Integration

I Västra Götalandsregionens vision Det goda livet är integration ett av fyra generella perspektiv som ska genomsyra allt regionalt utvecklingsarbete.

Västra Götalandsregionen främjar integration genom insatser som ska bidra till att nyanlända och andra invånare med invandrarbakgrund:

  • kan försörja sig, antingen som anställd eller som egen företagare.
  • får användning av sin utbildning och/eller yrkeskompetens.
  • deltar i kultur- och föreningsliv på samma villkor som övriga invånare.
  • har en god hälsa.

I samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som har i uppdrag att samordna tidiga insatser för asylsökande, ger vi stöd till aktiviteter som bidrar till att asylsökande får en meningsfull tillvaro i väntan på beslut. Några exempel på aktiviteter är språkträning, läxhjälp, kontakt med arbetslivet, kultur och fritid mm. Aktiviteterna utförs huvudsakligen av frivilligorganisationer i samarbete med kommuner som har en stor andel asylsökande, antingen i eget boende eller på anläggning.

Hälsa i Sverige och vård under asylfasen.

Västra Götalandsregionen stödjer projekt för att främja integration

Stöd till kulturinsatser för flyktingar kan sökas hos kulturnämnden.

Regionala utvecklingsinsatser för att främja integration kan sökas hos regionutvecklingsnämnden (till ansökningsblanketter).

Aktuella insatser

Götene och Karlsborg är två piloter som etablerar Welcome Center för nyanlända och asylsökande. Den första juni invigdes Welcome Center i Götene

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38