Västsveriges regionala strukturfondsprogram

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Västsverige. Målgruppen för Västsveriges regionala strukturfondsprogram än små- och medelstora företag. I denna programperiod så finns det 450 miljoner kronor att söka inom Regionalfonden i Västsverige.

 

Vad är programmet?

De övergripande målen för programmet Västsverige är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling.

I programområdet Västsverige ingår Västra Götaland och Hallands län.

Programmet är uppdelat i tre insatsområden:

Samverkan inom forskning & innovation

Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina
investeringar i forskning och innovation och sin förmåga att
kommersialisera kunskap. Projekt inom programmet ämnar stimulera
samverkan mellan företagen, akademi och forskningsinstitut.

Små & medelstora företags konkurrenskraft

Projekten ska främja utvecklingen av fler nya innovativa
företag och stimulera utveckling i befintliga små och medelstora företag
och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet.

Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

De kan användas för att underlätta för företag att
samverka kring forskning och innovation kring koldioxidsnål
energianvändning, eller för att utveckla test- och
demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags
energieffektivitet

Vem kan söka?

Näringslivsorganisationer, kommuner, offentliga organ, lokala
organisationer och föreningar är exempel på aktörer. Enskilda
vinstdrivande företag och organisationer kan inte söka stöd för att
utveckla den egna verksamheten. En princip är att stöd inte beviljas som
bidrar till att en konkurrenssituation kan uppstå.

Vilket stöd kan jag få från Västra Götalandsregionen?

Västra Götalandsregionen är främst aktiv som medfinansiär i större, strategiska projekt som är intressanta för regionen.

Programgenomförande

Förvaltande myndighet för programmet i Sverige är Tillväxtverket, det är till deras kontor i Göteborg man skickar in projektansökningarna. Tillväxtverket arbetar med beredning av ansökningar och därefter prioriterar det regionala strukturfondspartnerskapet i Västsverige bland godkända ansökningar. Slutligen tar Tillväxtverket formellt beslut om stöd utifrån strukturfondspartnerskapets prioritering som är bindande.

Västra Götalandsregionen är värdorganisation för strukturfondspartnerskapet i Västsverige och administrerar dess sekretariat. 

För att se de aktuella utlysningarna kan du besöka Tillväxtverket, utlysningar Västsverige. Utlysningarna kan komma att vara tydligare och smalare än föregående programperiod. Besök Tillväxtverket Västsverige för mer information.

Andreas Catoni

Telefonnummer
E-post

Aktuellt

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 2017:2 har stängt. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida om kommande utlysningar.

Läs mer om pågående ansökningsomgång på Tillväxtverkets hemsida.

Möten Strukturfondspartnerskapet Västsverige

6 december - prioriteringsmöte

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23