Vår vision

Alingsås lasarett - Framtidens Närsjukhus
Alingsås lasarett är ett närsjukhus med akutsjukvårdsuppdrag till befolkningen i närområdet.
Alingsås lasarett har även regionala uppdrag.

Värdegrund/Vår gemensamma kultur

På Alingsås lasarett har alla människor lika värdeVårt arbete utgår från patienternas behov och vi har en helhetssyn på både patient och organisation där patienten är medaktör i sin vård och behandlingMötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och kompetensVi är professionella och skapar närhet till patient och närstående utan att vara privataVi respekterar varandra, är delaktiga och tar ansvar för helheten Alingsås lasarett

Vårt uppdrag

Alingsås lasarett ska erbjuda Sveriges främsta närsjukvård genom att:

Erbjuda hälso- och sjukvård dygnet runt i samarbete med andraArbeta hälsofrämjande och erbjuda hälso- och sjukvård som är jämlik och jämställd Erbjuda hög tillgänglighet för regionens invånare genom mer planerad vårdUtveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhetFölja och utveckla nya metoder och arbetssätt inom vårt uppdragArbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar
med lean-filosofin som strategiVara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare som ges möjlighet till utveckling och förutsättningar att göra ett gott arbete

Långsiktiga mål

Koncernledningen för Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen har satt upp långsiktiga mål för 2018, som även är Alingsås lasaretts långsiktiga mål för 2018.

Mål 2018 - Patientdriven vård

Patienten är en medaktör i vårdenVi har hög patientsäkerhetVi har goda medicinska resultat

Nuläge Alingsås lasarett 2014:  
Alingsås lasarett har såväl god tillgänglighet som goda medicinska resultat i nationella kvalitetsregister tack vare kontinuerlig utveckling, arbete med ständiga förbättringar och noggrann remissbedömning.

Vi har ett aktivt patientsäkerhetsarbete som utgörs av bland annat riskanalyser, avvikelsehantering, händelseanalyser, kontinuerlig uppföljning av statistik angående vårdrelaterade infektioner och strukturerad journalgranskning. Men vi behöver fortsätta arbeta för att minska vårdskador.

Vi behöver bli bättre på att ta del av patienters erfarenhet och ge patienten större möjligheter att vara delaktig i vården.

Mål 2018 - Rätt kompetens

Vi har rätt kompetens på rätt plats
Vi har goda utvecklingsmöjligheter

Nuläge Alingsås lasarett 2014:
Idag råder kompetensbrist inom vissa områden och svårigheter att rekrytera exempelvis medicinska sekreterare och specialistläkare.

Vi ser också en utmaning i att nå en optimal struktur och mix av kompetens utifrån patienternas behov och våra uppdrag.

Mål 2018 - Sammanhållet vårdsystem

Vi har hög tillgänglighet
Vi har en gemensam och funktionell IT-miljö
Vi har en stark ekonomi

Nuläge Alingsås lasarett 2014:
Alingsås lasarett har idag en god tillgänglighet men det ökade remissinflödet påverkar de fortsatta möjligheterna att nå målet.

IS/IT miljöerna är idag administrativt belastande för verksamheterna och måste få ett omvänt fokus. Våra system är idag för många och stödjer inte i tillräcklig omfattning patientarbetet.

Kostnaderna inom hälso- och sjukvården har ökat under flera år. Demografiutveckling och nya behandlingsmöjligheter är förutom lönekostnader de framträdande posterna. De ständiga förändringarna måste åtföljas både av tillräckliga resurser som av en verksamhet vilken arbetar med öppna prioriteringar och nya, effektiva arbetssätt.

uiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{muiqt|wBitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{mitqvo{i{5ti{izm||H%vozmoqwv5{m