Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland

www.vgregion.se/regionutveckling/arbetsmarknad

April 2015

Öppet arbetslösa samt i program

I slutet av april 2015 var totalt 56 385 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket motsvarar 7,0 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år (7,7 procent för riket). Det är en minskning med 3 214 personer eller 0,4 procentenheter jämfört med april 2014. Se sammanställning:

"Öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per delregion jämfört med Västra Götaland och riket"

Nyanmälda lediga platser

I april 2015 anmäldes 18 272 nya platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är märkbart fler än antalet platser som anmäldes i april 2014 då 11 626 platser inrapporterades.

Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur.

Sökande som fått arbete

Under april 2015 påbörjade 7 766 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland någon form av arbete, varav 41 procent kvinnor och 59 procent män.

Varsel

Under april 2015 varslades 467 personer om uppsägning i Västra Götaland jämfört med 880 personer under april föregående år. Se sammanställning:

"Antalet varslade personer i Västra Götaland och riket" 

Informationen ovan är hämtad ur Arbetsförmedlingens sammanställning:

"Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2015"

Se även Arbetsförmedlingens pressmeddelande "Sjunkande arbetslöshet på tudelad marknad".

Mer information om arbetsmarknaden i Västra Götaland finns i:

Arbetsförmedlingens bilder Västra Götalands län april 2015

 

Arbetsförmedlingens prognos över arbetsmarknaden 2015
Arbetsförmedlingens prognos över arbetsmarknaden 2015 presenterades den 9 december 2014. Prognosen bygger i huvudsak på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare i Västra Götaland.

Utsikterna för arbetsmarknaden i Västra Götalands län fram till slutet av 2015 kännetecknas av en global konjunktur som håller på att förstärkas, och en svensk ekonomi med en försiktig framtidsoptimism. Under 2014 har arbetslösheten i länet minskat i takt med den bedömning som gjordes i vårens prognos (presenterades i juni 2014). I slutet av 2013 var 65 300 personer arbetslösa i Västra Götalands län (månadsgenomsnitt för sista kvartalet 2013). Motsvarande siffra för 2014 har tidigare bedömts bli 60 000, alltså en ganska stark minskning, och denna bedömning tycks också bli utfallet när året går mot sitt slut. Konjunkturen förväntas att förstärkas under 2015 och arbetslösheten bedöms minska ytterligare för att sista kvartalet 2015 hamna på 56 000 personer. Med en starkare konjunktur väntas arbetsgivarna i många fall ha fortsatt svårt att hitta den yrkeskompetens de efterfrågar. Brist på efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden finns inom en rad yrkesområden som exempelvis teknik och data, bygg- och anläggningsbranscherna och inom de offentliga verksamheterna. 

Arbetslösheten ligger fortfarande på relativt höga nivåer och konkurrensen om de lediga jobben kommer att vara stor. De grupper som i genomsnitt har svårare att hitta arbete och riskerar att hamna i lång arbetslöshet är personer med endast förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa över 55 år samt utomeuropeiskt födda personer.

Sysselsättningsutvecklingen har under 2014 varit relativt stark. Bedömningen är att antalet sysselsatta ökar än mer under 2015. Sysselsättningsprognosen för 2015 är en ökning med 10 000 personer. Det är en något svagare bedömning än den som gjordes i vårens prognos vilket i huvudsak har sin förklaring i det svagare internationella läget, inte minst försvagningen av den europeiska ekonomin. Industrin förväntas ha en svag sysselsättningsutveckling medan byggbranschen, de privata tjänstenäringarna och offentlig verksamhet kommer att öka något. Den största sysselsättningsökningen bedöms ske inom den privata tjänstesektorn.

 

Arbetsförmedlingens prognos för Västra Götaland

Sammanfattning av prognosen för Västra Götaland

Prognosen för Västra Götaland i bilder: Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 (pdf)

Se även pressmeddelandet "Stark konjunktur fortsätter skapa nya jobb"

Arbetsförmedlingens prognos för riket 2015-2016

Se även pressmeddelandet "105 000 fler jobb på två år"

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlingens statistik: http://www.arbetsformedlingen.se/statistik.

SCB:s arbetskraftsundersökning: www.scb.se/aku

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m