Forskning och utveckling

Den 21 juni - 21 september utlyser kommittén för mänskliga rättigheter två uppdragsforskningsprojekt. Det ena projektet handlar om att analysera upplevelser av bemötande på hbtq-diplomerade vårdcentraler och det andra projektet handlar om att analysera dilemman i vårdsituationer på Angereds Närsjukhus.

Uppdragsforskningsprojekt: Hbtq-personers upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade verksamheter

Västra Götalandsregionen har ett utbildningsprogram för hbtq-kompetent bemötande, den så kallade hbtq-diplomeringen. Syftet med utbildningen är att medvetandegöra normer kring kön och sexualitet och skapa en god vårdmiljö och arbetsmiljö för hbtq-personer. Kunskapscentrum för sexuell hälsa har diplomerat 184 enheter inom Västra Götalandsregionen, till största delen ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar men även vårdcentraler, barnavårdscentraler, öppenpsykiatri och verksamheter på sjukhusen. Uppdraget består av att göra en analys av hbtq-personers upplevelser av bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Utlysning av uppdragsforskning om hbtq-personers upplevelser av bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter

Uppdragsforskningsprojekt: Dilemman i vårdsituationer utifrån de mänskliga rättigheterna

Uppdraget handlar om att analysera dilemman som uppstår i vårdsituationer inom Västra Götalandsregionen. Forskningen ska utgå från situationer som har uppstått på Angereds närsjukhus. Forskningen bör vara transdisciplinär och ska innefatta kunskap om mänskliga rättigheter både utifrån ett juridiskt och etiskt perspektiv. Forskningen ska ske i nära samarbete med Angereds Närsjukhus.

Utlysning av uppdragsforskning om dilemman i vårdsituationer

Frågor och svar om utlysningen

Vad innebär kvoten för juniora forskare?

Om du har en doktorsexamen och har disputerat för mindre än sex år sedan: Du kan söka uppdragsforskningsprojekt, ensam eller tillsammans med andra.

Om du har en doktorsexamen och har disputerat för mer än sex år sedan: Du kan söka uppdragsforskningsprojekt om du har en medsökande som har disputerat för mindre än sex år sedan. Din medsökande kan även ha en licentiatexamen eller motsvarande. Med ”eller motsvarande” menas en person som har en magister- eller masterexamen och har skrivit rapporter med vetenskaplig kvalitet. Att delta i uppdragsforskningsprojekt kan då vara en merit vid ansökan om doktorandtjänst och/eller deltagande i andra studier. I de fall där medsökanden inte har forskarutbildning bör den disputerade forskaren stå som huvudsökande och ha det övergripande projektansvaret.

Om du har en licentiatexamen eller motsvarande: Du kan söka uppdragsforskningsprojekt men rekommenderas att ha en disputerad medsökande/handledare till projektet.

Hur betalas medlen ut om jag är anställd inom högskola eller universitet?

Medlen betalas ut till institutionen, och rekvireras utifrån ett avtal som upprättas mellan Västra Götalandsregionen och institutionen.

Som praxis ser vi gärna att institutionen inte tar ut OH-avgifter. Om institutionen väljer att ta ut OH, ange i ansökan hur stor del av de utlysta medlen som används till OH. Observera att Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen har en överenskommelse om att inte ta ut någon avgift för indirekta kostnader då de får ekonomisk ersättning från den andra parten. Överenskommelse GU och VGR

Hur betalas medlen ut om jag inte är anställd inom högskola eller universitet?

Du kan arrangera en tillfällig placering inom en annan organisation i Västra Götaland, gärna där du har tillgång till en forskarmiljö. Du kan även få medlen utbetalda till ett eget företag. Medlen betalas då ut till organisationen/företaget enligt ett avtal som upprättas mellan Västra Götalandsregionen och organisationen/företaget.

Om det inte är möjligt att arrangera något av ovanstående kommer forskaren och Västra Götalandsregionen överens om annan lösning för utbetalning och placering.

Riktlinjer för kommittén för mänskliga rättigheters uppdragsforskning

I kommitténs riktlinjer för uppdragsforskning kan du läsa mer om varför kommittén för mänskliga rättigheter arbetar med uppdragsforskning, och vilka kriterier som ansökningarna bedöms utifrån.

Kommittén för mänskliga rättigheters riktlinjer för uppdragsforskning (pdf)

Anjelica Hammersjö

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33