Ekonomiska stöd

Det finns en mängd olika stöd för kulturutövare i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar årligen omkring 1,5 miljarder kronor. Det är pengar som i olika former skall försäkra en fortsatt god tillgång till kultur för invånare och besökare i Västra Götaland.

Budgetens storlek beslutas av regionfullmäktige under våren och arbetas fram till en detaljbudget under hösten samma år. Kulturnämnden har också, genom den så kallade samverkansmodellen, i uppdrag att fördela statliga medel avsedda för kultur.

Beställare och utförare

Västra Götalandsregionen använder en så kallad beställar- och utförarmodell. Det innebär att Västra Götalandsregionens kulturnämnd är beställare på kulturområdet. Utförarna, som genom finansiering från nämnden förverkligar och producerar kultur, består av institutioner, förvaltningar, organisationer och föreningar.

Den som får ekonomiskt stöd från kulturnämnden får också uppdrag eller andra direktiv som försäkrar att det ekonomiska stödet används för att skapa kultur på ett sätt som går i linje med den kulturpolitik som kulturnämnden har formulerat i sina styrande dokument: kulturstrategin och kulturplanen.

Dessa båda dokument är framtagna i dialog med regionens kommuner, institutioner och kulturaktörer och vilar i sin tur på den gemensamma vision om det goda livet samt utvecklingsstrategin VG 2020 som är vägledande för allt arbete inom Västra Götalandsregionen.

Olika typer av stöd

Kulturnämnden stöttar och utvecklar kulturen på flera olika sätt: genom långsiktiga uppdrag, kulturstrategiska utvecklingsstöd (treåriga) samt olika typer av sökbara stöd och stipendier. Målet är att kulturen i regionen ska hålla högsta tänkbara kvalitet, vara tillgänglig för alla och starkt bidra till att utveckla ett hållbart, demokratiskt samhälle där alla människor är delaktiga i utvecklingen.

Vilka stöd som finns kan du se i rullistorna nedan eller här.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här.

Anna Karlsson

Administrativ koordinator
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31