Ansök om medel

Västra Götalandsregionen erbjuder sociala investeringsmedel till hälsofrämjande och förebyggande investeringar som på sikt förbättrar barn och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg.

Vem kan söka?

Västra Götalandsregionens verksamheter, till exempel familjecentraler, mödra- och barnhälsovård, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin och privata vårdgivare med vårdavtal, kan ansöka om medel tillsammans med kommunerna. En part utses som ägare och ansökan undertecknas av båda parter. Samverkan med andra aktörer såsom ideella sektorn, kommunalförbund med flera ses som positivt.

Målgrupp

Målgruppen för sociala investeringar är barn och unga, med särskilt fokus på individer som riskerar att hamna i utanförskap. Även insatser som indirekt påverkar barn och unga räknas in om de på sikt ökar barns och ungas möjligheter att klara grundskolan. Det kan till exempel handla om insatser riktade till föräldrar.

Ansökan

En ny ansökningsomgång har startat. Sista ansökningsdag är 1 oktober 2017.

Så här gör du:

  1. Läs inriktning och riktlinjer för sociala sociala investeringar inom Västra Götalandsregionen. Ta gärna kontakt med ansvariga medarbetare för sociala investeringsmedel för att bolla din idé alt. delta på en idé- och informationsträff. 
  2. Gör en behovsanalys med hjälp av Guiden för behovsanalys
  3. Fyll i Logikmodellen (bifogas till ansökan)
  4. Fyll i ansökningsblanketten
  5. Skicka in ansökan innan den 1 oktober 2017

Guide för behovsanalys

Logikmodellen (word)

Ansökningsblankett för sociala investeringsmedel (word)

Informationsmöte som ger stöd i att flylla i ansökningsblanketten (med särskilt fokus på budgetdelen). 
Den 25 augusti kl: 13.00 – 15.00
Gullbergsvass, Lokal Stinsen, Göteborg
Anmälan senast 20/8 till E-postadress 

Exempel på nyckelindikatorer

SKL har i projektet Uppdrag Psykisk Hälsa arbetat fram gemensamma nyckelindikatorer. De har tagits fram i samarbete med bl.a. representanter från kommun och landsting/region. 

Gemensamma nyckelindiaktorer för barn och unga (pdf)

Ekonomiska villkor

Investeringen ska medfinansieras från sökande parter. Medfinansieringen kan vara både likvida medel och egen insats. Medfinansieringen ska motsvara ca 50 procent av den totala kostnaden. Medel för reguljär verksamhet eller befintliga projekt finansieras inte.

Underskriven ansökan skickas till:

Västra Götalandsregionen 
Koncernstab regional utveckling
Box 1091 
405 23  GÖTEBORG

Skicka också en digital kopia av din ansökan till: E-postadress

Bedömning och beslut

Ansökan bedöms av tjänstemän, forskare och experter. Regionutvecklingsnämnden tar därefter beslut.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25