Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland

www.vgregion.se/regionutveckling/arbetsmarknad

April 2016

Öppet arbetslösa samt i program

I slutet av april 2016 var totalt 54 139 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket motsvarar 6,7 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år (7,5 procent för riket). Det är en minskning med 2 246 personer eller 0,3 procentenheter jämfört med april 2015. Se sammanställning:

"Öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per delregion jämfört med Västra Götaland och riket"

Nyanmälda lediga platser

I april 2016 anmäldes 21 928 nya platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är märkbart fler än antalet platser som anmäldes i april 2015 då 18 272 platser inrapporterades.

Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur.

Sökande som fått arbete

Under april 2016 påbörjade 7 423 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland någon form av arbete, varav 42 procent kvinnor och 58 procent män.

Varsel

Under april 2016 varslades 588 personer om uppsägning i Västra Götaland jämfört med 467 personer under april föregående år. Se sammanställning: 

"Antalet varslade personer i Västra Götaland och riket"

Informationen ovan är hämtad ur Arbetsförmedlingens sammanställning "Mer information om arbetsläget i Västra Götalands län, april 2016"

Se även Arbetsförmedlingens pressmeddelande "Den lägsta arbetslösheten på sju år".

Mer information i bilder om arbetsmarknaden i Västra Götaland finns i:

Arbetsförmedlingens bilder Västra Götalands län april 2016

 

Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2016

Arbetsförmedlingens prognos över arbetsmarknaden 2016 presenterades den 9 december 2015. Prognosen bygger i huvudsak på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare i Västra Götaland.

Utsikterna för arbetsmarknaden i Västra Götalands län fram till slutet av 2016 kännetecknas av en stark optimism hos företagen i Västra Götaland. De tillfrågade arbetsgivarna anges vara mycket optimistiska inför 2016 och många ser behov av att anställa. Den västsvenska industrin anges vara betydligt mer positiv än riksgenomsnittet och denna utveckling har förstärkts under hela 2015. Det är företagen inom byggsektorn som har störst optimism inför marknadsutvecklingen, följt av företag i den privata tjänstesektorn. Rekryteringsbehoven inom offentlig sektor ökar, samtidigt anges bristen på utbildad och kvalificerad personal vara som mest påtaglig inom denna sektor. Störst påverkan på arbetsmarknaden fram till slutet av 2016, men framförallt på lite längre sikt har de stora flyktingströmmarna till Sverige.

Under 2015 har arbetslösheten i Västra Götaland fortsatt att minska men med en något avtagande takt. I slutet av 2014 var 60 000 personer inskrivna som arbetslösa i Västra Götalands län. Motsvarande siffra för 2015 bedöms bli 57 500, dvs. en fortsatt minskning.  Till slutet av 2016 bedöms arbetslösheten ha sjunkit med ytterligare 500 personer, till 57 000. Att arbetslösheten inte minskar mer, trots en god konjunktur anges bero på en större arbetskraft till stor del på grund av ökad invandring.

Utmaningarna på arbetsmarknaden i Västra Götaland är fortsatt stora och arbetsmarknaden beskrivs ofta som tudelad. Det finns en stark efterfrågan på personer med särskilda yrkeskompetenser hos de arbetsgivare som har rekryteringsbehov, men i många fall är det svårt att hitta den yrkeskompetens som efterfrågas. Detta gäller till exempel inom teknik och data, bygg- och anläggning och inom offentlig verksamhet.

Arbetslösheten ligger fortfarande på relativt höga nivåer och konkurrensen om de lediga jobben kommer att vara stor. De grupper som har en särskild utsatt situation på arbetsmarknaden och som i genomsnitt har svårare att hitta ett arbete och riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet är personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i åldern 55-64 år samt utomeuropeiskt födda personer.

Ur ett riksperspektiv har Västra Götaland en stark arbetsmarknad vilket till stor del beror på att Göteborgsregionen har god tillväxt.

Sysselsättningsutvecklingen i Västra Götaland har enligt tillgänglig statistik utvecklats positivt under 2015. Enligt siffor för tredje kvartalet 2015 är 767 000 personer sysselsatta i Västra Götaland (SCB/KS). Dock anges att felmarginalen i denna statistik är relativt stor, vilket enligt Arbetsförmedlingen innebär en stor osäkerhet i siffrorna på länsnivå.

Sysselsättningsprognosen för åren 2015 och 2016 är en ökning med 20 000 personer under perioden (9 000 under 2015 och 11 000 under 2016). Antalet förvärvsarbetande (16-64 år) förväntas därmed uppgå till cirka 778 000 personer i slutet av 2016. En stor del av de nya jobben anges uppstå inom offentlig och privat tjänstesektor. Även om bygg- och anläggningsbranschen går på högvarv utgör den förväntade sysselsättningsökningen där inte så stor andel av den totala ökningen. Industrin i Västra Götaland förväntas få en något ökad sysselsättning även om den ökade produktionen inom industrin i första hand leder till ökad sysselsättning inom den privata tjänstesektorn.

 

Arbetsförmedlingens prognos för Västra Götaland

Sammanfattning av prognosen för Västra Götaland

Se även pressmeddelandet "Många företag behöver anställa 2016".

Arbetsförmedlingens prognos för riket 2015-2017

För pressbilder prognos riket, se: Bildspel prognos 2015 december.

Se även pressmeddelandet "Stor ökning av nya jobb".

 

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlingens statistik: http://www.arbetsformedlingen.se/statistik.

SCB:s arbetskraftsundersökning: www.scb.se/aku

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m