Europeiska nätverk och organisationer

För att synliggöra Västra Götalandsregionen och Västra Götaland är vi aktiva på olika internationella arenor.

Delaktighet internationellt ger oss möjlighet att hitta nya partners och utbyta information och erfarenheter. Det bidrar till att stärka utvecklingen i Västra Götaland och vår roll i Europasamarbetet.

Vårt engagemang speglar våra prioriterade frågor, därför varierar organisationerna och nätverken i storlek och sakfrågor. Vårt arbete i organisationerna och nätverken består i att:

  • Bevaka relevanta frågor
  • Profileringsynliggöra våra intressen och goda exempel
  • Påverka i de beslut som rör Västra Götalands utveckling
  • Samverka med partners

Läs mer nedan om de olika internationella organisationerna och nätverken som Västra Götalandsregionen är aktiv inom.

CPMR grundades 1973 och är en paraplyorganisation för sex olika geografiska kommissioner, bland andra Nordsjökommissionen och Östersjökommissionen. CPMR består av totalt 150 regioner och öar runt om i Europa.

CPMR:s mål är att minska klyftorna mellan de centrala delarna i Europa och de perifera kustregionerna  och har som ambition att påverka i de frågor som berör  dess regioner. Fokusområdena ligger inom

• Sammanhållningspolitik

• Maritima frågor

• Tillgänglighet

• Energi/klimat

 

                       

 

Kontakt:
Magnus Engelbrektsson, enhet externa relationer  
E-postadress
Tel.+46-708 75 65 90

NSC är en organisation som grundades 1989 i syfte att underlätta och främja utbyten mellan regioner runt Nordsjön och synliggöra Nordsjöns betydelse för EU och Sverige. 

Kommissionens fokus ligger på:

• Transport

• Klimat och energi

• Marina resurser

• Kultur- och turism (fram till 2017)

• Ekonomisk utveckling (också fram till 2017).


Västra Götalandsregionen är ordförande i Nordsjökommissionen

Västra Götalandsregionen (VGR) är under perioden 2016-2018 ordförande i Nordsjökommissionen genom Kerstin Brunnström (S), ledamot i regionfullmäktige. Det ger VGR möjlighet att utveckla relationer, dela erfarenheter med andra regioner och driva ett gemensamt påverkansarbete. Arbetet i Nordsjökommissionen har bäring på Västra Götaland 2020 (VG2020), vår gemensamma strategi för tillväxt och utveckling inom områden som miljö, infrastruktur, klimat och kulturturism. 

Ordförandeskapet innebär även att VGR ansvarar för Nordsjökommissionens sekretariat som arbetar med att stötta kommissionens presidium och arbetsgrupper samt föra kommissionens arbete framåt. Sekretariatet finns på plats både i Göteborg och på VGR:s kontor i Bryssel. Genom närvaron i Bryssel stärks länkarna till CPMR, till de andra medlemsregionerna och till EU:s institutioner.

 

 

                         

Kontakt:
Magnus Engelbrektsson, enhet externa relationer
E-postadress
Tel.+46-708 75 65 90

Webbsida: http://www.northseacommission.info/

BSC bildades 1996 och består av 21 regioner från sex olika länder i Östersjöområdet.

Syftet med samarbetet är att stärka relationen mellan regionerna och öarna i Östersjön och regionerna utanför EU.

• Demokrati

• Utbyte

• Samarbete

• Solidaritet

VGR:s engagemang är idag vilande och består mestadels av bevakning av relevanta områden.

Politisk representation: Gunilla Levén (M) och Alex Bergström (S)

 

AER grundades 1985 och är en medlemsorganisation för folkvalda regioner.  Organisationen har sammanlagt 200 medlemmar i 35 länder. 14 medlemmar är svenska. Medlemsregionerna finns i hela Europa med relativt stor andel från nya EU-länder och EU:s grannländer. AER är den regionorganisation som har flest medlemmar idag.

AER bedriver sitt huvudsakliga arbete genom tre kommittéer:

• Regional utveckling,

• Sociala frågor och hälsa

• Kultur, utbildning och interregional utveckling 

Politisk representation: Magnus Berntsson (KD), vice ordförande och ekonomiskt ansvarig

                       

Kontakt: Charlotte Beijer, enhet externa relationer
E-postadress
Tel. +46(0)700206292

 

EARLALL är en politisk samarbetsorganisation som arbetar för att påverka den europeiska utbildningspolitiken. Organisationen består av 23 kommuner och regioner i Europa.

VGR representeras av Gunilla Levén (M).

Kontakt: Therese Ydrén, enhet forskning, utveckling och utbildning
E-postadress
Tel. +46768090912

ENCORE är ett nätverk för ”regionala miljöministrar” som arbetar för hållbar utveckling genom att påverka miljöpolitik i EU. Vartannat år anordnas en konferens där aktuella miljöfrågor diskuteras.

Västra Götalandsregionen representeras av Kristina Jonäng (C).

Kontakt: Gerda Roupe, avdelning miljö
Tel. 0762 - 34 32 99

SERN är ett svensk-italienskt nätverk som arbetar för att främja information- och erfarenhetsutbyte genom samverkansprojekt. Nätverket har 54 medlemmar bland kommuner och regioner i Sverige och Emilia-Romagna i Italien. Ett tiotal av dessa medlemmar finns i Västra Götaland.

VGR representeras av Gunilla Levén (M) som är vice ordförande och Patrik Karlsson (S).

Kontakt: Irma Ganibegovic, enhet externa relationer
E-postadress
+46(0)70- 020 59 50

REVES är ett europeiskt nätverk arbetar för att främja den sociala ekonomin. Medlemmarna består av regioner, kommuner och aktörer från den sociala ekonomin i tretton EU-länder plus Marocko och Ryssland.

Västra Götalandsregionen representeras av Tina Ehn (MP).

Kontakt
Hanna Katarina Nyroos
E-postadress
Tel. 0768 - 44 75 92

Regionkommittén är ett rådgivande EU-organ som består av lokala och regionala politiker från EU:s 28 medlemsländer. Regionkommitténs uppgift är att föra fram synpunkter på EU-lagstiftning som har en direkt påverkan på regioner och kommuner.

Det finns tre representanter från Västra Götalandsregionen:

Joakim Larsson (MP), ordförande i regionfullmäktige

Martin Andreasson (M), ledamot i regionfullmäktige

Krister Andersson (S), ledamot i regionfullmäktige

EHMA arbetar med utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvården på europeisk nivå.  Organisationen har omkring 200 medlemmar från såväl offentlig som privat sektor.

Kontakt
Robert Sinclair, koncernstab hälso- och sjukvård
E-postadress
Tel. 010 - 441 13 31

ERY är ett nätverk som arbetar för att stärka ungas delaktighet och inflytande. Detta sker genom att utbyta erfarenheter, skapa mötesplatser för ungdomar och för interregionala projekt. Nätverket består av elva medlemsregioner.

Kontakt:
Eira Högforsen, koncernavdelning kultur
E-postadress
Tel. 010 - 441 33 12

EUREGHA är ett nätverk baserat i Bryssel som arbetar med hälsorelaterade frågor. Nätverket består av 14 lokala och regionala myndigheter.

Kontakt:
Maria Berhe, avdelning folkhälsa
E-postadress
Tel. 0700 - 82 45 82

Who är ett nätverk som i nuläget består av WHO:s Europakontor och 29 medlemsregioner i EU. Nätverket arbetar för en jämlik hälsa mellan, och inom, regioner i Europa. Detta gör de genom att samarbeta kring metoder för implementering av hälsopolitiska mål.

Kontakt
Maria Berhe, avdelning folkhälsa
E-postadress
Tel. 0700 - 82 45 82

ERRIN är ett nätverk baserat i Bryssel med ca 90 medlemsregioner. Nätverket arbetar med påverkansarbete, informationsspridning och verkar för gemensamma samarbeten och projekt inom området forskning och innovation.

Kontakt
Enheten externa relationer

RECEP/ENELC är en europeisk medlemsorganisation för regioner som arbetar med den europeiska landskapskonventionen. Organisationen planerar, bevarar, utvecklar och är med och bestämmer om alla sorters landskap på landet och i städer. Västra Götalandsregionen är medlem sedan 2008.

Kontakt:
Koncernavdelning kultur

Den skandinaviska arenan är sedan år 2000 ett samarbete mellan Göteborg-Oslo och Öresundsregionen. Aktuella fokusområden är logistik och infrastruktur, biomedicin, nanoteknologi, miljöexport, kultur och turism. Även i detta samarbete deltar Västra Götalandsregionen som aktiv partner.

Kontakt: Charlotte Beijer, enheten externa relationer

E-post: E-postadress
Tel: +46(0)700206292

Webbsida: www.denskandinaviskaarenan.com

Göteborg-Oslo samarbetet  etablerades 1995 genom ett samarbetsavtal mellan Oslo och Göteborg. I februari 2003 utökades det till att även omfatta Akershus och Østfold fylkeskommuner på den norska sidan och Västra Götalandsregionen på den svenska sidan. Samarbetet går ut på att stärka och öka regionens utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft  Arbetet fokuserar på kommunikationer och transport, kultur och turism, näringslivsutveckling och utbildning.

 

Kontakt:  Charlotte Beijer, enheten externa relationer

Epost: E-postadress

Tel. +46(0)700206292

Webbsida: www.go-regionen.org

Svinesundskommittén har tagit över verksamheten för Gränskommittén som i snart 30 år arbetat för att främja utvecklingen i gränsområdet mellan Sverige och Norge. Kommittén bevakar också regionens intresse i ett europeiskt perspektiv och samarbetar med EU:s Interreg-program för Sverige-Norge. Det finns även ett Interreg-program för Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Kontakt:  Charlotte Beijer, enheten externa relationer
E-post: E-postadress
Tel:  +46(0)700206292

Webbsida: www.granskommitten.com/ 

 


Publicerad: 2017-04-23 17:02