Kompetensplattform Västra Götaland

Kompetensförsörjning är en avgörande faktor för tillväxt och utveckling. Sverige är en kunskapsekonomi, där kunskap och kompetens utgör ett av våra främsta konkurrensmedel gentemot omvärlden.

Uppdrag att inrätta kompetensplattform

År 2010 fick Västra Götalandsregionen i uppdrag av regeringen att etablera en kompetensplattform i Västra Götaland.

Kompetensplattformen skulle bidra till:

  • Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjning- och utbildningsområdet.
  • Samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.
  • Ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering.
  • Ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Arbetet sker i fyra områden

En utmaning i det regionala utvecklingsuppdraget är att säkerställa att företag och offentlig sektor får tillgång till den kompetens som efterfrågas och att ungdomar utbildar sig inom områden där det finns jobb i framtiden. För att lyckas med detta krävs en bra matchning mellan tillgång till utbildad arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens. Vi verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara. Arbetet sker i fyra områden; Strategisk påverkan, Insatser och utvecklingsprojekt, Lärande och erfarenhetsutbyte och Prognoser och kunskapsunderlag.

Strategisk påverkan

Västra Götalandsregionen arbetar med de fyra kommunalförbunden inom regionen, vilka är en naturlig ingång till den strategiska nivån i kommunerna. Här kan du läsa mer kring Strategisk påverkan.

Insatser och utvecklingsprojekt

Har du själv en bra idé för ett projekt eller bara vill veta mer om hur din organisation kan hjälpa till att bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad? Kontakta oss så berättar vi mer. Ta del av aktuella projekt.

Lärande och erfarenhetsutbyte

Västra Götaland består av 49 kommuner och fyra kommunalförbund. För att dra lärdomar av pågående projekt och möjliggöra erfarenhetsutbyten inom regionen anordnas bland annat kontinuerliga träffar. Fondsamordning och mobiliseringsmöten inom strukturfonderna är även viktig del av arbetet för att använda de utvecklingsresurser som finns att tillgå inom politikområdena arbetsmarknad, utbildning och näringsliv.

Prognoser och kunskapsunderlag

En viktig del i arbetet är att ta fram prognoser och kunskapsunderlag för att ge ett regionalt planeringsunderlag som kan bidra till en ökad samverkan och och dialog mellan utbildningsaktörer, arbetslivet och offentliga aktörer. Läs och ta del av aktuella rapporter.

Se en film om Kompetensplattform Västra Götaland

Vill du få Kompetensplattform Västra Götaland förklarad för dig på fyra minuter? Titta på filmen Kompetensplattform Västra Götaland på Youtube 

Varför en kompetensplattform?

Behovet av ett samlat grepp var tydligt. Varselvågen 2009 visade att det saknades både kunskap och översikt gällande vilka utbildningar som genomfördes och hur många som studerade på dem. Samtidigt saknades prognoser och underlag på medellång till lång sikt gällande  vilka kompetensbehov som fanns på regional nivå, vilket gjorde det svårt för såväl nationell som lokal nivå att veta vilka insatser som behövde göras.  För att undvika att hamna i en liknande situation har man inom kompetensplattformsarbetet tillsammans med de andra storstadsregionerna (Malmö och Stockholm) och SCB tagit fram en arbetsmarknads- och utbildningsprognos på regional och delreigonal nivå med sikte på 2020. Det är första gången en sådan prognos gjorts på regional nivå i Sverige. Samtidigt har man utvecklat samverkan kring utbildning i Västra Götaland. Genom att utbildningsanordnare samverkar på olika sätt och genom att vi nu samlat information och data om den utbildning som produceras för att ge en bättre översiktbild av vad som produceras, vilket gör det enklare att identifiera kompetensbrister på både lokal och regional nivå.

Uppdraget gavs till regioner

Att just uppdraget gick till just regioner kan förstås genom vår unika position. Sverige har av bland annat OECD liknats vid ett timglas, med mycket makt på kommunal och nationell nivå. Regionens placering vid mitten på timglaset är ur detta perspektiv en fördel. Vi kan genom analyser, prognoser och forum får översikt, kunskap och förståelse om situationen i Västra Götaland och de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss.  Regionen verkar som en neutral part gentemot såväl kommunala nivån, den nationella nivån och arbetsmarknadens parter gällande kompetensförsörjningsfrågor Det finns fortfarande en hel del kvar att göra, men mycket har hänt under tre år och vi är övertygade om att Kompetensplattform Västra Götaland kan spela en viktig roll för att finna de lösningar som hjälper oss att stärka kompetensförsörjningen i Västra Götaland, både idag och i framtiden.

Kontaktpersoner

Ellen Rydberg

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Eva-Lena Ekman

Regionutvecklare
Telefon
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33