. Det kräver samverkan och koordinering av lokala, regionala, nationella och internationella resurser.

Samverkan

Samverkan sker genom formella och informella nätverk och partnerskap (Västra Götalandsregionen tillsammans med bland annat kommuner, lärosäten, företagsorganisationer och civilsamhälle).

Styrning och prioritering

Styrning och prioriteringar sker genom beredningen för hållbar utveckling (BHU) där Västra Götalandsregionens folkvalda politiker, inom det regionala utvecklingsområdet, sitter tillsammans med kommunala företrädare.

Beredningen för hållbar utveckling

Koordinering

Koordinering av resurser sker genom handlingsprogram och genomförandeplaner. 

Årlig uppföljning

Uppföljning sker årligen då Västra Götalandsregionen sammanställer inom vilka områden inom VG2020 som Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden och BRG satsat sina pengar. Länkar till genomförda återrapporteringar:

2016 års återrapportering

2015 års återrapportering

2014 års återrapportering

Utvärdering

BHU har det formella ansvaret för genomförande av VG2020. BHU har därmed också ansvar att genomförandet följs upp och utvärderas.

En beskrivning av hur genomförandet utvecklas med rekommendationer för det framtida arbetet tas fram varje år.

VG2020 har halvtidsutvärderats under 2017 och i utvärderingsrapporten har man tittat närmare på såväl framtagandet, genomförandet och måluppfyllelsen så här långt. Utvärderarnas slutsatser blir en del i den process som tar vid i att kraftsamla återstående år och även inleda ett arbete för kommande strategiperiod. Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden och Business Region Göteborg kommer att bjuda in till workshops för att diskutera utvärderingens resultat.

Läs gärna rapporten "På väg mot VG? – En halvtidsutvärdering av strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020".

Halvtidsutvärdering VG2020

Rekommendationer

En beskrivning av hur genomförandet utvecklas med rekommendationer för det framtida arbetet tas fram varje år.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU), regionala beslutsfattare och kommuner har tillsammans identifierat fem områden i VG2020 där vi behöver lägga särskilt fokus på en samverkan mellan olika aktörer för att nå framgång. Dessa områden pekades ut redan 2015 och är de prioriterade områden för kraftsamling som BHU ställt sig bakom ska gälla återstående strategiperiod.

  • Satsning på västsvenska styrkeområden med internationell lyskraft 
  • Bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi 
  • Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning
  • Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden
  • Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov
Senast uppdaterad: 2017-12-04 09:04