Samverkan

För att personer med funktionsnedsättningar ska få så bra insatser som möjligt, samverkar Habilitering & Hälsa med många olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen och inom kommunerna i Västra Götaland.

Att göra klart vem som ansvarar för vad

Ett skäl till att vi samverkar med andra, är att patienterna kan behöva insatser från flera olika verksamheter samtidigt. Att samverka innebär bland annat att man klargör vem som ansvarar för vilka insatser.

De samverkar vi med

Habilitering & Hälsa samverkar bland annat med kommunerna, primärvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland.

Brukarråden

Brukarråden är viktiga samverkansmöten för Habilitering & Hälsa. I brukarråden finns representanter från både brukarorganisationerna och från verksamheter inom Habilitering & Hälsa.

Forskning och utbildning (FoU)

Habilitering & Hälsa medverkar på flera håll inom forsknings- och utbildningsområdet. Ett exempel är Regionhabiliteringens FoU-råd som Barn- och ungdomshabiliteringen deltar i. Habilitering & Hälsa är också medlem i intresseföreningen Handikappforskning i Väst (HafV).

Habilitering & Hälsa erbjuder varje termin verksamhetsförlagd utbildning där studenter från universitet och högskolor får handledd praktik.

uiqt|wB&jrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{mjrwzv5tm{|mttH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5wtwn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m