223606 Datormöss och musliknande enheter

 Finns även som hjälpmedel
- för kognitivt stöd och kommunikation
- vid synskada

22 36 03  Tangentbord
22 36 06  Datormöss och musliknande enheter
22 36 09  Styrspakar (joysticks) till datorer
22 36 12  Alternativa inmatningsenheter

Tillbehör
22 33 03  Stationära datorer
22 33 06  Bärbara datorer och hand- och fickdatorer

Tillbehör till förskriven dator
22 12 24  Programvara för ordbehandling
22 15 09  Programvara för kalkylering och beräkning

Förskrivare
Arbetsterapeut

Kriterier
Person som ej kan använda befintliga inmatningsenheter till datorn på grund av rörelsehinder 

Mål
Anpassa dator till det individuella behovet

Anvisningar
Förskrivning avser hårdvara och mjukvara som möjliggör inträde till datorer, till exempel alfanumeriska tangentbord, förstorade och förminskade tangentbord och programvara som simulerar tangentbordet samt styrdon för alternativ inmatning i stället för tangentbord eller mus. 

Innan förskrivning sker ska utredning föregå där det klart framgår att brukaren kommer att ha förmåga att använda utrustningen. Inlärningsplan skall upprättas.

Förskrivaren ansvarar för installation och grundläggande information/instruktion till brukare och vid behov till närstående person. Om utrustningen är placerad i skolan ska någon person i ansvarig ställning skriftligen åta sig ansvaret för utrustningen.

Den snabba tekniska utvecklingen gör att utrustningen fort kan bli omodern. Uppgradering av utrustning eller byte till ny får endast ske i undantagsfall och vara kopplat till antingen medicinska förändringar eller när den nya tekniken väsentligt förbättrar brukarens funktionsförmåga.

Service: Fel som orsakas av normal användning åtgärdas av sjukvårdshuvudmannen. När fel uppstår på grund av handhavandefel eller programvaror som brukaren själv installerat är brukaren kostnadsansvarig.

Tillbehör:
22 33 03 + 22 33 06 När utrustningen ej kan installeras i en standarddator kan stationär eller bärbar dator förskrivas.
22 12 24 + 22 15 09 Vid förskrivning av tillbehören 22 33 03 och 22 33 06 kan även standardprogram (programvara för ordbehandling och/eller kalkylering och beräkning) ingå.

Pedagogiska program, tränings-/lekprogram eller program av allmän karaktär bekostas ej av sjukvårdshuvudmannen.

Utvärdering och uppföljning
Se riktlinjer

Brukarens ansvar
Delta i upprättat träningsprogram 
Vid behov se över sitt förs��kringsskydd
Ej installera programvaror som försvårar användandet av de förskrivna funktionerna
I övrigt se riktlinjer

Antal utrustningar
Dubbelutrustning kan bli aktuell för studerande när funktionerna ej installeras i bärbar dator.
I övrigt se riktlinjer

Kostnadsansvar
Vuxen:                                      Region           (se riktlinjer)
Barn/ungdom:                        Region           (se riktlinjer)
uiqt|wB&ivsm5{iu}tw%wq|%zH%vozmoqwv5{mivsm5{iu}tw%wq|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m