Arbetsområden

Här hittar du avdelning folkhälsas arbetsområden.

Trygga och goda uppväxtvillkor

Ökat arbetsdeltagande

Åldrande med livskvalitet

Levnadsvanor

Psykisk hälsa

RUFF

Internationellt arbete

Trygga och goda uppväxtvilllkor

Att arbeta för goda uppväxtvillkor är att främja barn och ungas möjlighet att vara delaktiga i samhället så det kan förstå  och hantera sin omgivning och känna framtidstro. Våra huvuduppdrag 2017 är:

Hälsofrämjande arena förskola

Ett samarbete med Göteborgs universitet för att sprida forskningsresultat som visar hur förskolan kan stärka barns kognitiva utveckling och lärande.
Kontakt: E-postadress

Databas Elevhälsa

Västra Götalandsregionen skapar en gemensam databas för skolhälsovården som gör det möjligt att följa barns och ungdomars hälsoutveckling i hela Västra Götaland. Under våren testas databasen i fem skolor i länet.
Kontakt: E-postadress

Ökat arbetsdeltagande

Unga med gymnasieutbildning får allt svårare att få jobb. Unga arbetslösa med endast fullgången grundskola har det ännu svårare på arbetsmarknaden. Våra uppdrag handlar om att stärka samhällssaktörer som kan vara resurser för unga på väg ut i arbetslivet. Aktuellt: 

VG Samverkansgrupp

Avdelning folkhälsa ingår i VG samverkansgrupp tillsammans med Försäkringskassan, Kommunalförbunden, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket. Samarbetet syftar till att effektivisera myndigheters arbete att möta upp grupper som står långt från studier och arbete.
Kontakt: E-postadress

Kulturtolkar

Vi genomför en kartläggning av kulturtolkars funktion och möjligheter. Målet är att utvärdera om kulturtolkar behövs som egen profession i samhället.
Kontakt: E-postadress

Åldrande med livskvalitet

Viktigt för äldres hälsa är att delta i sociala sammanhang, känna trygghet i offentliga miljöer och att ha sunda levnadsvanor. Vårt arbete fokuserar att fler grupper äldre blir delaktiga i samhället och att deras resurser tillvaratas. Under 2017 arbetar vi med:

Hälsoekonomisk beräkning

Vad innebär en organiserad mötesplats/träffpunkt för äldre? Vi utför en hälsoekonomisk beräkning av träffpunkter för äldre finansierad av kommunen eller annan aktör.
Kontakt: E-postadress

Levnadsvanor

Med levnadsvanor menas

  • fysisk aktivitet
  • matvanor
  • alkohol- tobaks- och narkotikavanor.

Ohälsa förorsakad av levnadsvanor är vanligare i grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och som har låg inkomst. Dåliga matvanor pekas ut som den främsta risken för ohälsa och sjukdom i Sverige. Vi samarbetar med verksamheter som kan främja hälsosamma levnadsvanor, särskilt med fokus på barn och deras familjer. Under 2017 gör vi:

Förebygg.nu

Folkhälsokommittén är medarrangör till Förebygg.nu, en tvådagars konferens som ökar kunskapen om drogförebyggande arbete. Konferensen genomförs den 15-16 november i göteborg. www.forebygg.nu
Kontakt: E-postadress

Bra matval i dagligvaruhandeln

Alingsås kommun, dagligvaruhandeln i stadsdelen Noltorp och Västra Götalandsregionen prövar möjligheterna att påverka kundernas inköp i butik med fokus på hälsosamma val. Projektet består i utbildning för butikspersonal och kvalificerad handledning i butiken utförd av barnhälsovården och folktandvården i Västra Götalandsregionen.
Kontakt: E-postadress

Lätta tips

Ett material för barnhälsovården som stöder familjer där ett eller flera barn har övervikt. Folkhälsokommittén finansierar en utvärdering av materialet under 2017.
Kontakt: E-postadress

Psykisk hälsa

På samhällsnivå är målet att främja befolkningens psykiska hälsa, social integrering och sammanhållning. Viktiga områden är att öka kunskapen om våld i nära relationer och att intensifiera arbetet med suicidprevention.

Stöd till lokal suicidprevention

Under 2017 erbjuds kommuner i Västra Götaland stöd i suicidprevention. Ett urval av kommuner får möjlighet att pröva evidensbaserade metoder för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa. Målgrupperna är skolungdomar samt äldre över 65 år.

Våld i nära relationer

I samverkan med Länsstyrelsen inventerar vi länets insatser för att förebygga våld i nära relationer.
Kontakt: E-postadress

RUFF

Regionalt utvecklingsarbete för folkhälsa, RUFF, finns för att stärka folkhälsoarbetet mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. I nätverket ingår, förutom avdelning folkhälsa, representanter för de fem lokala folkhälsonätverken i Västra Götaland; Fyrbodal, Göteborg,  Sjuhärad/Mittenälvsborg, Skaraborg samt Mellersta och Södra Bohuslän. Pågående arbete:.

Kontakt: E-postadress

Internationellt arbete

Avdelning folkhälsa ingår i följande internationella nätverk:

  • EuroHealthNet
  • European Regions Enforcing Action Against Suicide (Euregenas)
  • European Regions for Youth (ERY)
  • Healthy Cities
  • Regions för Health Network (RHN)

Kontakt: E-postadress


Publicerad: 2017-04-11 10:18