Frölunda Specialistsjukhus värdegrund

Delaktighet

Vårt sjukhus präglas av närhet och korta beslutsvägar och att vi visar respekt för varandra. Delaktighet skapas först när medarbetare får befogenhet och tar ansvar för att utveckla verksamheten. Att bli delaktig förutsätter en god kommunikation och att man som medarbetare kan vara med och påverka beslut.

Framåtsträvande

Vi strävar efter att hela tiden utveckla vården efter de förväntningar och behov medborgarna har på kort och lång sikt. Våra processer ska vara effektiva och utvecklas fortlöpande. Vi är öppna för nya idéer och metoder och har en stark vilja att genomföra förbättringar, alltid med patienten i fokus.

Egenansvar

Med egenansvar menar vi att alla tar ansvar för helheten. I detta ligger att prestigelöst och oberoende av klinikgränser kunna bidra till välfungerande verksamhet och förbättrandet av processer. Teamarbete är en förutsättning för att nå bästa möjliga resultat. Med ”Sjukhuset är Vi” menas att varje medarbetare har ett ansvar för hur sjukhuset uppfattas av våra patienter och omvärlden.

Hälsofrämjande

Vår verksamhet präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt. Det innebär att vi ger våra medarbetare möjligheter att påverka sin hälsa, att kunna förena arbete med familjeliv samt att vi har roligt på arbetet. För patienter och medborgare medför det att vi förebygger ohälsa och skapar hälsovinst vid redan etablerad sjukdom. Vi värnar om vår miljö och medverkar till en hållbar samhällsutveckling.

uiqt|wBzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{mzq|i5izqtl{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmEuiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m