Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland

www.vgregion.se/regionutveckling/arbetsmarknad

Oktober 2015

Öppet arbetslösa samt i program

I slutet av oktober 2015 var totalt 56 983 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket motsvarar 7,1 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år (7,8 procent för riket). Det är en minskning med 2 582 personer eller 0,3 procentenheter jämfört med oktober 2014. Se sammanställning:

"Öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per delregion jämfört med Västra Götaland och riket"

Nyanmälda lediga platser

I oktober 2015 anmäldes 15 771 nya platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är märkbart fler än antalet platser som anmäldes i oktober 2014 då 11 941 platser inrapporterades.

Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur.

Sökande som fått arbete

Under oktober 2015 påbörjade 6 335 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland någon form av arbete, varav 47 procent kvinnor och 53 procent män.

Varsel

Under oktober 2015 varslades 863 personer om uppsägning i Västra Götaland jämfört med 752 personer under oktober föregående år. Se sammanställning: 

"Antalet varslade personer i Västra Götaland och riket"

Informationen ovan är hämtad ur Arbetsförmedlingens sammanställning:

"Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län, oktober 2015"

Se även Arbetsförmedlingens pressmeddelande "Ingen inbromsning i Västra Götalands län".

Mer information i bilder om arbetsmarknaden i Västra Götaland finns i:

Arbetsförmedlingens bilder Västra Götalands län oktober 2015

 

Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2015-2016
Arbetsförmedlingens prognos över arbetsmarknaden 2015-2016 presenterades den 10 juni 2015. Prognosen bygger i huvudsak på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare i Västra Götaland.

Utsikterna för arbetsmarknaden i Västra Götalands län fram till slutet av 2016 kännetecknas av en relativt stark framtidsoptimism hos företagen i Västra Götaland. Arbetsgivarna inom det privata näringslivet bedömer generellt konjunkturen som god och att utvecklingen på marknaden för företagens varor och tjänster kommer att vara positiv under det kommande året. 

Under 2015 har arbetslösheten i Västra Götaland fortsatt att minska enligt den bedömning som gjordes i föregående prognos (presenterades i december 2014). I slutet av 2014 var 60 000 personer arbetslösa i Västra Götalands län (månadsgenomsnitt för sista kvartalet 2014). Motsvarande siffra för 2015 bedöms bli 57 000, dvs. en fortsatt minskning. Konjunkturen förväntas successivt förstärkas under 2016 och arbetslösheten bedöms minska ytterligare för att sista kvartalet 2016 hamna på 54 000 personer. 

Utmaningarna på arbetsmarknaden i Västra Götaland är dock fortsatt stora och arbetsmarknaden beskrivs ofta som tudelad. Med en starkare konjunktur väntas arbetsgivarna i många fall ha fortsatt svårt att hitta den yrkeskompetens de efterfrågar. Detta gäller särskilt inom teknik och data, bygg- och anläggning och inom offentlig verksamhet. Arbetslösheten ligger fortfarande på relativt höga nivåer och konkurrensen om de lediga jobben kommer att vara stor. De grupper som har en särskild utsatt situation på arbetsmarknaden och som i genomsnitt har svårare att hitta ett arbete och riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet är personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i åldern 55-64 år samt utomeuropeiskt födda personer. 

Ur ett riksperspektiv har Västra Götaland en stark arbetsmarknad vilket till stor del beror på att Göteborgsregionen har en god tillväxt.Sysselsättningsutvecklingen i Västra Götaland har under 2014 och inledningen av 2015 varit positiv. 

Antalet sysselsatta (16-64 år) i Västra Götaland ökade med närmare 9 000 personer som årsgenomsnitt mellan 2013 och 2014. Enligt siffor för första kvartalet 2015 är 766 000 personer sysselsatta i Västra Götaland (SCB/AKU). Sysselsättningsprognosen för åren 2015 och 2016 är en ökning med 18 500 personer under perioden (8 500 under 2015 och 10 000 under 2016). Industrin förväntas ha en svag sysselsättningsutveckling medan byggbranschen, de privata tjänstenäringarna och offentlig verksamhet kommer att öka. 

Arbetsförmedlingens prognos för Västra Götaland

Sammanfattning av prognosen för Västra Götaland

Prognosen för Västra Götaland i bilder: Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 (pdf)

Se även pressmeddelandet "Stark tro på ökad sysselsättning".

Arbetsförmedlingens prognos för riket 2015-2016

För pressbilder prognos riket, se: Bildspel prognos 2015 juni.

Se även pressmeddelandet "111 000 nya jobb under två år"

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlingens statistik: http://www.arbetsformedlingen.se/statistik.

SCB:s arbetskraftsundersökning: www.scb.se/aku

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m