Frispel

Frispel vill stimulera till kulturella laboratorier och tankesmedjor runtom i Västra Götaland.

Syftet med stödet

Stödet är till för att skapa möjligheter att testa nya idéer på kulturområdet och är ett treårigt samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Framtidens kultur.

Två miljoner årligen kan sökas av organisationer och kommuner som vill hitta nya sätt att arbeta i Västra Götaland – mellan amatörer och professionella, mellan föreningsliv och näringsliv, mellan lokalt, regionalt och globalt.

Vem kan söka stödet?

Stöd ges företrädesvis till nya kulturaktörer i Västra Götaland som inte tidigare sökt stöd av kulturnämnden. Nämnden prioriterar initiativ och projekt som är i sin uppbyggnadsfas och som sätter kulturen i samband med andra samhällsområden. Samarbeten på nationell, nordisk, europeisk och global nivå uppmuntras.

Ett FRISPEL kan till exempel handla om nya arbetsmetoder där lärandeprocessen och det forskaranknutna sätts i fokus och om att stötta samspelet mellan lokal utveckling i storstaden och på landsbygden. Det kan också handla om att hitta nya deltagandeformer för medborgarna i projekten och uppmuntra den kontinuerliga processen för projektet

Behandling och beslut

Ansökan behandlas av en expertgrupp bestående av:

 • Jonas Anderson - f.d. Framtidens kultur
 • Ylva Gustafsson - Västra Götalandsregionens kultursekretariat
 • Hans-Åke Höber - rektor Nordiska folkhögskolan
 • Victoria Klaiber - kulturstrateg i Ulricehamns kommun
 • Merima Muharemovic - kulturprojektledare
 • Niklas Rydén - tonsättare, konstnärlig ledare på Atalante
 • Annacarin Öman - chef för Lidköping Folkets Hus

Redovisning

Återrapportering skall lämnas inom tre månader efter avslutat projekt och utformas fritt utifrån följande punkter. Det finns ingen specifik blankett.

 • Beskriv hur projektetets syfte uppfyllts, om syftet inte uppfyllts beskrivs varför.
 • Beskriv hur de aktiviteter som planerades har genomfört, om vissa aktiviteter inte genomförts eller om andra aktiviteter genomförts istället beskrivs varför.
 • Beskriv om och hur er verksamhet kommer att fortskrida när projektet avslutats.
 • Beskriv hur de medel som kulturnämnden bidragit med till projektet använts. Kopior av kvitton, fakturor och liknande ska bifogas om originalen inte sparas och kan göras tillgängliga på annat sätt t.ex. i projektägarens bokföring.

Redovisningen skickas till:

Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

Märk kuvertet Frispel

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Ansök om Frispel

Ansökningsperioden är nu stängd. Nästa ansökningsperiod är 2018

Anna Karlsson

Administrativ koordinator
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22