TMR - Träning för medveten närvaro och resiliens

Projektet TMR - Träning för medveten närvaro och resiliens, innehåller två metoder. Den ena står för generell insats och är anpassad för hela skolklasser. Barnen och deras lärare får gå igenom ett 10-veckorsprogram på skoltid i sina klassrum. Detta program drivs i form av ett pilotprojekt i sex skolklasser i årskurserna 4 och 5 i västra Göteborg och utvärderas av Sahlgrenska Akademin.

Den andra metoden står för riktad insats och är inriktad på barn i åldrarna 8-14, med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Detta program pågår under 8 veckor med en grupp om 6-8 skolbarn som träffas tillsammans under 2 timmar per vecka. Gruppen leds av 2 barnpsykologer. Även barnens föräldrar får en enklare insats om 2 föräldraträffar i grupp men programmet är främst inriktad på barnen. Detta program ingår i en forskningsstudie som drivs av Sahlgrenska Akademin.

Gemensamt för de båda programmen är att de leds av barnpsykologer som också är utbildade mindfulness-instruktörer. Psykologerna leder övningar, håller i samtal och reflektion med gruppen samt går igenom psykologiska och pedagogiska moment om bl. a. hur man hanterar känslor, kroppskännedom och övar på medkänsla för sig själva och andra. Den teoretiska grunden för övningarna vilar på forskning om medveten närvaro, psykisk återhämtningsförmåga, s.k. resiliens samt KBT (=kognitiv beteendeterapi). 

Övningsuppgifter varje vecka

Programmen utgår ifrån manualer som har utvecklats och anpassats till svenska förhållanden utifrån tidigare beforskade amerikanska manualer. Barnen får övningsuppgifter varje vecka i form av ljudfiler med meditationer, skriv- och reflektionsuppgifter samt övningar i medveten närvaro i vardagliga situationer. Träningen, som sker genom de olika övningarna, syftar till ökad medvetenhet om de egna tankarna och känslorna vilket, enligt befintlig forskning, antas hjälpa barnen att reglera känslor och hantera stressande och oroande tankar på ett bättre sätt. Metoden hjälper också barnen att bli mer medkännande inför sina egna och andras behov. Förmågan till ett sådant medkännande underlättar att relatera till andra, något som lägger grund för mer stabila och berikande sociala relationer.

Psykisk ohälsa ökar hos barn och unga

Psykosocial stress och psykisk ohälsa är för närvarande de mest framträdande (45%) skälen till funktionsnedsättning hos barn och unga i åldrarna 10-24 globalt. I Sverige publiceras kontinuerligt material om ökad stress och psykisk ohälsa bland barn och unga. Det finns alltför få evidensbaserade metoder för barn och unga med denna eskalerande problematik. Metoder baserade på medveten närvaro har visat goda resultat i internationella studier vilket inspirerat oss att undersöka hur dessa metoder fungerar i ett svenskt sammanhang.

TMR är viktigt för flera parter

  • Individuella barn och unga: I första hand är det viktigt för alla de barn och unga som med hjälp av projektets verktyg kan få en ökad funktion och livskvalitet. Om deras kognitiva förmåga (fokus och uppmärksamhet)kan stärkas så innebär det att fler valmöjligheter kan stå till buds för dem i framtiden.
  • Lärare och skolan: Detta genom att ett större lugn och studiero påverkar studieresultaten. Dessutom främjar interventionerna en medkännande attityd mellan elever och lärare.Ett annat viktigt mål med projektet är att kunna erbjuda en förebyggande och hälsofrämjande evidensbaserad metod inom svensk skola och elevhälsa.
  •  Föräldrar och familj: Genom bättre relationer och friskare barn, vilket även lindrar syskon- och föräldrastress.
  • Första linjens vård (Vårdcentraler) samt BUP: Detta genom den förebyggande karaktär som finns inbyggd i hela programmet idé avlastar vården. Ett annat viktigt mål med projektet är att kunna erbjuda en evidensbaserad metod för barn och unga inom vården.
  • Andra sociala instanser såsom t ex socialtjänst och försäkringssystemet som avlastas genom att barnen får hjälp i tid och problemen inte behöver eskalera.

TMR leder till minskade symtom

Då vi ännu inte hunnit samla in och sammanställa våra enkäter, prover och intervjuer är det svårt att svara fullödigt på denna fråga i dagsläget. Dock har vi fått höra direkt från barn och föräldrar att barnens symtom har minskat, att de kan hantera motgångar i vardagen på ett nytt sätt. Att barnen inte är lika benägna att reagera med stress, aggressioner eller uppgivenhet som tidigare före interventionen. Konkreta exempel såsom att de sover bättre och kan hantera oro och stress inför prov på ett bättre sätt har rapporterats av flertalet barn i våra grupper. Detta torde även vara gynnsamt för skolresultaten.

– Att stress och psykisk ohälsa påverkar inlärningen hos barn är väl dokumenterat. För att underlätta för barn att uppnå skolmålen ser vi ett stort värde i att tillhandahålla verktyg för att hjälpa barn att hantera inre och yttre stressorer. Att hjälpa barn med sådan hantering bidrar förhoppningsvis även till att bygga en buffert och även stärka återhämtningsförmågan (öka ”friskfaktorer”)i samband med framtida påfrestningar. Dessutom visar ett flertal internationella studier att medveten närvaro ökar förmågan till fokus och uppmärksamhet, något som torde vara gynnsamt för skolbarn och ha en påverkan på skolresultaten, avslutar Katarina Laundy Frisenstam, projektledare för TMR.

Läs mer om TMR metod 1 här

Läs mer om TMR metod 2 här

Kontaktuppgifter

Elin Borg - Projektkoordinator
0761-997532
E-postadress

Katarina Frisenstam Laundy - Projektledare
0708-855178
E-postadress 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38