Åldrande med livskvalitet

Det är stora skillnader mellan befolkningsgrupperna över 65 år. Därför krävs särskilt fokus på och kunskap om att de generella hälsosatsningarna inte når dessa grupper fullt ut. Viktigt för en god hälsa är att delta i sociala sammanhang, känna trygghet i offentliga miljöer och att ha sunda levnadsvanor. Det sociala deltagandet beror i hög grad på socioekonomi, språkkunskaper och funktionsförmåga. Vårt arbete fokuserar att fler grupper ur den äldre befolkningen blir delaktiga i samhället och att äldres resurser tillvaratas.

Pågående arbete

  • Hälsoekonomisk beräkning
    Under 2017 påbörjar vi en hälsoekonomisk beräkning av lokala aktiviteter för äldre via en organiserad mötesplats/träffpunkt som finansieras av kommunen eller annan aktör. Arbetet fokuserar på effekten av hälsofrämjande insatser för äldre.
    Kontakt: Anne Svensson, E-postadress, mobil. 073-364 86 12

Publicerad: 2017-04-04 15:28