Regionala banor

I Västra Götalandsregionen finns en stark politisk vilja att satsa på tågtrafiken i hela regionen. Samtidigt har staten successivt minskat sin budget för investerings- och underhållsåtgärder för de ”lågtrafikerade” järnvägarna i Sverige.

Västra Götalandsregionen har därför tillsammans med kommunerna tillsatt en politisk påverkansgrupp för att uppmärksamma den vikande standarden på de regionala järnvägarna. Syftet med påverkansgruppen är att föra en konstruktiv dialog med staten om de mindre järnvägarna med utgångspunkt från de nationella och regionala målen. Ordförande i påverkansgruppen är regionstyrelsen och Beredningen för hållbar utvecklings ordförande Johnny Magnusson (M).

Västra Götaland har också avsatt pengar i regional plan för att samfinansiera järnvägar i nationell plan som är viktiga för regiontrafiken (utöver stambanorna). Regionens ambition är att genomföra standardhöjande åtgärder på banorna i samband med att Trafikverket utför planerade underhållsåtgärder. Underhåll och investering i järnväg är ett statligt ansvar, men Västra Götaland vill genom att skjuta till pengar sända en tydlig signal om hur viktiga banorna är för regionen.

Jan Efraimsson

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-20 09:22