INTERREG

De territoriella samarbetsprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Interregprogrammen ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universitet, högskolor och företag att utveckla samarbeten i andra EU-länder. I de flesta programmen är specifika geografiska områden utpekade. I några program kan samarbetet ske i hela EU, även länder som inte tillhör EU kan i vissa fall delta.

Fokus för programperioden 2014-2020 är:

 • forskning och innovation
 • miljö och energi- speciellt koldioxidreduktion
 • hållbara transporter
 • gränsöverskridande arbetsmarknad

De Interregprogram som berör Västra Götaland presenteras under respektive länk nedan.

Gränsregionalt Samarbete

Samarbetet är till för att öka förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning direkt över nationsgränser. Västra Götaland ingår i två program:

 • Öresund-Kattegatt-Skagerrak
 • Sverige-Norge, Gränslöst samarbete

Transnationellt samarbete

De transnationella programmen ska leda till strategiska samarbeten i större geografiska områden. Förutsättningen är att området antingen är geografiskt sammanhängande eller har andra goda förutsättningar för ett samarbete. Västra Götaland berörs av två program:

 • Nordsjöregionen
 • Östersjöregionen

Interregionalt samarbete

Interregionalt samarbete omfattar hela EU. I dessa program behöver de samarbetande regionerna inte gränsa till varandra för att ett samarbete ska vara möjligt. Hela Sverige omfattas av fyra interregionala program för erfarenhetsutbyte och lärande.

 • Interreg Europe
 • URBACT
 • ESPON
 • Interact

Vad är programmet?

Insatsområden:

 • Innovativa miljöer - öka organisationernas och företagens FoU och innovationsförmåga
 • Små- och medelstora företag - ökad konkurrenskraft hos företag - öka etableringsfrekvensen i programområdet
 • Natur- och kulturarv - hållbar utveckling för naturens egenvärde, invånare och besökare - samordna bevarandet av hotade/hänsynskrävande arter och naturmiljöer
 • Hållbara transporter - kunskapsunderlag för infrastruktursatsningar - gränsöverskridande kollektivtrafik - koldioxidsnåla transportsystem för gods- och persontrafik
 • Sysselsättning och gränsöverskridande arbetsmarknad - integrerad arbetsmarknad i gränsregion

Programmets geografiska område består av tre delområden. I Västra Götaland finns delområdet Gränslöst Samarbete som omfattar Fyrbodalsområdet. I Norge ingår Østfolds och Akershus fylke.

Under perioden 2014–2020 finns det cirka 45 miljoner euro att söka från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt cirka 26 miljoner euro från Norge. Projekt kan maximalt ansöka om stöd för 50 procent av projektets totala kostnader.

Vem kan söka?

De som kan få stöd är till exempel mottagare som universitet, högskolor, forskningsinstitutioner, gymnasier, grundskolor, yrkes- och lärlingsutbildningar, folkhögskolor, folkbildningsorganisationer, näringslivsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer, kommuner, landsting, fylkeskommuner, statliga myndigheter, kulturinstitutioner samt kooperativ.

Var kan jag hitta mer information?

Du vänder dig i första hand till det delområdessekretariat som tillhör det område där du vill starta eller driver projektverksamhet. På norsk sida ligger sekretariaten tillsammans med respektive delområde förvaltande organisation. På svensk sida är sekretariatet gemensamt och placerat i Östersund.

Interreg Sverige-Norge förvaltande myndighet är placerad på Länsstyrelsen Jämtlandslän och hanterar övergripande frågor.

Läs mer på programmets hemsida: www.interreg-sverige-norge.com/

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 2018:1 öppmar 15 januari till 15 februari 2018

Möten

10-11 maj 2017 Styrkommittén och Övervakningskommittén

Programmets kalendarium

Se programmets hemsida för kalendarium

Läs mer

Nulägesrapport av Interreg Sverige Norge

Interreg Sverige-Norgeprogrammets hemsida

Europeiska Kommissionens hemsida för Interreg Sverige-Norge

Programdokument

Grensetjänsten Norge-Sverige

Läs mer om beviljade projekt

 

 

 

 

Programmet syftar till att programområdet skall bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling.

Vad är programmet?

De områden som är prioriterade inom programmet är följande:

 • Innovation
 • Transport
 • Grön ekonomi
 • Sysselsättning

Programmet omfattas av två delområden: Kattegatt-Skagerrakområdet (KASK) och Öresundsområdet. Inom programmet ges möjlighet till delfinansiering för projekt i respektive delområde, men också över hela programområdet.

Under perioden 2014–2020 finns det cirka 127,6 miljoner euro att söka från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt cirka 15,8 miljoner euro från Norge. Projekt kan maximalt ansöka om stöd för 50 procent av projektets totala kostnader.

Vem kan söka?

Offentliga organisationer som kommuner, landsting och andra myndigheter, kyrkliga församlingar, statliga och kommunala bolag samt statliga affärsverk. Privata aktörer kan delta.

Programgenomförande Programsekretariatet har kontor i Göteborg och Köpenhamn. Programmet har två styrkommittéer, vars uppgift bland annat är att godkänna eller ge avslag till projektansökningar. Programmet har också en övervakningskommitté, i vars roll ingår att kontrollera att EU:s riktlinjer och förordningar efterlevs.

Var kan jag hitta mer information?

Ta kontakt med programsekretariatet för mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidéer.

Läs mer på Programsekretariatet i Göteborg

Nulägesrapport Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Ansökningsomgångar

Utlysning 2017:2 stängde 15 september, mer information på Interreg ÖKS

Möten

24 augusti 2017 Ansökningsseminarier 2017:2, Göteborg

3 oktokber, Skandinaviskt Partnerlab, Malmö

Programmets kalendarium

Kalendarium ÖKS 2014-2020

 Inga norska IR-medel till ÖKS-projekt

 

Programmet syftar till att göra Nordsjöregionen till "en bättre plats att bo, arbeta och investera i".

Vad är programmet?

Prioriterade områden

 • Innovation
 • Stödja övergång till koldioxidsnål ekonomi
 • Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar
 • Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
 • Främja hållbara transporter

Entreprenörskap och social inkludering är horisontella kriterier genom samtliga mål. Programmet omsluter ca 177 miljoner euro (exkl medfinansiering)

Geografiskt område

Programmet omfattar sju länder helt eller delvis: Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Från Sverige deltar fem län i programmet – Värmland, Västra Götaland, Halland, Kronoberg och Skåne.

Vem kan söka?

Lokala, regionala och nationella myndigheter, ideella organisationer, forskningsinstitut, universitet, privata aktörer med flera kan delta. Partner från minst tre länder krävs för att ett projekt ska få delta i programmet, varav två från EU.

Programgenomförande

Projekten kommer att beslutas och bedrivas i två steg. Utveckling av projektidéer och projekt med partnersök pågår kontinuerligt.

Övervakningskommittén leder programmet och är ansvarigt för kvaliteten och effektiviteten i genomförandet. En styrkommitté bestående av nationella och regionala representanter från alla sju länder ansvarar för att godkänna eller avslå projektansökningar. I Sverige svarar en subkommitté för att sprida information och fungerar som ett rådgivande organ till de svenska representanterna i styrkommittén. 

Den dagliga administrationen sköts av programsekretariatet i Viborg.

Västra Götalandsregionen är svensk kontaktpunkt för programmet. Västra Götalandsregionen är också sekretariat för den svenska subkommittén.

Svenska subkommittén Interreg Nordsjön

Var kan jag hitta mer information?

Läs mer på programmets hemsida: www.northsearegion.eu/

Programdokument

EU-kommissionens hemsida om Interreg Nordsjön

Nordsjökommissionen NSC

Ansökningsomgångar

Ansomg 5: Jan-mars 2018  Endast FA Full Application

Projekt

24 projekt godkända

Sök projektidéer och projektpartners

Seminarier och konferenser (för alla)

27 sep 2017, Rapportering-Utbildningsseminarium, Utrecht Nederländerna

Möten (endast inbjudna)

2-3 maj 2017 MC 4 Monitoring Committee, Hannover Tyskland

18-19 maj 2017 Subk 5 Subkommittén Malmö

7-8 juni 2017 SC3 Steering Committee, Flandern Belgien  

Dokumentation tidigare konferenser

Transnationella konferenser

Nationella konferenser

Läs mer

Kalendarium

Interreg V B Nordsjön

 

Det strategiska målet med programmet är att göra Östersjöregionen till en attraktiv plats att investera, arbeta och bo i.

Vad är programmet?

Prioriterade områden

 • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
 • Främja hållbara transporter 

Programmet omsluter ca 279 miljoner euro (exkl. medfinansiering).

Geografiskt område Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, nordvästra Ryssland, Sverige, norra Tyskland och Vitryssland.

Vem kan söka?

Offentliga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, samt organisationer, institut och universitet kan delta som formella partners i projekt. Privata företag kan delta på egen bekostnad. För att genomföra ett projekt krävs att åtminstone tre organisationer från minst tre olika länder bildar ett partnerskap.

Programgenomförande

Projekten beslutas och genomförs i två steg: "Concept Note" resp "Application Form". Utveckling av projektidéer och projekt med partnersök pågår kontinuerligt. 

Nationella subkommittéer spelar en viktig roll när det gäller att sprida information om programmet i respektive land. En gemensam övervakningskommitté med representanter från alla de 11 länderna godkänner eller avslår projektansökningar, har tillsyn över programmets genomförande och är ansvarigt för att EU-medlen blir använda på rätt sätt. Den dagliga administrationen sköts av två programsekretariat som ligger i Rostock och Riga.

Var kan jag hitta mer information?

Läs mer på programmets hemsida: www.eu.baltic.net/ 

Ansökningsomgångar

Interreg Östersjön planerar att öppna en tredje utlysning i höst, mer information kommer.

Sök projektidéer och projektpartners - Linkedin-grupp

Såddmedel - Seed Money Facility

Finansiering Östersjöinsatser - andra källor

Projekt

35 projekt godkända

Seminarier och konferenser (för alla)

13-14 juni 2017 Strategy Forum 8 Östersjöstrategin, Berlin Tyskland

Möten (endast inbjudna)

9-10 maj 2017 Subk 6 Subkommittén, Stockholm

23-24 maj 2017 PMC 6 Monitoring Committee, Finland

Höst 2017 PMC 7 Monitoring Committee

Kalendarium

Kalender för Interreg V B Östersjön

Interreg Östersjön tidigare perioder

Antal projekt 2007-2013: 90

Results outputs 2007-2013

Antal projekt 2000-2006: 137

Programmet syftar till att stärka det regionala utvecklingsarbetet genom nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Vad är programmet?

Prioriterade områden

 • Forskning och Utveckling
 • Öka SME:s konkurrenskraft 
 • Främja koldioxidsnål ekonomi
 • Skydda miljön och främja hållbar användning av resurser 

Geografiskt område Alla EU-länder, Norge och Schweiz (de senare finansieras av fonder i respektive land). Aktörer från länder utanför EU kan delta på egen bekostnad. Partner från minst tre länder måste ingå i ett projekt, varav två medlemsländer. Det finns starka önskemål om deltagande från olika delar av EU och från nya medlemsstater.

Vem kan söka?

Offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå och offentligt likvärdiga organisationer (icke-vinstdrivande). Privata företag kan medverka på egen bekostad.

Programgenomförande

Förvaltningsmyndighet är franska Région Hauts-de-France, som ansvarar för programmets genomförande med administrativ hjälp av ett programsekretariat i Lille och en National Point of Contact i respektive land.

Var kan jag hitta mer information?

Läs mer information på programmets hemsida: www.interregeurope.eu/

Interreg Europe 2014-2020 broschyr

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 3: stängde 30 juni 2017

Feed-back projektidéer

Projekt

130 projekt beslutade

Beslutade projekt perioden 2007-2013: 204 st

Projektutveckling partnersök mm

Policy Learning Platform

Lärande och kunskapsspridning  

Konferenser, seminarier

Infomöten olika länder

Kalendarium

Programmets Events Calendar

URBACT III är ett interregionalt EU-program för utbyte av erfarenheter kring goda lösningar inom området stadsutveckling.

Vad är programmet?

Tematiska prioriteringar

 • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
 • Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande
 • Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
 • Främja social integration och bekämpa fattigdom

Geografiskt område Alla EU-länder, Norge och Schweiz (de senare finansieras av fonder i respektive land). Aktörer från länder utanför EU kan delta på egen bekostnad.

Vem kan söka?

Kommuner, regioner/landsting, nationella myndigheter, universitet och forskningsinstitut kan söka. Europeiska stadsnätverk, tematiska nätverk om stadsutveckling, nationella och internationella nätverk av kommuner och privata aktörer kan bli partner.

Programgenomförande

URBACT:s beslutsfattande organ är övervakningskommittén, som består av två representanter för varje land. Förvaltningsmyndighet är det franska ministeriet för urban utveckling, som ansvarar för programmets genomförande. Till sin hjälp har man ett sekretariat som administrerar och informerar om programmet.

 

Var kan jag hitta mer information?

Läs mer information på programmets hemsida: www.urbact.eu/

Ansökningsomgångar

Open Calls for Network stängde 31 mars, 2017.

Kommande utlysning, ansökningsomgång 4, Action-Planning nätverk öppnar under 2018.

Kalendarium

URBACT-programmets kalender

Kontakt

Andreas Catoni - Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Interreg Nordsjön, Östersjön, Europe, URBACT
Mobil: 076-940 25 64 , e-post: E-postadress

Olle Jonäng - Interreg Sverige-Norge
Mobil:  070-516 78 01, e-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23