Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland

www.vgregion.se/regionutveckling/arbetsmarknad

Februari 2017

Öppet arbetslösa samt i program

I slutet av februari 2017 var totalt 55 969 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket motsvarar 6,8 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år (7,8 procent för riket). Det är en minskning med 1 703 personer eller 0,3 procentenheter jämfört med februari 2016. Se sammanställning:

"Öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per delregion jämfört med Västra Götaland och riket"

Nyanmälda lediga platser

I februari 2017 anmäldes 22 732 nya platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är fler än i februari 2016 då 21 103 platser inrapporterades.

Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur.

Sökande som fått arbete

Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland någon form av arbete, varav 46 procent kvinnor och 54 procent män.

Varsel

Under februari 2017 varslades 381 personer om uppsägning i Västra Götaland jämfört med 413 personer under februari föregående år. Se sammanställning: 

"Antalet varslade personer i Västra Götaland och riket"

Informationen ovan är hämtad ur Arbetsförmedlingens sammanställning "Faktaunderlag Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017"

Se även Arbetsförmedlingens pressmeddelande "Halverad ungdomsarbetslöshet på fyra år"

Mer information i bilder om arbetsmarknaden i Västra Götaland finns i:

Arbetsförmedlingens bilder Västra Götalands län februari 2017

 

Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2017
Arbetsförmedlingens prognos över arbetsmarknaden 2017 presenterades den 7 december 2016. Prognosen bygger i huvudsak på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare i Västra Götaland.

Arbetsförmedlingens konjunkturindex för Västra Götalands län visar sedan våren 2014 på en stadig förbättring av konjunkturläget. Senaste mätningen, som gjordes under hösten 2016, visar ett starkt västsvenskt konjunkturläge men indikerar att tillväxttakten avtar under 2017. 
Bygg- och anläggningsföretagen i Västra Götaland är mest positiva angående efterfrågeutvecklingen det kommande året, men även industriföretag tror på en fortsatt ökad efterfrågan. Företagen inom den privata tjänstesektorn anges fortfarande vara mer positiva än konkurrenterna i övriga riket, men bedömer att efterfrågeutvecklingen inte blir fullt så stark som under den gångna perioden.

Den mycket starka konjunkturuppgången i Göteborgsregionen anges ha spridit sig till Västra Götalands övriga delar under 2016. Under 2015 hade Göteborg en högre tillväxttakt av nya jobb än både Stockholm och Malmö. 
Enligt Arbetsförmedlingens prognos har konjunkturen förstärkts i samtliga av Västra Götalands övriga tre delregioner, men tydligast i Fyrbodal. Skaraborg anges fortsatt vara det område där konjunkturförstärkningen inte är lika stark. Enligt Arbetsförmedlingens prognosundersökning är arbetsgivarna inom alla de fyra delregionerna (Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal) optimistiska om framtiden, men tror på en avtagande ökningstakt under 2017. 

De köpstarka västsvenska hushållen bidrar tillsammans med det stora behovet av personal inom offentlig sektor och behovet av nya bostäder och ny infrastruktur till att antalet förvärvsarbetande i åldern 16-64 år väntas öka. Under 2017 förutspås en ökning med 11 500 förvärvsarbetande (16-64 år). Cirka 80 procent av de nya jobben spås uppstå i Göteborgsregionen.  

Arbetslösheten har minskat kraftigt under 2016 och för de som står nära arbetsmarknaden har antalet arbetslösa personer varit nere på historiskt låga nivåer. Under 2017 förväntas arbetslösheten minska i mer långsam takt. Samtidigt anges det stora antalet asylsökande som kom under hösten 2015 att ge avtryck i antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland. Prognosen för Västra Götaland indikerar att det blir en nästan oförändrad nivå på antalet arbetslösa, eller något stigande under 2017. Antalet arbetslösa beräknas uppgå till 57 000 personer under sista kvartalet 2017. Det innebär att arbetslösheten kommer att öka något under 2017, till 6,9 procent av den registerbaserade arbetskraften.  

De senaste årens invandring har förstärkt arbetskrafts- och sysselsättningsutvecklingen i länet. Nettoinvandringen anges ha lindrat den befarade effekten som en åldrande befolkning har på försörjningskvoten. Den har också bidragit till att gruppen utomeuropeiskt födda har vuxit mest bland de inskrivna arbetslösa. De grupper som har svårare att hitta ett arbete har en fortsatt tuff situation, med stor risk att hamna i långa tider av arbetslöshet. Det är personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa personer i åldern 55-64 år, samt utomeuropeiskt födda personer som är identifierade som de grupper som har en särskilt utsatt situation på arbetsmarknaden.  

Utmaningarna på arbetsmarknaden i Västra Götaland anges vara fortsatt stora. För att skapa en fungerande integration av de nyanlända ställs stora krav på arbetsmarknadspolitiken. En viktig framtidsfråga är att matcha kompetensen hos de nyanlända med efterfrågan på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingens prognos för Västra Götaland

Sammanfattning av prognosen för Västra Götaland

Se även pressmeddelande "Stark tillväxt på arbetsmarknaden i länet"

Arbetsförmedlingens prognos för riket 2016 och 2017

För pressbilder prognos riket, se ”Bildspel prognosen 2016-2017”'

Se även pressmeddelande "Fler än 100 000 nya jobb

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlingens statistik: http://www.arbetsformedlingen.se/statistik.

SCB:s arbetskraftsundersökning: www.scb.se/aku

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m