Trygga och goda uppväxtvillkor

I barndomen läggs grunden för vår fysiska och psykiska hälsa. Vår barndom påverkar oss hela livet. Vi driver olika samarbeten och projekt för att barn och unga i Västra Götaland ska få goda uppväxtvillkor. De olika arenor vi arbetar på för att bidra till det, är till exempel familjecentraler, förskolor, skolor och ungdomsmottagningar.

Pågående arbeten:

Förskolan är bra för barns psykiska hälsa

En viktig del av förskolans arbete är att stödja barnens förmågor till att uppleva, reglera och uttrycka känslor, bilda nära och trygga relationer och utforska sin omvärld – som alla är viktiga aspekter för barns psykiska hälsa och utveckling.

Förskolan är bra för barns psykiska hälsa

Kontakt: E-postadress; E-postadress

Elevhälsa i fokus

Målet är att alla skolor i Västra Götaland har ett likartat arbetssätt med samma elevhälsoenkät och använda sig av gemensamma elevhälsodata när 2018 övergår till 2019. Målet ska uppfyllas genom att vi inför en gemensam elevhälsoenkät i Västra Götaland, samt en gemensam databas för lagring av elevhälsosamtalen.

Ambitionen är att kunna följa barn och ungdomars hälsa och utveckling. Ökad kunskap ger bättre möjlighet till välgrundade beslut. Vi vill kunna jämföra elevernas hälsa i kommuner i Västra Götaland och mellan områden i kommunerna.

Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen och Center för skolutveckling, Göteborgs Stad driver projektet.

Vi besöker förvaltnings-, skol- och kommunledning i Västra Götalands 49 kommuner och berättar om projektet.

Kontakt: E-postadress

Plug Innan

Plug Innan är ett projekt inom Kraftsamling för Fullföljda studier som ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och finansieras av Regionutvecklingsnämnden. Projektet riktar sig till skolor med elever från år 5 till 9 inom Västra Götaland som vill öka förutsättningarna för goda skolresultat och behörighet till gymnasiet. Avdelning folkhälsas roll i arbetet är att säkra urval och spridning av arbetet i hela länet.

Kontakt: E-postadress

Kohorten - Om ungas livsvillkor och hälsa i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen genomför en kohortstudie om ” Om ungas livsvillkor och hälsa i Västra Götaland” tillsammans med Göteborgs Universitet för att se hur sambandet ser ut över tid mellan barns och ungas livsvillkor, stress och hälsa. Genom studien som ska pågå under minst tio år följer vi årskull 7. Idag saknar vi kunskap om hur barns och ungas livsvillkor påverkar hälsoutvecklingen på sikt. I denna studie vill vi undersöka förutsättningarna för barns och ungas uppväxtvillkor - bestämningsfaktorerna för både psykisk och fysisk hälsa - med fokus på ojämlikhet i hälsa. 

Kontakt: E-postadress 

Barnmätverket - mätmatris

Ett regionalt nätverk med den gemensamma arenan att samtliga parter arbetar med olika undersökningar riktade mot barn och unga i Västra Götaland.  

Deltagare i nätverket

Mätmatris

Kontakt: E-postadress

Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av nuläget

Barns och ungas hälsa utvecklas i positiv riktning inom flera områden idag samtidigt som hälsoklyftorna mellan olika grupper tenderar att öka i samhället.

En beskrivning av nuläget

Kontakt: E-postadress; E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38