Trygga och goda levnadsvillkor

I barndomen läggs grunden för vår fysiska och psykiska hälsa. Vår barndom påverkar oss hela livet. Vi driver olika samarbeten och projekt för att barn och unga i Västra Götaland ska få goda uppväxtvillkor. De olika arenor vi arbetar på för att bidra till det, är till exempel familjecentraler, förskolor, skolor och ungdomsmottagningar.

Pågående arbete:

Hälsofrämjande arena förskola

Ett samarbete med Göteborgs universitet för att sprida forskningsresultat som visar hur förskolan kan stärka barns kognitiva utveckling och lärande.

Kontakt: E-postadress

Förskolan är bra för barns psykiska hälsa

En viktig del av förskolans arbete är att stödja barnens förmågor till att uppleva, reglera och uttrycka känslor, bilda nära och trygga relationer och utforska sin omvärld – som alla är viktiga aspekter för barns psykiska hälsa och utveckling.

Förskolan är bra för barns psykiska hälsa

Kontakt: E-postadress; E-postadress

Databas Elevhälsa

Västra Götalandsregionen skapar en gemensam databas för skolhälsovården som gör det möjligt att följa barns och ungdomars hälsoutveckling i hela Västra Götaland. Under våren testas databasen i fem skolor i länet.

Kontakt: E-postadress

Barnmätverket - mätmatris

Ett regionalt nätverk med den gemensamma arenan att samtliga parter arbetar med olika undersökningar riktade mot barn och unga i Västra Götaland.  

Deltagare i nätverket

Mätmatris

Kontakt: E-postadress

Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av nuläget

Barns och ungas hälsa utvecklas i positiv riktning inom flera områden idag samtidigt som hälsoklyftorna mellan olika grupper tenderar att öka i samhället.

En beskrivning av nuläget

Kontakt: E-postadress; E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28