Miljöledningsystem

Sidan kommer att arkiveras 2016-11-12 om sidan inte uppdateras.

Miljöledningssystemet är ett verktyg för att effektivisera och rationalisera miljöarbetet inom förvaltningen. Det är en term för policys, mål, rutiner, instruktioner, mallar och dokument rörande miljöområdet. Miljöledningssystemet ska i möjligaste mån följa Västra Götalandsregonen mål och riktlinjer. 

Riktlinjer

Sjukhusets miljöledningsystem ger oss de riktlinjer som vi ska arbeta efter i vårt miljöarbete. Vi ska ta hänsyn till Västra Götalandsregionens miljöpolitiska program

Planering

Miljöaspekter
I det miljöpolitiska programmet 2014-2016 finns sju aspekter med
Livsmedel
Transporter
Energi
Lustgas
Kemikalier
Läkemedel
Produkter och avfall

Lagar och andra krav
Sjukhusets verksamhet regleras av en omfattande miljölagstiftning, bestående av lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav som vi ska identifiera och utvärdera regelbundet.

Miljömål och handlingsplaner
När sjukhuset beslutar vilka miljömål vi ska arbeta med tar vi hänsyn till regionens miljöpolitiska program och miljömål i budget.

Införande och tillämpning

Organisation; Resurser, roller, ansvar och befogenheter
Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för miljön. Ansvar och befogenheter för miljöarbetet följer linjeorganisationen.
Alla medarbetare har ansvar för sina insatser på arbetsplatsen för att regionens och sjukhusets miljömål ska kunna uppnås.

Utbildning
Alla medarbetare ska ha en grundläggande miljöutbildning. Regionen har tagit fram en webbutbildning.

Kommunikation
Ansvaret för den interna kommunikationen för miljöarbetet följer linjeorganisationen. Miljöfrågor ska vara en stående punkt på APT.

Dokumentation
Miljöledningssystemet består av styrande dokument och redovisande dokument. 

Verksamhetsstyrning

Det ska finnas enkla och tydliga instruktioner för t ex avfallshantering, kemikalier och resor.

Övervakning och mätning
Redovisas i regionens miljöredovisning. Miljösekretariatet begär in nyckeltal på områden som är kopplade till sjukhusets och regionens miljömål. 

Avvikelser
Rapporteras i Medcontrol Pro. 

Uppföljning

Revision
Revisionen kan göras internt av revisionsutbildad personal på det egna sjukhuset eller av revisorer från annan verksamhet inom regionen.

Miljöredovisning
Regionen lämnar anvisningar till sjukhuset för vad årsredovisningen ska innehålla. 

Ledningens genomgång

Vid ledningens genomgång ska sjukhusledningen utvärdera miljöledningssystemet.  

uiqt|wB&pit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{mpit%viz5pmtow%yH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{mnzwt}vli{xmkqitq{|{r}sp}{H%vozmoqwv5{m