Psykisk hälsa och suicidprevention

En god psykisk hälsa är en förutsättning för en god livskvalitet och för att vardagslivet ska fungera på ett bra sätt. Viktiga områden är att öka kunskapen om våld i nära relationer och att intensifiera arbetet med suicidprevention.

De allra flesta barn och vuxna uppger att de har en bra hälsa men många drabbats någon eller några gånger under livet av psykisk ohälsa. Den ökande psykiska ohälsan skiljer sig åt mellan grupper, kön och åldrar. Det gör psykisk ohälsa till en viktig folkhälsoutmaning.

Ibland leder psykisk ohälsa till att människor till slut upplever att den enda lösningen är att ta sitt liv. Detta föregås oftast av en längre process vilket gör det möjligt för flera aktörer att längs vägen upptäcka och förhindra att processen fullföljs. Det gör psykisk hälsa, ohälsa, suicid och suicidprevention till en fråga för hela samhället.

Folkhälsokommittén arbetar för att minska den psykiska ohälsan, bland annat genom sin handlingsplan för befolkningsinriktad suicidprevention. Kommittén har avsatt pengar i sin budget för att kunna genomföra planen.

Handlingsplanen innehåller följande åtgärder:

  1. Stöd till kommuner för lokal uppbyggnad av suicidpreventivt arbete och för att bilda nätverk.
  2. Skapa förutsättningar för idéburna organisationer att vara resurser inom området suicidprevention, exempelvis genom ekonomiskt bidrag till utvecklingsprojekt.
  3. Stimulera implementering och utveckling av metoder med fokus på skolan som arena och på gruppen 65 år och äldre.
  4.  Undersöka förutsättningarna att ta fram ett teknikbaserat stöd för aktörer inom offentlig och privat sektor, samt inom civilsamhället, som vill arbeta med suicidprevention.
  5. Ta fram förslag på en folkhälsomodell av Aktion livräddning.

Pågående arbete:

Schyssta kompisar

Schyssta kompisar vill erbjuda en trygg plats för ungdomar med trygga vuxna och schyssta och lojala kompisar dit man kan komma varje dag efter skolan och på loven. Det ska vara en plats där alla får känna att de är bra precis som de är och får ingå i en social gemenskap som skapar ny livsglädje, nya anledningar till att gå upp på morgonen och vilja fortsätta leva. Schyssta kompisar drivs via Karriärkraft

Nätvandring som suicidpreventiv metod

Skolkyrkan i Göteborg utvecklar nätvandring som en modell för att arbeta med suicidprevention. Projektet handlar om att skriva ner erfarenheterna av nätvandring så att andra verksamheter ska kunna tillgodogöra sig och överföra dessa till sin verksamhet.

Kontakt: E-postadress

Våld i nära relationer

I samverkan med Länsstyrelsen inventerar vi länets insatser för att förebygga våld i nära relationer.

Kontakt: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-23 11:30