Europeiska nätverk och organisationer

Europas regioner samverkar för att påverka EU-beslut, för att ta del av varandras erfarenheter och för att lösa gemensamma utmaningar.

Västra Götalandsregionen är en aktiv och drivande deltagare i flera regionala nätverk och organisationer. I några fall är VGR ordförande eller har andra ledande positioner inom nätverken.

Det finns geografiska nätverk med fokus på utvecklingen kring ett hav eller en gräns. Det finns tematiska nätverk för exempelvis miljö, hälsa eller livslångt lärande. Och det finns breda regionorganisationer som stärker regionernas inflytande i det europeiska beslutsfattandet.

Här kan du läsa om de internationella nätverk och organisationer där VGR ingår

 

CPMR grundades 1973 och är en paraplyorganisation för sex olika geografiska kommissioner, bland andra Nordsjökommissionen och Östersjökommissionen där Västra Götalandsregionen (VGR) är medlemmar. VGR är 2016-2018 ordförande i Nordsjökommissionen och ingår under denna period i CPMR:s styrelse. CPMR består av cirka 160 europeiska regioner.


Politisk representation i VGR:

 • Kerstin Brunnström (S)
 • Kristina Jonäng (C) 

Mer information: http://cpmr.org/

Kontakt: Magnus Engelbrektsson, enhet externa relationer  
E-postadress
Tel.+46-708 75 65 90


NSC främjar samarbetet mellan regioner runt Nordsjön och driver medlemsregionernas intressen gentemot EU. Idag finns det 32 medlemsregioner från åtta länder runt Nordsjön. Arbetet styrs av en strategi (North Sea Region 2020) med fyra prioriterade områden:

 • Marina/maritima frågor
 • Tillgänglighet och hållbara transporter
 • Klimat och energi
 • Attraktiva och hållbara samhällen

Kerstin Brunnström (S) från VGR är ordförande i NSC under perioden 2016-18 och VGR ansvarar för organisationens sekretariat under samma tid.


Politisk representation VGR:

 • Kerstin Brunnström (S), Ordförande, Nordsjökommissionen
 • Anders Fasth (KD), Ordförande, arbetsgruppen för maritima frågor
 • Birgitta Adolfsson (L), Vice ordförande, arbetsgruppen för attraktiva och hållbara samhällen.

Mer information: http://cpmr-northsea.org/                 

Kontakt: Magnus Engelbrektsson, enhet externa relationer
E-postadress 
Tel.+46-708 75 65 90


BSC bildades 1996 och består av regioner från sex olika länder i Östersjöområdet. Syftet med samarbetet är att stärka relationen mellan regionerna och öarna i Östersjön och regionerna utanför EU.

VGR:s engagemang är idag vilande och består mestadels av bevakning av relevanta områden.

Politisk representation VGR:

 • Gunilla Levén (M)
 • Alex Bergström (S)

Mer information: http://cpmr-baltic.org/


Kontakt: Magnus Engelbrektsson, enhet externa relationer  
E-postadress
Tel.+46-708 75 65 90

 


AER grundades 1985 och är en medlemsorganisation för folkvalda regioner. Organisationen har sammanlagt 200 medlemmar i 35 länder, varav 14 medlemmar är från Sverige. Medlemsregionerna finns i hela Europa med relativt stor andel från nya EU-länder och EU:s grannländer. AER är Europas största regionorganisation.

AER bedriver sitt huvudsakliga arbete genom tre kommittéer:

 • Regional utveckling
 • Sociala frågor och hälsa
 • Kultur, utbildning och interregional utveckling 

Politisk representation VGR:

 • Magnus Berntsson (KD), vice ordförande och ekonomiskt ansvarig
 • Lena Malm (S), ledamot

Mer information: http://aer.eu/                   

Kontakt: Charlotte Beijer, enhet externa relationer
E-postadress
Tel. +46(0)700206292


Regionkommittén är ett rådgivande EU-organ som består av 350 lokala och regionala ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Regionkommitténs uppgift är att föra fram synpunkter på EU-lagstiftning som har en direkt påverkan på regioner och kommuner.

Politisk representation VGR:

 • Martin Andreasson (M)
 • Krister Andersson (S)

Mer information: http://cor.europa.eu/sv/Pages/home.aspx

Kontakt: Susanne Hammarström, vik. Enhetschef externa relationer
E-postadress
Tel: +46 722 500 987

 


SERN är ett svensk-italienskt nätverk som arbetar för att främja erfarenhetsutbyte genom samverkansprojekt. Nätverket har 50 medlemmar bland kommuner och regioner i Sverige och Emilia-Romagna i Italien. Ett tiotal av dessa medlemmar finns i Västra Götaland.

Politisk representation

 • Gunilla Levén (M)
 • Patrik Karlsson (S)

Mer information: http://www.sern.eu/ 

Kontakt: Irma Ganibegovic, enhet externa relationer
E-postadress
+46(0)70- 020 59 50


Göteborg-Oslo samarbetet etablerades 1995 genom ett samarbetsavtal mellan Oslo och Göteborg. I februari 2003 utökades det till att även omfatta Akershus och Østfold fylkeskommuner på den norska sidan och Västra Götalandsregionen på den svenska sidan. Samarbetet går ut på att stärka och öka regionens utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft. Arbetet fokuserar på kommunikationer och transport, kultur och turism, näringslivsutveckling och utbildning.

Politisk representation VGR:

 • Birgitta Losman (MP), ledamot
 • Patrik Karlsson (S), ledamot

Mer information: http://www.go-regionen.org/                          

Kontakt: Charlotte Beijer, enheten externa relationer
E-postadress
Tel. +46(0)700206292

Svinesundskommittén har tagit över verksamheten för Gränskommittén som i snart 30 år arbetat för att främja utvecklingen i gränsområdet mellan Sverige och Norge. Kommittén bevakar också regionens intresse i ett europeiskt perspektiv och samarbetar med EU:s Interreg-program för Sverige-Norge. Det finns även ett Interreg-program för Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Politisk representation VGR:

 • Ulf Eriksson (C), ledamot
 • Uno Nilsson (S), ersättare

Mer information: http://www.svinesundskommitten.com/

Kontakt: Charlotte Beijer, enheten externa relationer
E-postadress
Tel: +46(0)700206292


EARLALL - omfattar för närvarande mer än 50 regionala och lokala myndigheter och syftar till att påverka EU: s politik och att samarbeta i projekt inom området för livslångt lärande. EARLALL:s mål är erfarenhetsutbyte och ökad synlighet för de regionala och lokala myndigheternas roll inom området på europeisk och internationell nivå. Västra Götalandsregionen driver en arbetsgrupp inom området integration kopplat till inträde på arbetsmarknaden och deltagande i utbildning.

Politisk representation VGR:

 • Gunilla Levén (M).


Mer information:
http://www.earlall.eu/ 

Kontakt: Therese Ydrén, enhet forskning, utveckling och utbildning
E-postadress
Tel. +46768090912

ERRIN är ett Bryssel-baserat nätverk med ca 126 medlemsregioner. Nätverket arbetar med påverkansarbete och policyutveckling, informationsspridning, stärker interregionala samarbeten och stödjer sina medlemsregioner i projektutveckling inom området forskning och innovation.

Mer information: http://www.errin.eu/

Kontakt: Andrea Lagundzija, Enheten externa relationer
E-post: E-postadress
Tel. +46 (0)76 140 89 22

ENCORE är ett nätverk för ”regionala miljöministrar” som arbetar för hållbar utveckling genom att påverka miljöpolitik i EU. Vartannat år anordnas en konferens där aktuella miljöfrågor diskuteras.

Politisk representation:

 • Kristina Jonäng (C)

Mer information: http://encoreweb.eu/ 

Kontakt: Gerda Roupe, avdelning miljö
E-postadress
Tel. 0762 - 34 32 99

REVES är ett europeiskt nätverk som arbetar för att främja den sociala ekonomin. Medlemmarna består av regioner, kommuner och aktörer från den sociala ekonomin i 18 europeiska länder. Tillsammans i REVES arbetar medlemmarna för att upprätta dialoger med europeiska och internationella institutioner. REVES verkar här för att på ett positivt sätt bidra i utvecklingsarbetet av den sociala- och solidaritetsbaserade ekonomin.

Politisk representation VGR:

 • Tina Ehn (MP).


Mer information: http://www.revesnetwork.eu/wp/

Kontakt: Hanna Katarina Nyroos
E-postadress
Tel. 0768 - 44 75 92

EHMA arbetar med utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvården på europeisk nivå. Organisationen har omkring 130 medlemmar från ett 30-tal länder från såväl offentlig som privat sektor.


Mer information: http://ehma.org/ 
 
Kontakt: Robert Sinclair, koncernstab hälso- och sjukvård
E-postadress
Tel. 0736601500


EUREGHA är ett nätverk baserat i Bryssel. Nätverket verkar för att samarbete mellan lokala och regionala myndigheter i Europa inom hälsorelaterade frågor. Nätverket består av cirka 16 medlemmar.

Mer information: http://www.euregha.net/

Kontakt: Robert Sinclair, koncernstab hälso- och sjukvård
E-postadress
Tel. 0736601500

RHN är ett forum för samverkan mellan regioner och samarbetspartners inom folkhälsoområdet. Syftet är att stärka utvecklingen av gemensamma frågor kopplade till WHO’s Europeiska folkhälsostrategi Health 2020 och FN’s hållbarhetsmål Agenda 2030.

RHN vill skapa innovativa lösningar och placera sig i framkant, redo att fånga och sprida policys, strategier och goda exempel på hur hälsa och välbefinnande kan uppnås av alla våra europeiska medborgare.

Politisk representation VGR: Gunnel Adler (MP), ordförande Folkhälsokommittén


Mer information: http://www.euro.who.int/en/about-us/networks/regions-for-health-network-rhn

Kontakt: Elisabeth Bengtsson, avdelning folkhälsa
E-postadress
Tel. 076 - 887 01 17

EuroHealthNet är ett partnerskap för offentliga institutioner i Europa på regional, nationell och internationell nivå. Målet är att bygga hälsosamma miljöer och utjämna skillnader i hälsa inom och mellan länderna i Europa. EuroHealthNet når detta genom att utveckla partnerskap och ramverk för strategier och projekt som stöd för medlemmarnas arbete. EuroHealthNet stöds av European Union Programme for Employment and Social Innovation


Mer information: http://eurohealthnet.eu/

Kontakt: Elisabeth Bengtsson, Avdelning för folkhälsa
E-postadress
0768-870117


Nätverkets övergripande mål är att arbeta för kvalitet och jämlikhet inom den nationella folkhälsan samt att gemensamt skapa strukturer för en hållbar utveckling. Man arbetar tillsammans med de övriga europeiska Healthy Cities nätverken utifrån Världshälsoorganisationens (WHO:s) strategi Health 2020 och FN’s hållbarhetsmål. Man vill lyfta jämlik hälsa till den politiska dagordningen lokalt, regionalt, nationellt, globalt och samverkar med de internationella nätverken genom kunskaps- och informationsutbyte samt genom att delta i internationella projekt, arbetsgrupper och konferenser.

Politisk representation VGR: Gunnel Adler (MP), ordförande folkhälsokommittén
 

Mer information: http://www.healthycities.se/

Kontakt: Elisabeth Bengtsson, Avdelning för folkhälsa
E-postadress
Tel: 0768-870117


RECEP/ENELC (European Network of Local and Regional Authorities for the Implementation of the European Landscape Convention) är en europeisk medlemsorganisation för regioner som arbetar med den europeiska landskapskonventionen. Organisationen planerar, bevarar, utvecklar och är med och bestämmer om alla sorters landskap på landet och i städer. Västra Götalandsregionen är medlem sedan 2008.

Kontakt: Peter Bratt, koncernavdelning kultur
E-postadress
Tel: 070-082 49 06

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31