Neuropsykiatriska funktionshinder

Det neuropsykiatriska teamet utreder vuxna över 18 år med misstänkt neuropsykiatriska funktionshinder med debut i barndomen, ADHD, autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom eller Tourettes syndrom.

Upptagningsområdet omfattar Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns kommuner samt Kärra-Rödbo i Göteborgs kommun.

ADHD
Kärnsymtomen vid ADHD är uppmärksamhetsstörningar och impulsivitet/överaktivitet. Dessa kan förekomma var för sig eller i kombinationer. Man kan också ha problem med motorik och perception, vilket i uttalade fall och i kombination med ADHD kallas DAMP.

Autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom
Autismspektrumtillstånd innebär begränsningar vad gäller förmågan till kommunikation, socialt samspel samt  att flexibelt variera och anpassa beteenden och intressen. Det autistiska syndromet är ofta förenat med psykisk utvecklingsstörning medan Aspergers syndrom vanligtvis förekommer hos personer med normal eller hög begåvningsnivå.

Tourettes syndrom
Tourettes syndrom karaktäriseras av multipla motoriska och vokala tics som debuterar i bardomen eller ungdomsåren och som växlar i svårighetsgrad över tid. Det kan även förekomma tecken på hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem och beteendeavvikelser. Drag av autism kan förekomma med svårigheter i sociala sammanhang.

De neuropsykiatriska funktionshindren kan överlappa varandra. Flera diagnoser kan förekomma samtidigt och funktionshindren kan se olika ut individer emellan och hos män och kvinnor. 

Utredning

Det neuropsykiatriska teamet består av läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska och sekreterare. Teamet utreder och diagnostiserar i första hand. Viss uppföljning kan förekomma under begränsad tid. Behandlingsansvar ligger i övrigt kvar hos inremittent.

I en utredning ingår oftast:

 • inhämtning av anamnestiska uppgifter, aktuella och retrospektiva via intervju och granskning av journalhandlingar,
 • intervju med anhörig/närstående,
 • somatisk, psykiatrisk och neurologisk undersökning inklusive provtagning,
 • funktionsbedömning,
 • psykologutredning, samt
 • skattningsformulär.

Utredningen sammanställs och presenteras muntligt och skriftligt. Intermittent får ett skriftligt remissvar.

Om det finns behov av vuxenpsykiatrisk uppföljning efter utredning ges den huvudsakligen vid våra allmänpsykiatriska mottagningar. 

Kontakt

Vid neuropsykiatrisk frågeställning utfärdas remiss till respektive allmänpsykiatrisk mottagning för en första bedömning.

En remiss bör innehålla följande:

 • eventuell ärftlighet för neuropsykiatriska funktionshinder,
 • funktion och symtom i barndomen,
 • funktion i skola/arbete,
 • sociala förhållanden,
 • eventuellt missbruk,
 • aktuella besvär som inger misstanke om kvarvarande neuropsykiatriska funktionshinder, samt
 • uppgifter om andra psykiatriska problem.

Efter bedömning tas ställning till om utredning skall utföras och inom vilken verksamhet, allmänpsykiatrisk mottagning eller neuropsykiatriska teamet.

Verksamhetsansvariga

Jana Rudberg, tf enhetschef
Karin Sörvik, vårdenhetsöverläkare 

Besök

Besöksadress
Fästningsparken 2
442 31 Kungälv

Kontakta oss

Telefonnummer
0303 - 241200
Telefontid
Måndag-Tisdag 09:00-11:45
Måndag-Tisdag 13:30-14:30
Onsdag 10:00-11:45
Onsdag 13:30-14:30
Torsdag 09:00-11:45
Torsdag 13:30-14:30
Fredag 09:00-11:45
E-post
Postadress
Neuropsykiatriska Teamet / NPT
Fästningsparken 2
442 31 Kungälv
uiqt|wBx{%ys5vx|5s{pH%vozmoqwv5{mx{%ys5vx|5s{pH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiov}{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{ms}voit%v{5{r}sp}{H%vozmoqwv5{m