Mänskliga rättigheter

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948). Mänskliga rättigheter beskriver vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för varje människa. Det berör därför alla individer och samhällsområden.

Kommittén för mänskliga rättigheter

Kommittén har uppdraget att ta initiativ, utarbeta förslag, vara remissorgan och rådgivare till regionstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter. Avdelning mänskliga rättigheter är tjänstemannastöd för att förverkliga det uppdraget.

Vad gäller för Västra Götalandsregionens verksamheter

För att mänskliga rättigheter ska respekteras i Västra Götalandsregionens verksamhet behöver beslut ta hänsyn till mänskliga rättigheter och verksamheterna präglas av delaktighet, jämlikhet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande.


Publicerad: 2017-04-11 15:33