HELA - Holistiskt Engagerat Lärande för Alla

– HELA - Holistiskt Engagerat Lärande för Alla, är en social investering, som syftat till att minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Arbetet har varit inriktat på att skapa en inkluderande skola/förskola där alla barn och ungdomar upplever KASAM - en känsla av sammanhang. Det betyder, att för att vara inkluderad, ska varje barn och ungdom känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Målgruppen för satsningen har varit barn och unga i behov av särskilt stöd, säger Fredrika Lundqvist, projektledare för HELA.

I HELA samverkar 11 offentliga organisationer från kommun och region med det gemensamma målet att få fler elever att gå ur skolan med godkända betyg. Under satsningen så har personal från 23 skolor och förskolor fått utbildning under tre terminer. Samtlig personal från alla nivåer har involverats; pedagoger, fritidspersonal, elevhälsa, rekorer och förskolechefer. En fördjupad ledarutbildning för rektorerna och förskolecheferna har hållts parallellt. Utbildning till föräldrar har också erbjudits.

Utbildning med fokus på trygga relationer

Grunden i utbildningen har handlat om vikten av att bygga trygga relationer med barn och ungdomar i svårighet, eftersom att trygga relationer utgör grunden för allt lärande. Utbildningsinsatserna har varit processinriktade, med möjlighet att reflektera över sin roll som personal och förälder. Arbetsgrupperna har varit små, så att möjligheten att processa sitt eget förhållningssätt har varit möjlig. Kunskaper och metoder hur man bygger upp en inkludernade miljö, med aktiviteter där olikheter berikar, har ingått. Liksom kunskap om verktyg som kompenserar och utvecklar målgruppens förmågor och funktioner.

Utbildningen, som haft sin utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet, har erbjudit förhållningsstrategier, metoder och verktyg, där kunskaper från psykologin och pedagogiken berikat varandra. Delarna i utbildningen har bestått av:

  • Relationsskapande pedagogik – Anknytningsteorier och mentaliseringsteorier
  • Konflikthantering – kunna hantera svåra situationer
  • Svåra samtal med barn – föräldrar – personal
  • Interkulturell pedagogik
  • Barn med traumatiska upplevelser
  • Förklaringsmodeller och pedagogiska strategier för barn med ADHD eller AST
  • Alternativ och kompletterande kommunikation

Kunskapen om trygga relationer har ökat

HELA har följeforskats av Högskolan i Borås, som har hittat på satsningen ur ett större inkluderingsperspektiv. HELA har även utvärderats av Contextio Ethnographic, som har utvärderat HELA utifrån de specifika mål som har varit aktuella för satsningen.  Under arbetets gång har även en kontinuerlig dialog pågått mellan projektledningen och skolorna/förskolorna, genom både möten med en referensgrupp, samt genom ledarskapsgruppen med rektorer och förskolechefer, för att stämma av hur satsningarna tagits emot och vilket resultat som man kan se i verksamheterna. Den sammanlagda bilden visar att samsynen avseende barn och unga i behov av särskilt stöd har blivit större och att ett gemensamt språk har utvecklats. Förståelsen för, och kunskapen att, bygga trygga relationer med målgruppen, har ökat. Fler kommunikationsverktyg har börjat användas ute i verksamheterna, i syfte att ha en kommunikativ lärmiljö för alla. Många berättelser från verkligheten visar hur satsningen gjort skillnad för barn och ungdomar, avslutar Fredrika Lundqvist, projektledare för HELA.

Beställ boken om HELA

HELA:s projektgrupp har skrivit en bok där satsningens olika delar beskrivs. I boken finns även en sammanfattning av följeforskningen och av utvärderingen. 
Läs mer om HELA här

Beställ boken genom att mejla till: E-postadress

Kontaktuppgifter

Fredrika Lundqvist - Projektledare
0768-482420
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38