Klimat 2030

I Västra Götaland har vi ett ambitiöst regionalt klimatmål – att vara en attraktiv och fossiloberoende region år 2030. Det finns många möjligheter att ta tillvara i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Och det är en omställning vi behöver göra tillsammans – offentliga aktörer, företag, akademi, branschorganisationer och föreningar. Välkommen att delta!

Ett ambitiöst regionalt klimatmål

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.

Utsläppen av växthusgaser minskar, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå vårt mål. Nu är det hög tid att öka takten. Vi har en lång erfarenhet i Västsverige av att framgångsrikt anpassa oss till strukturella förändringar. Genom att vara föregångare blir vi både klimatsomställningens vinnare och inspirerar andra.

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Här finns möjlighet för företag, organisationer, högskolor m.fl. att skriva på Klimat 2030 och därmed ställa sig bakom vårt gemensamma regionala klimatmål.
Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. Men det är en utmaning som också rymmer stora möjligheter. När vi förändrar vårt samhälle ska vi välja lösningar som bidrar till regional utveckling och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland. Det kan vara insatser som är klimatsmarta samtidigt som de skapar förutsättningar för bättre hälsa, affärsmöjligheter och nya jobb eller ökad integration och delaktighet.

Samverkan för att identifiera vägen mot målet

Sedan 2015 samarbetar Västra Götalandsregionen med Länsstyrelsen i Västra Götalands län som har ett regeringsuppdrag att prioritera insatser för hur vi ska kunna skapa en fossiloberoende region. Under 2015 gjordes en dialogprocess och under 2016 var förslaget på hur vi ska prioritera och höja tempot i arbetet med att nå vårt gemensamma mål på remiss.

I september 2017 tog regionfullmäktige och Länsstyrelsen beslut om en ny plan för hur vi ska nå vårt klimatmål:
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om: Strategiska vägval.

Klimatstrategi för Västra Götaland

Från och med 2017 går arbetet in i en genomförandefas som ska resultera i nya satsningar och samverkansplattformar för ett effektivt regionalt klimatarbete.  Kommuner och andra offentliga aktörer, företag, akademi och organisationer är välkomna att medverka.

Tidigare överenskommelser i klimatarbetet

Västra Götalandsregionen som föregångare

Västra Götalandsregionen vill vara en föregångare och målet är att vår egen organisation ska vara fossiloberoende redan 2020.  Läs mer om miljöarbetet i VGR.

Definition av fossiloberoende

Fossiloberoende definieras som att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. (Regionala klimatmål antagna av Länsstyrelsen.)

Gerda Roupe

Processledare Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om
Telefonnummer
E-post