Sök stöd

Här hittar du information om Västra Götalandsregionens stöd, finansiering och bidrag till projekt, organisationer och företag inom folkhälsa, kultur, miljö, regionutveckling, kollektivtrafik och rättighetsfrågor.

Ta steget till att förverkliga din idé

Genom programmen för hållbar utveckling finns en budget som delas ut till projekt och initativ som leder till att uppfylla målen i VG2020. Flera program har egna ansökningsrutiner och blanketter. Ta gärna kontakt med en handläggare för att diskutera din idé, innan du skriver och skickar in din ansökan. Det finns en eller flera kontaktpersoner per program.

Västra Götalandregionens projektstöd har olika blanketter beroende på vilken nämnd som beviljar stöden. Kontakta en handläggare innan du fyller i och skickar in en ansökan.

Blanketter för projektstöd

Enskilda stöd kan ha särskilda blanketter. Dessa hittar du på respektive stöds informationssida.

Här finns blanketter för rekvirering för de verksamheter som beviljats verksamhetsbidrag.

Blanketter för verksamhetsbidrag

Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsarbete ska bidra till att skapa en jämställd regional tillväxt. I praktiken handlar det om att jämställdhet ska integreras i all regional utvecklingsverksamhet som vi bedriver i samarbete med näringsliv, akademi, civilsamhälle, myndigheter, kommunalförbund och kommuner. Det innebär också att alla organisationer som får ekonomiskt stöd av Västra Götalandsregionen ska integrera jämställdhet i den verksamhet som stödet avser. Exempel på sådana stöd är projektbidrag, verksamhetsbidrag, organisationsstöd och företagsstöd.

Jämställdhet gör skillnad 2.0

På uppdrag av Tillväxtverket har Västra Götalandsregionen tagit fram en handlingsplan, som ska bidra till mer jämlika och jämställda arbets- och levnadsvillkor för kvinnor och män i Västra Götaland.  Handlingsplanen utgår från en nuläges- och behovsanalys som gjordes i samarbete med regionala tillväxt- och utvecklingsaktörer under våren/sommaren 2016.

Handlingsplanen innehåller tre prioriterade områden:

  • Synliggöra ojämlikhet genom kartläggningar av nuläget
  • Utbildning – bryta trender i utbildningsval genom normkritik
  • Främja jämställdhet vid fördelning av regionala utvecklingsmedel.

Läs mer i handlingsplanen Jämställdhet gör skillnad 2.0

Aktiviteterna i handlingsplanen genomförs under perioden 2016-2018 i samverkan med kommunalförbund, länsstyrelsen och regionala resurscentra och de finansieras av Tillväxtverket.

Om jämställd tillväxt på Tillväxtverkets hemsida

Kontaktpersoner:

Maria Talja, 0722 - 07 31 29, E-postadress regionutvecklare avdelning mänskliga rättigheter

Marie Sjövall, 010 - 441 16 49,  regionutvecklare avdelning näringsliv

Västra Götalandsregionen kan bevilja medel till projekt som främjar hållbar utveckling i Västra Götaland och som ligger i linje med strategin VG2020.

Förstudier avser vanligtvis mindre studie som genomförs i samverkan med flera parter och med medfinansiering från sökande och/eller samverkansparter.

Samverkansprojekt är projekt i samverkan med flera parter, med substantiell medfinansiering från samverkande parter. Nivån av Västra Götalandsregionens medfinansiering beror på insatsens art och vikt för regional utveckling.

Samverkansmiljöer är miljöer, centrumbildningar, labb etc. med relevans för insatsområdena. Finansiering sker via projektfinansiering av strategiska satsningar i samverkan med aktörer, med placering på t.ex. science parks.

 


Publicerad: 2017-04-24 16:23