Socialt entreprenörskap

Ny projektutlysning inom socialt entreprenörskap 2018.

Har ni en projektidé som bidrar till en socialt hållbar utveckling på din ort, en ny affärsidé eller utveckling av tjänster som bidrar till ökad sysselsättning? Utlysningen är till för mindre projekt i form av stimulans-/innovationsmedel för att möjliggöra föreningsutveckling och utveckling av nya metoder, tjänster, produkter och processer.

Ansökan

Projekttid: 12 månader, 1 januari – 31 december 2019.

Sökbart belopp: 100 000 – 150 000 kronor

Sista ansökningsdag: 30 september 2018

Ansökan görs på särskild ansökningsblankett för socialt entreprenörskap. Ansökningsblanketten kommer att publiceras här i juni. 

Stöd när ni ska söka

De delregionala nätverken inom sociala ekonomi erbjuder stöd i ansökningsprocessen. Ni kan bolla er idé, ställa frågor om ansökningsblankett och budget. Idéträffar kommer att anordnas på olika platser i Västra Götaland. Datum publicerars i juni. 

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till aktörer inom social ekonomi i Västra Götaland. Organisationer som kan söka är till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bidrag ges inte till enskilda företag, handelsbolag eller aktiebolag.

Vad kan du söka för

Syftet är att stimulera lokala idéer som främjar  affärsutveckling inom föreningslivet, ökad sysselsättning, nya arbetssätt, utveckling av din ort, ökad samverkan och  nya lösningar på sociala utmaningar.  Ni kan söka  innovationsmedel för att utveckla föreningens verksamhet med nya metoder, tjänster, produkter och processer. Ta chansen att formulera era idéer tillsammans andra föreningar, företag eller offentliga aktörer som ni inte brukar samverka med.

Krav på medfinansiering

Västra Götalandsregionen finansierar högst 75 procent av den totala projektbudgeten.

Den egna medfinansieringen kan vara:

  • kontant finansiering från extern part
  • kontant finansiering från den egna organisationen, t ex avlönad tid för anställd personal
  • bidrag i annat än pengar från extern part, avlönad tid eller andra resurser från t ex kommun, studieförbund eller annan aktör.

Ideell tid ingår inte i budgeten men är en viktig del av helheten och i ansökan vill vi att ni beskriver den tid och de resurser som läggs ideellt i projektet.

Stödbara kostnader

Projektmedel kan användas till löner, resor, konsultkostnader, lokalkostnader mm. I ansökningsblanketten finns det specificerat vad som ingår i de olika budgetposterna.

Västra Götalandsregionen ger inte projektstöd till ordinarie föreningsverksamhet. Stödet får heller inte användas för att täcka föreningens löpande kostnader.

Bedömning

Högst 15 projekt kommer att beviljas medel i utlysning. Urvalet sker i konkurrens med andra sökande. 

Bedömningsgrunder:

  • Innovativ och nyskapande verksamhet utifrån utlysningens inriktning
  • Realistiskt genomförbart i förhållande till organisationens förutsättningar
  • Realistisk projektbudget
  • Projektet ska kunna visa att de har tillgång till en stabil organisation med administrativa resurser 

I ansökan ska framgå hur projektets verksamhet kommer att arbeta med nya idéer inom social ekonomi. Bedömning och prioritering av ansökningarna görs i samverkan med representanter från social ekonomi. De slutgiltiga projektbesluten fattas av Västra Götalandsregionen. Besluten kan inte överklagas.

Program för social ekonomi

Projektutlysningar inom socialt entreprenörskap gör som en del av genomförandet av programmet för social ekonomi. Länk till programmet för social ekonomi.  

Hanna Nyroos

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post