Fullföljda studier

Alla barn har rätt till utbildning. Utbildningen ska syfta till att utveckla människans personlighet och insikten om dess värde och är även en grundsten i barnets framtida utveckling och möjligheter.

I Västra Götalandsregionens budget för 2017 beskrivs att utbildningsnivån i befolkningen fortsätter att stiga, men med ökade skillnaderna inom regionen – inte minst sett till antalet elever som fullföljer sin studiegång med godkända betyg. Statistiken visar bland annat att i Västra Götaland har skolresultaten i grundskolan försämrats i samtliga delregioner. Andelen avgångselever i åk 9 behöriga till gymnasiet har minskat från ca 90 procent i början av 2000-talet till ca 85 procent 2015. Regionen har därför inlett en kraftsamling och kommer i bred samverkan att fokusera på denna utmaning framöver. Med ”Handlingsplan fullföljda studier” som grund för ett koncerngemensamt arbete vill Västra Götalandsregionen stimulera och utveckla samverkan med andra aktörer som tillsammans ska arbeta för att fler elever lämnar grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. 
Läs om Västra Götalandsregionens arbete med fullföljda studier:

Kraftsamling fullföljda studier 

 

Pågående arbete:

Hälsofrämjande arena förskola

Ett samarbete med Göteborgs universitet för att sprida forskningsresultat som visar hur förskolan kan stärka barns kognitiva utveckling och lärande.

Kontakt: E-postadress

Elevhälsa i fokus

Målet är att alla skolor i Västra Götaland har ett likartat arbetssätt med samma elevhälsoenkät och använda sig av gemensamma elevhälsodata när 2018 övergår till 2019. Målet ska uppfyllas genom att vi inför en gemensam elevhälsoenkät i Västra Götaland, samt en gemensam databas för lagring av elevhälsosamtalen.

Ambitionen är att kunna följa barn och ungdomars hälsa och utveckling. Ökad kunskap ger bättre möjlighet till välgrundade beslut. Vi vill kunna jämföra elevernas hälsa i kommuner i Västra Götaland och mellan områden i kommunerna.

Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen och Center för skolutveckling, Göteborgs Stad driver projektet.

Vi besöker förvaltnings-, skol- och kommunledning i Västra Götalands 49 kommuner och berättar om projektet.

Kontakt: E-postadress

Plug Innan

Plug Innan är ett projekt inom Kraftsamling för Fullföljda studier som ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och finansieras av Regionutvecklingsnämnden. Projektet riktar sig till skolor med elever från år 5 till 9 inom Västra Götaland som vill öka förutsättningarna för goda skolresultat och behörighet till gymnasiet. Avdelning folkhälsas roll i arbetet är att säkra urval och spridning av arbetet i hela länet.

Kontakt: E-postadress

Kohorten - Om ungas livsvillkor och hälsa i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen genomför en kohortstudie om ” Om ungas livsvillkor och hälsa i Västra Götaland” tillsammans med Göteborgs Universitet för att se hur sambandet ser ut över tid mellan barns och ungas livsvillkor, stress och hälsa. Genom studien som ska pågå under minst tio år följer vi årskull 7. Idag saknar vi kunskap om hur barns och ungas livsvillkor påverkar hälsoutvecklingen på sikt. I denna studie vill vi undersöka förutsättningarna för barns och ungas uppväxtvillkor - bestämningsfaktorerna för både psykisk och fysisk hälsa - med fokus på ojämlikhet i hälsa. 

Kontakt: E-postadress 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30