Sociala investeringar

Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av regionutvecklingsnämnden och arbetet är regiongemensamt.

Investeringarna ska utveckla samverkan mellan regionala och kommunala verksamheter som arbetar med barn och unga. I investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas som förbättra samverkan mellan aktörerna och förbättrar förutsättningarna för barnen.

Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas generara ett bättre utfall för målgruppen och kostnadsminskning hos aktörerna.

Uppföljning och utvärdering är en viktig del i en social investering och varje insats ska följas upp och utvärderas. Vid goda resultat ska insatsen implementeras i ordinarie verksamhet. 

Vad är en social investering?

Mjuka investeringar ger också avkastning. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en film om studien 20 barnavårdsärenden som är ett bra exempel på vad sociala investeringar handlar om.

Maria Gäbel

Regionutvecklare, avdelning folkhälsa
Telefonnummer
E-post

Anne Svensson

Regionutvecklare, avdelning folkhälsa
Telefonnummer
E-post

Maria Jakobsson

Regionutvecklare, avdelning näringsliv
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-19 08:40