Dialog och samråd

Kommittén för mänskliga rättigheter har fem samråd där kommitténs politiker träffar representanter för organisationer i civilsamhället. Deltagarna bidrar med erfarenhet, perspektiv och kunskap utifrån sina olika roller.

Samråden är till för att:

  • öka skyldighetsbärarens, Västra Götalandsregionens kunskap om rättighetsbärarnas situation och öka förståelsen för vad som kan förbättras
  • stärka rättighetsbärarna genom att organisationerna får insyn i beslutsvägar och aktuella uppdrag i Västra Götalandsregionen

Riktlinjer för kommittén för rättighetsfrågors samråd

Vill du påverka Västra Götalandsregionen?

Din organisation kan vara med och utveckla Västra Götalandsregionens arbete med att se till att våra invånare får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, genom att delta i ett av samråden. Eftersom vi är i slutet av en mandatperiod finns det inte så många nya platser just nu, men vi behåller din intresseanmälan och ser om din organisation kan komma med 2018 och framåt.

Kontakt: E-postadress

Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar om vilka organisationer som ska få representation. Organisationerna  ska kunna vara med hela mandatperioden, alltså fyra år. Samråden ses ungefär fyra eller fem gånger per år.

Samråd

Samrådet har funnits sedan 2006 och samlar företrädare från organisationer som representerar någon av de fem nationella minoriteternas förenings- och organisationsliv. Ambitionen är att så många av de fem nationella minoriteterna ska vara representerade som möjligt. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Samrådet för funktionshindersfrågor samlar företrädare för organisationer som främjar personer med funktionsnedsättnings rättigheter. Samrådet bör bestå av företrädare för olika former av funktionsnedsättningar: gruppen svårt att se, gruppen svårt att höra, gruppen svårt att röra sig, gruppen svårt att bearbeta, tolka och förmedla information och gruppen svårt att tåla vissa ämnen.

Samrådet fokuserar på ojämlikhetsfrågor kopplade till kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet. Det består av tre politiker från kommittén för rättighetsfrågor och tolv företrädare från organisationer som främjar homosexuellas-, bisexuellas, transpersoners och queerpersoners rättigheter och/eller främjar jämställdhet mellan kvinnor och män.

Samrådet samlar företrädare från organisationer har som sin huvudsakliga verksamhet att brett främja de mänskliga rättigheterna utan avgränsning till en eller ett fåtal specifika diskrimineringsgrunder. Samrådet bör dessutom särskilt inkludera organisationer som har som sin huvudsakliga verksamhet att främja antirasism och/eller religionsfrihet.

I samrådet för ålder samlas representanter från kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen och organisationer som bevakar och företräder frågor som rör barns och äldres mänskliga rättigheter. Syftet med samrådet är att samla erfarenheter och kunskaper från civilsamhället för att främja och utveckla Västra Götalandsregionens arbete med barns och äldres mänskliga rättigheter.