Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland

www.vgregion.se/regionutveckling/arbetsmarknad

Oktober 2014

Öppet arbetslösa samt i program

I slutet av oktober 2014 var totalt 59 565 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket motsvarar 7,4 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år (7,9 procent för riket). Det är en minskning med 5 421 personer eller 0,6 procentenheter jämfört med oktober 2013. Se sammanställning:

"Öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per delregion jämfört med Västra Götaland och riket"

Nyanmälda lediga platser

I oktober 2014 anmäldes 11 941 nya platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är märkbart fler än antalet platser som anmäldes i oktober 2013 då 8 168 platser inrapporterades.

Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur.

Sökande som fått arbete

Under oktober 2014 påbörjade 7 245 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland någon form av arbete, varav 48,3 procent kvinnor och 51,7 procent män.

Varsel

Under oktober 2014 varslades 752 personer om uppsägning i Västra Götaland jämfört med 1 452 personer under oktober föregående år. Se sammanställning:

"Antalet varslade personer i Västra Götaland och riket" 

Informationen ovan är hämtad ur Arbetsförmedlingens sammanställning:

"Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2014"

Se även Arbetsförmedlingens pressmeddelande "Sjunkande arbetslöshet 12 månader i rad"

Mer information i bilder om arbetsmarknaden i Västra Götaland:  

"Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län oktober 2014" 

Arbetsförmedlingens prognos över arbetsmarknaden 2014-2015

Arbetsförmedlingens prognos över arbetsmarknaden 2014-2015 presenterades den 11 juni 2014. Prognosen bygger i huvudsak på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare i Västra Götaland.

Utsikterna för arbetsmarknaden i Västra Götalands län fram till slutet av 2015 kännetecknas av en global konjunktur som successivt är på väg att förstärkas, och en svensk ekonomi som präglas av en relativt stark framtidsoptimism med goda tillväxtsiffror.

Den starkare utvecklingen på arbetsmarknaden i Västra Götaland har gjort att arbetslösheten har minskat snabbare än vad som förväntades i föregående prognos (presenterades i december 2013). I slutet av 2013 var 65 300 personer arbetslösa i Västra Götalands län (månadsgenomsnitt för sista kvartalet 2013). Motsvarande siffra för 2014 bedöms bli 60 000. Konjunkturen väntas vara stark även under 2014 och arbetslösheten bedöms minska ytterligare för att sista kvartalet 2015 hamna på 56 000 personer. Med en starkare konjunktur väntas arbetsgivarna i många fall ha fortsatt svårt att hitta den yrkeskompetens de efterfrågar. Detta gäller särskilt inom teknik, data, vård och utbildning.

Arbetslösheten ligger fortfarande på relativt höga nivåer och konkurrensen om de lediga jobben kommer att vara stor. De grupper som i genomsnitt har svårare att hitta arbete och riskerar att hamna i lång arbetslöshet är personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i åldern 55-64 år samt utomeuropeiskt födda personer.

Sysselsättningsutvecklingen har under 2013 varit relativt stark med en ökning av antalet sysselsatta (16-64 år) med närmare 9 000 personer mellan första kvartalet 2013 till första kvartalet 2014. Bedömningen är att antalet sysselsatta kommer att öka än mer under 2014 och 2015. Sysselsättningsprognosen anger en ökning med 26 000 personer under perioden (12 000 under 2014 och 14 000 under 2015). Industrin förväntas ha en svag sysselsättning, medan byggbranschen, de privata tjänstenäringarna och offentlig verksamhet kommer att öka något. Den största sysselsättningsökningen bedöms ske inom den privata tjänstesektorn.

Arbetsförmedlingens prognos för Västra Götaland

Se även pressmeddelande "Drygt 9 000 färre utan jobb i slutet av 2015"

Arbetsförmedlingens prognos för riket

Sammanfattning av prognos för riket

Se även pressmeddelande "95 000 fler jobb 2014 och 2015"

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlingens statistik: http://www.arbetsformedlingen.se/statistik.

SCB:s arbetskraftsundersökning: www.scb.se/aku

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m