Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland

www.vgregion.se/regionutveckling/arbetsmarknad

Mars 2014

Öppet arbetslösa samt i program

I slutet av mars 2014 var totalt 62 448 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket motsvarar 7,8 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år (8,2 procent för riket). Det är en minskning med 4 095 personer eller 0,5 procentenheter jämfört med mars 2013. Se sammanställning "Öppet arbetslösa samt i program med aktivitetsstöd per delregion jämfört med Västra Götaland och riket" (pdf). Se även karta över arbetslösheten per kommun utifrån genomsnittet för Västra Götaland (7,8 procent). 

Nyanmälda lediga platser  
I mars 2014 anmäldes 13 065 nya platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är märkbart fler än antalet platser som anmäldes i mars 2013 då 10 547 platser inrapporterades. Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur.

Sökande som fått arbete
Under mars 2014 påbörjade 8 153 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland någon form av arbete, varav 45,3 procent kvinnor och 54,7 procent män.

Varsel
Under mars 2014 varslades 732 personer om uppsägning i Västra Götaland jämfört med 760 personer under mars föregående år. Se  sammanställning "Antalet varslade personer i Västra Götaland och riket" (pdf).

Informationen ovan är hämtad ur Arbetsförmedlingens sammanställning "Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2014".

Se även Arbetsförmedlingens pressmeddelande "Arbetslösheten fortsätter att minska - men från en fortsatt hög nivå"

Mer information i bilder om arbetsmarknaden i Västra Götaland, Göteborgsregionen, Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal finns i "Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län mars 2014"

 

Arbetsförmedlingens prognos över arbetsmarknaden 2014
Arbetsförmedlingens prognos 2014 presenterades den 12 december 2013. Prognosen bygger bland annat på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare i Västra Götaland. Utsikterna för arbetsmarknaden i Västra Götalands län fram till slutet av 2014 kännetecknas av en konjunktur som svagt är på väg att förstärkas. Ett flertal indikatorer pekar på att konjunktursvackan har bottnat och att utvecklingen sedan en tid pekar svagt uppåt. Det finns dock fortfarande en osäkerhet kring det internationella konjunkturläget. Även fortsättningsvis kommer utvecklingen i Europa, och i Sverige som litet exportberoende land, att vara starkt påverkad av den ekonomiskt instabila situationen i södra Europa. Arbetsmarknaden i Västra Götaland bedöms påverkas genom att arbetslöshetsnivåerna kommer att vara fortsatt höga även när konjunkturen förstärks. Under 2014 bedöms arbetslösheten minska för att under sista kvartalet hamna på 63 500 personer (jämfört med 65 400 personer sista kvartalet 2013 och 65 500 personer sista kvartalet 2012) vilket trots nedgång av arbetslösheten anges vara en historiskt hög siffra. Konkurrensen om de lediga jobben kommer att vara stor. De grupper som har svårare att hitta arbete och riskera att hamna i långa tider av arbetslöshet är personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa personer i åldern 55-64 år samt utomeuropeiskt födda personer. Sysselsättningsutvecklingen har under 2013 varit relativt stark och bedömningen för 2014 anger en än starkare utveckling av antalet sysselsatta. Under 2014 bedöms sysselsättningen stabiliseras inom industrin. Sysselsättningen inom byggbranschen och offentlig verksamhet kommer att öka något. Den största sysselsättningsökningen kommer att ske inom den privara tjänstesektorn.

Arbetsförmedlingens prognos för Västra Götaland

Se även pressmeddelande "Starkare sysselsättningsutveckling under 2014"

Arbetsförmedlingens prognos för riket

För sammanfattning av prognos för riket, se "Sammanfattning riket" (pdf)

Se även pressmeddelande "116 000 fler jobb - arbetslösheten minskar".

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlingens statistik: http://www.arbetsformedlingen.se/statistik.

SCB:s arbetskraftsundersökning: www.scb.se/aku

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m