Sociala investeringar

Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av regionutvecklingsnämnden och arbetet är regiongemensamt.

Investeringarna ska utveckla samverkan mellan regionala och kommunala verksamheter som arbetar med barn och unga. I investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas som förbättra samverkan mellan aktörerna och förbättrar förutsättningarna för barnen.

Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas generara ett bättre utfall för målgruppen och kostnadsminskning hos aktörerna.

Uppföljning och utvärdering är en viktig del i en social investering och varje insats ska följas upp och utvärderas. Vid goda resultat ska insatsen implementeras i ordinarie verksamhet. 

Inriktning och innehåll för Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel 

Pågående sociala investeringar

Hur ansöker man om sociala investeringsmedel?

Maria Gäbel

Regionutvecklare, avdelning folkhälsa
Telefonnummer
E-post

Anne Svensson

Regionutvecklare, avdelning folkhälsa
Telefonnummer
E-post

Maria Jakobsson

Regionutvecklare, avdelning näringsliv
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39