Klimat

Illustration: Johanna Engloo, Kjellgren Kaminsky Architecture

I Västra Götaland har vi ett ambitiöst regionalt klimatmål – att vara en fossiloberoende region år 2030. Det finns många möjligheter att ta tillvara i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Och det är en omställning vi behöver göra tillsammans – offentliga aktörer, företag, akademi, branschorganisationer och föreningar. Välkommen att delta!

Målet - fossiloberoende år 2030

Sedan 2009 finns ett politiskt mål från Västra Götalandsregionens regionfullmäktige om ett fossiloberoende Västra Götaland. Västsverige har en av världens bästa förutsättningar för att bli föregångare i omställningen till fossiloberoende. Utsläppen av växthusgaser minskar i Västra Götaland men för att vi ska  nå vårt mål måste utsläppen minska i snabbare takt.

Samverkan för att nå målet

Sedan 2015 samarbetar Västra Götalandsregionen med Länsstyrelsen i Västra Götalands län som har ett regeringsuppdrag att prioritera insatser för hur vi ska kunna skapa en fossiloberoende region. Under 2015 gjordes en dialogprocess och under 2016 var förslaget på hur vi ska prioritera och höja tempot i arbetet med att nå vårt gemensamma mål ute på remiss.

I september 2017 tog regionfullmäktige och Länsstyrelsen beslut om den nya planen för hur vi ska nå vårt klimatmål: Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om: Strategiska vägval.

Klimatstrategi för Västra Götaland

Klimat 2030 - Västra Götland ställer om

2017 går arbetet in i en genomförandefas som ska resultera i nya satsningar och samverkansplattformar för ett effektivt regionalt klimatarbete.  Kommuner och andra offentliga aktörer, företag, akademi och organisationer är välkomna att medverka. Hösten 2017 lanseras kraftsamlingen "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om".

Västra Götalandsregionen som föregångare

Västra Götalandsregionen vill vara en föregångare och målet är att vår egen organisation ska vara fossiloberoende redan 2020.  Läs mer om miljöarbetet i VGR.

Definition av fossiloberoende

Fossiloberoende definieras som att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. (Regionala klimatmål antagna av Länsstyrelsen.)

Senast uppdaterad: 2017-10-20 11:54