Regional infrastrukturplan

Västra Götalandsregionen har i uppdrag av regeringen ansvar att upprätta länsplan för den regionala transportinfrastrukturen.

Planen innefattar investeringar främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar på det regionala vägnätet. Det regionala vägnätet utgörs av riksvägar och primära länsvägar. Drift och underhåll på det regionala vägnätet ansvarar Trafikverket för.

Gällande plan 2014-2025

Den regionala transportinfrastrukturplanen styrs av politiska beslut tagna på både nationell och regional nivå. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomisk, effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringsliv i hela landet.

På regional anges det övergripande målet för arbetet med regional utveckling bland annat i Vision Västra Götaland - Det goda livet.

Den aktuella planen antogs i regionfullmäktige den 10 juni 2014.

Revidering av transportinfrastrukturplanen

Revideringen av den regionala transportinfrastrukturplanen som startade 2016 pågår nu och fram till den 31 januari 2018, då planförslaget ska levereras till regeringskansliet.

Förslaget till regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2018-2029 är nu ute på remiss.

Fram till den 6 oktober finns möjlighet att lämna synpunkter på det regionala planförslaget och MKB:n via epost eller brev till: regionstyrelsen, E-postadress, ange diarienummer RS 01149-2016 eller Västra Götalandsregionen, koncernkontoret, att: Georgia Larsson, koncernkontoret, avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, Box 1091, 405 23 Göteborg

 

Georgia Larsson

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-06-16 14:56