Klimat

Illustration: Johanna Engloo, Kjellgren Kaminsky Architecture
Illustration: Johanna Engloo, Kjellgren Kaminsky Architecture

I Västra Götaland har vi ett ambitiöst regionalt klimatmål – att vara en fossiloberoende region år 2030. Det finns många möjligheter att ta tillvara i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Och det är en omställning vi behöver göra tillsammans – offentliga aktörer, företag, akademi, branschorganisationer och föreningar. Välkommen att delta!

Information om detta arbete finns framför allt på vår externa webbplats för kraftsamlingen Fossiloberoende Västra Götaland.

Målet - fossiloberoende år 2030

Sedan 2009 finns ett politiskt mål från Västra Götalandsregionens regionfullmäktige om ett fossiloberoende Västra Götalannd. Detta finns beskrivet i Klimatstrategi för Västra Götaland som uppemot 80 västsvenska aktörer ställt sig bakom.

Västsverige har en av världens bästa förutsättningar för att bli föregångare i omställningen till fossiloberoende. Utsläppen av växthusgaser minskar i Västra Götaland men för att vi ska  nå vårt mål måste utsläppen minska i snabbare takt. Mellan 2009 och 2015 genomfördes ett antal överenskommelser för att minska utsläppen av växthusgaser.

Samverkan för att ta fram "strategiska vägval"

Sedan 2015 samarbetar Västra Götalandsregionen med Länsstyrelsen i Västra Götalands län som har ett regeringsuppdrag att ta fram prioriterade insatser för hur vi ska kunna skapa en fossiloberoende region. Under 2015 genomfördes en dialogprocess och under 2016 var förslaget ”Strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region” ute på remiss.

2017 kommer detta arbete gå in i genomförandefas och resultera i nya satsningar och samverkansplattformar för ett effektivt regionalt klimatarbete.  Kommuner och andra offentliga aktörer, företag, akademi och organisationer är välkomna att delta.

Västra Götalandsregionen som föregångare

Västra Götalandsregionen vill vara en föregångare och målet är att vår egen organisation ska vara fossiloberoende redan 2020.  Läs mer om miljöarbetet i VGR.

Definition av fossiloberoende

Fossiloberoende definieras som att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. (Regionala klimatmål antagna av Länsstyrelsen.)


Publicerad: 2017-04-04 10:31