Kulturstrategiskt utvecklingstöd

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutar varje år om kulturstrategiska utvecklingsstöd (KSU) för att ge kulturorganisationer möjlighet att bedriva ett processinriktat utvecklingsarbete med längre perspektiv än ett projektstöd medger.

Syftet med stödet

Genom KSU vill kulturnämnden bidra till att kulturorganisationer utvecklar kapaciteter och stärka sin förmåga att spela en viktig roll som resurs i den regionala utvecklingen. KSU omfattar inte ordinarie verksamhet utan ska användas till strategiska insatser som också kommer andra till del.

Kulturnämnden lägger särskild vikt vid insatser som bidrar till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet och till ökad internationalisering.

Bedömningsgrunder

Den regionala kulturstrategin ”En mötesplats i världen” fokuserar på fyra utvecklingsområden som är viktiga för att få ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd:

Utveckla kapaciteter – att insatsen bidrar till en utveckling som stärker organisationen att på sikt spela en större roll som resurs i den regionala utvecklingen.

Vidgat deltagande – att insatsen bidrar till att engagera, nå och angå fler invånare och involvera nya målgrupper, inte bara som besökare utan som aktiva deltagare.

Med vidgat deltagande avses att bidra till att

  • Motverka diskriminering
  • Arbeta för jämställdhetsintegrering
  • Arbeta för jämlikhet
  • Arbeta med nationella minoriteter
  • Arbeta med barn och unga
  • Arbeta med civilsamhället

Gynna nyskapandet – att insatsen bidrar till metodutveckling, konstnärlig förnyelse och experiment.

Öka internationaliseringen – att involvera aktörer och kontakter utanför landets gränser för att öka kunskapsutbytet och öka den interkulturella förståelsen och dialogen.

En förutsättning för att få ett KSU är att projektet har:

Regional relevans – betyder att utvecklingsarbetet ska bedrivas som en regional angelägenhet som sprids utanför den egna orten eller kretsen.  

Samarbeten – alla former av samverkan med andra aktörer i syfte att vidga, förnya och utveckla angelägenhetsgraden och nå fler invånare och nya målgrupper bedöms som positivt.

En resurs för andra – att ställa resurser, kunskap och kompetens till förfogande för invånare och utövare i Västra Götaland stärker projektet.

Kulturnämnden gör en sammanvägd bedömning av konst- och kulturinriktning, målgrupper och geografisk hemvist.   

Vem får söka stödet?

För att kunna få ett KSU måste formella krav vara uppfyllda:

  • Enligt kommunallagen godkänd associationsform och en ekonomi i balans.
  • Godkänd associationsform är juridiska personer – till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag utan vinstintresse, stiftelser och trossamfund.
  • Verksamheten får inte bedrivas med vinstintresse.

Kulturnämnden ger inte bidrag till enskilda personer och därför heller inte till enskild firma.

Kommuner kan inte söka kulturstrategiskt utvecklingsstöd eftersom det handlar om att stötta civilsamhällets strukturer. Kulturnämnden ser dock positivt på att kommuner ingår som en samarbetspart.

Behandling och beslut

Ansökan är stängd för i år.

Kulturstrategiska utvecklingsstöd utlyses en gång/år.

Aktörer som beviljas kulturstrategiskt utvecklingsstöd erhåller beviljad summa årligen under tre år. En verksamhet som haft KSU under en treårsperiod kan endast i undantagsfall beviljas ytterligare ett KSU.

Redovisning

Stödet redovisas efter avslutad projektperiod men följs upp årligen av regionutvecklare på koncernavdelning kultur.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Ansök om KSU

Ansökan är nu stängd.

Öppnar återigen under våren.

Ylva Gustafsson

Regionutvecklare – Film, bildkonst, fria kulturlivet och internationell samordning
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-30 16:13