Överenskommelser med
hälso- och sjukvårdsnämnderna

Uppdrag

Styrelsen för Habilitering & Hälsa gör varje år en överenskommelse med Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnder. Enligt överenskommelserna är vårt uppdrag att arbeta med:

  • Barn- och ungdomshabilitering
  • Vuxenhabilitering
  • Tolkverksamhet
  • Diagnostik, habilitering och rehabilitering för personer med hörselskada, dövhet och dövblindhet och ansvar för elektronisk kommunikation, samt döv- och dövblindteam som ger råd, stöd, information.
  • Habilitering / rehabilitering för personer med synskada.

Överenskommelserna innehåller beställningar från hälso- och sjukvårdsnämnderna. Det är beställningarna som styr hur vi ska arbeta inom våra verksamheter under året.

Åtaganden

Råd och stöd

Habilitering & Hälsa ger råd och stöd enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Råd och stöd är myndighetsutövning och ges av personal med särskilda kunskaper om levnadsvillkor för människor med funktionshinder.

Fysisk tillgänglighet

Vi ser fysisk tillgänglighet som en demokratisk rättighet. Alla lokaler granskas med hjälp av Västra Götalandsregionens standard för tillgängliga lokaler. Detta hjälper oss att tydligt se vilka brister för våra patienter i tillgängligheten som måste åtgärdas.  

Samverkan

För att människor med funktionsnedsättningar ska få så bra insatser som möjligt, samverkar Habilitering & Hälsa med kommunerna, primärvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland. I brukarråden möts representanter för brukarna och verksamheten.

Utvecklingsprojekt

Inom Habilitering & Hälsa arbetar vi ständigt med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Utvecklingsprojekten syftar till att utveckla befintlig verksamhet till en säker och effektiv vård utifrån specialiserade kunskaper under en avgränsad tidsperiod

Miljö

Vårt miljöarbete utgår från Västra Götalandsregionens miljöpolicy. Viktiga mål är att minska antalet körda mil, att minska pappersanvändningen och att minska energianvändningen.

uiqt|wBjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m