Projektmedel för att välkomna flyktingar med kultur

Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter två miljoner kronor för att ge det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer möjlighet att genomföra kulturinsatser riktade till flyktingar i Västra Götaland.

Syftet med stödet

Insatserna ska bidra till att främja den interkulturella dialogen i Västra Götaland, enligt kulturnämndens riktlinjer för vidgat deltagande, och bidra till att människor på flykt känner sig välkomnade med kulturens och ideella insatsers hjälp. Kulturnämnden vill med stödet bidra till att stärka integrationen genom olika kulturinsatser.

Vem får söka stödet?

Medlen kan sökas av det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer i Västra Götaland. Vi välkomnar kommuner i Västra Götaland att samverka med civilsamhället och det fria kulturlivet, men kommuner kan själva inte söka dessa medel. Enskilda firmor kan inte erhålla bidrag.

Vad kan man söka för?

Medel för direkta kostnader; exempelvis program, löner, resor, material och dylikt. Västra Götalandsregionen bidrag med högst 50 000 kronor per projekt. En ansökan kan omfatta flera olika insatser.

Projekten bedöms utifrån följande kriterier:

  • främjar ömsesidig delaktighet

  • har potential att leva vidare efter projekttidens slut

  • skapar nya samarbeten

  • bidrar till metodutveckling (tillvägagångssättet bygger på tidigare erfarenheter)

  • har medfinansiering

Behandling och beslut

Ansökan är stängd.

Redovisning

Insatserna ska genomföras och återrapporteras senast 2018-06-30. Beslut och redovisningsblankett skickas till de som blir beviljade stöd.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Ansök

Ansökan är nu stängd.

Jens Lejhall

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38