Punktprevalensmätningar

Mätning av basala hygienrutiner och vårdrelaterade infektioner

Mätning av basala hygienrutiner och klädregler sker under v.43-44.
Observationer sker på alla enheter (utom rättspsykiatri).
Resultaten från föregående mätning hittar du på
patientsäkerhetswebben under knappen uppföljning.

En ny punktprevalensstudie för att mäta vårdrelaterade infektioner på alla inneliggande patienter kommer att äga rum onsdagen den 25 oktober 2017. Den sker på samma sätt som vid föregående mätning i våras (mars 2017)
Ifyllt formulär skickas snarast möjligt till Vårdhygien som därefter sköter registreringen.
Om det uppstår bedömningsfrågor kring vad som är vårdrelaterad infektion kan man ta kontakt med Vårdhygien, tel: 0500-43 20 84.

Patientsäkerhetsfunktionen har skickat mail med instruktioner och protokoll till berörda enhetschefer.

Senast uppdaterad: 2017-10-25 13:04