Barnets mänskliga rättigheter

Det övergripande målet för Västra Götalandsregionens barnrättsarbete är att barns och ungas rättigheter ska beaktas. Västra Götalandsregionen är som offentlig verksamhet skyldig att tillgodose barns rättigheter eftersom Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Regeringen har nu också gett besked om att Barnkonventionen ska bli svensk lag 2018.

Webbutbildning "Barnkonventionen - från teori till praktik"

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om barnets mänskliga rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen.

Ombud för barnets rättigheter 

 Om du vill bli ombud för barnets rättigheter kan du gå en tvådagarsutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen och praktiska verktyg för att kunna utveckla barnrättsarbetet i din verksamhet. Utbildningen fokuserar på:

  • FN:s konvention om barnets rättigheter med fokus på hur teori kan omsättas till praktik
  • funktionen ombud för barnets rättigheter
  • implementerings- och förändringsarbete
  • erfarenhetsutbyte och dialog kring praktiska verktyg och implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i den egna verksamheten

Länk till kursanmälan

Liselott Johansson

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-08-18 14:27