Nyheter

Nyheter

 • Nytt timpris gällande tjänster

  19 januari 2017

  Hjälpmedelscentralens förslag till prisjustering gällande grundtimpris inom samarbetsavtalet har beslutats av regiondirektören, efter rekommendation från Ledningsrådet för hjälpmedel. Det nya priset är 553 kr/timme och gäller från 2017-01-01. ...

 • Förändrat sätt att bekosta utbildning inom basutbudet

  02 januari 2017

  Annonserade utbildningar inom basutbudet finansieras från och med 2017-01-01 via funktionshyran. Vårdgivaren debiteras alltså endast om anmälda deltagare uteblir eller vid sent återbud. Sidan Prissättning i Guide Samarbetsavtal är uppdaterad med......

 • Jourreparation kan bli akut avhjälpande underhåll

  01 december 2016

  Beredningsgrupp Avtal och utveckling beslutade vid sitt möte 161124 att tekniker, under förutsättning att patienten godkänner det, får omvandla en beställd jourreparation till en arbetsorder gällande ett akut avhjälpande underhåll. Beslutet grundar......

 • Ändringar i Handboken

  01 december 2016

  Beredningsgrupp Handbok och sortiment. har gått igenom begrepp i riktlinjerna för att få en mer enhetlig termiologi och beslutat om redakionella ändringar kring begreppen hällsotillstånd och hälsoprobelm. Beredningsgruppen har också beslutat om......

 • Ändring i Handboken

  11 november 2016

  Ledningsrådet har 2016-11-04 beslutat om förändringar gällande förskrivare, kriterier och kostnadsansvar i produktanvisning för Infusionspumpar (pump för medicinering och parenteral nutrition) ISO kod 041924.     ...

 • Ändring i Vårdgivarnas åtagande

  20 oktober 2016

  Efter beslut i beredningsgrupp Avtal och utveckling 161013, har ändring gjorts i Vårdgivarnas åtagande på sidan Guide Samarbetsavtal . Skrivningen "Vid byte av vårdgivare bedöma patientens aktuella hjälpmedelsbehov samt kontrollera patientens......

 • Ändringar i handbokens riktlinjer

  13 oktober 2016

  Beredningsgrupp Handbok och sortiment. har utifrån förändringar i sortimentsarbetet inom Samarbetsavtalet arbetat fram och beslutat om redaktionella ändringar  i Process för förändringar i handboken. ...

 • Nyheter i tjänsten Expertstöd och konsultation

  12 september 2016

  Utvecklingsarbetet om Expertstöd och konsultation är nu avslutat, och Ledningsrådet för hjälpmedel fattade den 1 september beslut enligt de förslag som arbetsgruppen lagt fram. Förslagen innebär att: Termer definieras enligt beskrivning i dokument......

 • Utvärderingsblankett för hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet

  29 augusti 2016

  Finns ny länk till en utvärderingsblankett i produktanvisningen Kognitivt stöd och kommunikation, ISO -kod 042718 hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet. ...

 • Ändringar i Handbok

  25 augusti 2016

  Redaktionella ändringar är beslutade av beredningsgrupp Handbok och sortitiment.  Produktanvisningar - Rörelsehinder, ISO-kod 091212, förtydligande under rubrikerna Kriterie,          mål samt anvisningar. - Medicinsk behandling  ISO-koder 040306,......

 • Fakturering och kreditering

  23 maj 2016

  I beslutet om prissättning och prisjustering som fattades av Ledningsrådet den 31 mars, ingick även regler för fakturering och kreditering. Den texten är nu införd i Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet, under ett av momenten på sidan Fakturering . ...

 • Ändring i Guide till tjänsterna i Samarbetsavtalet.

  19 maj 2016

  På sidan  Hantering av medicinteknisk avvikelse har innehållet i den förklarande texten i momentet  Teknisk dokumentation ska vid förfrågan göras tillgänglig för vårdgivarna  arbetats om och förtydligats. Det finns även en länk till en bild som beskriv......

 • Ändringar i Handbok

  18 maj 2016

  Redaktionella ändringar är beslutade av beredningsgrupp Handbok och sortiment gällande riktlinjer och  sortiment. Riktlinjer Skada och förlust är borttaget och relevant innehåll är inarbetat under rubriken  Ansvarsfördelning Lånevillkoren är förtydliga......

 • Ändring i Guide till tjänsterna i Samarbetsavtalet

  29 april 2016

  På sidan Sortiment finns länk till process som beskriver Hjälpmedelscentralens och vårdgivarnas samarbete kring sortimentsarbete. På samma sida finns information om referensgrupper sortiment, som ersätter tidigare sortimentsgrupper. ...

 • Doktorandtjänst att söka!

  14 april 2016

  Västra Götalandsregionen ska medverka vid samfinansieringen av en doktorandtjänst för hjälpmedel och välfärdsteknologi. Det övergripande syftet är att prognostisera och utvärdera ekonomiska effekterna av införandet av hjälpmedel och välfärdsteknik, sam......

 • Ändringar i Guide till tjänsterna i Samarbetsavtalet

  06 april 2016

  Buffertförråd. Förtydligande gällande de moment som gäller buffertförråd i tjänsten Leverans/hämtning av förskrivna hjälpmedel . Förkommet hjälpmedel. Beskrivning av hantering av förkommet hjälpmedel finns nu på sidan Rapportering av avvikelser, fel oc......

 • Ändringar i Handbok

  06 april 2016

  Redaktionella ändringar är beslutade av beredningsgrupp Handbok och sortiment gällande produktanvisningar, rörelsehinder, ISO-kod 122409, 122303 och 122306. Förtydliganden är gjorda under rubrikerna kriterier och mål. Ändring efter beslut i Ledningsråd......

 • Ändringar i Handbok

  22 mars 2016

  Redaktioenlla ändringar i produktanvisningar och riktlinjer beslutade i Beredningsgrupp Handbok och Sortiment 2016-03-15 är publicerade och beskrivna i ändringslogg . ...

 • Ändringar i Handbok

  29 februari 2016

  Redaktionella ändringar har gjorts i riktlinjer och produktanvisningar utifrån beslut i beredningsgrupp Handbok och sortiment. se ändringslogg ...

 • Förskrivna sittdynor i bilsäten

  18 februari 2016

  Det cirkulerar ett mail  mellan vårdgivare om dynor i bil. Beredningsgrupp Handbok och sortiment känner till frågeställningarna och beredning pågår i samarbete med Hjälpmedelscentralen. ...

 • Komplettering gällande avhjälpande underhåll i Guide samarbetsavtal

  10 februari 2016

  Under fliken Avhjälpande underhåll i Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet är texten kompletterade med information om att förskrivare har möjlighet att utföra enklare avhjälpande underhåll efter samråd med tekniker. ...

 • Förlängt slutdatum för övergångsregler

  03 februari 2016

    Ledningsrådet för hjälpmedel har beslutat att förlänga tidsperioden för övergångsregler för Hjälpmedel som utgick ur handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel 2015-05-01. Tiden förlängs från 2015-12-31 till 2016-04-30 . Därefter kommer......

 • Nya länkar om asylsökande i Handboken

  13 januari 2016

  Sidan Vård av personer från andra länder har kompleterats i kolumnen  Läs mer...  med nya länkar till aktuella sidor på Socialstyrelsens och Västra Götalandsregionens webbplatser gällande asylsökande och flyktingar. ...

 • Uppdaterad information om leveransdagar vid veckoleverans

  17 december 2015

  Under fliken Leveranstider i Guide till tjänsterna i Samarbetsavtalet är länken längst ner på sidan uppdaterad och visar nu en bild av leveransschema vid veckoleverans för  alla leveransdagar. ...

 • Ändringar i produktanvisning för elrullstolar och drivaggregat

  09 november 2015

  Ledningsrådet för hjälpmedel beslutad 151029 om redaktionell ändring mellan ISOkoderna under rubriken Mål, samt förtydliganden i produktanvisningarna. Se ändringslogg . ...

 • Prissättning buffertförråd

  05 november 2015

  Ledningsrådet beslutade 2015-09-10 om prissättning för buffertförråden. Prissättningen är publicerad på fliken Prissättning i Guide till tjänsterna i samrabetsavtalet. Kostnader för buffertförråd är en del i Samarbetsavtalets självkostnad.  ...

 • Ändringar i Handbokens produktanvisningar

  02 november 2015

  Beredningsgrupp Handbok och Sortiment har beslutat om ett flertal redaktionella ändringar i produktanvisningar. Det gäller förändringar i kriterer och mål samt förtydliganden i anvisningar. De genomförda ändringarna finns sammanställda i Handbokens......

 • Nyhetsbrev Samarbetsavtal

  28 september 2015

  Nu finns nyhetsbrev nummer 4 gällande det kommande samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel publicerat. Här hittar du nyhetsbrevet ...

 • Informationsmaterial om samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel

  18 september 2015

  Ett bildspel  framtaget för vårdgivare om samarbetsavtalet som börjar gälla den 1 oktober finns  här . ...

 • Produkter som berörs av övergångsregler

  31 augusti 2015

  Rapport angående produkter som berörs av Övergångsregler för Hjälpmedel som utgick ur handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 2015-05-01 finns nu att hämta för vårdgivarna i Crystal Report. Instruktioner för framtagande av rapporten finns und......

 • Förstärkning av samordningsfunktionen

  14 augusti 2015

  Anette Alfredsson börjar som utvecklingsledare inom samordningsfunktionen den 1 oktober. Ansvarsfördelningen inom samordningsfunktionen är ännu inte fastställd, information kommer när den är färdig.   ...

 • Sommarstädning F-nummer

  12 juni 2015

  Inför nya samarbetsavtalet har vi upptäckt att det finns många hjälpmedel med individnummer som börjar med bokstaven F registrerade på patient.  Dessa hjälpmedel är förskrivna före ingången av det nuvarande hjälpmedelsavtalet (återköpshjälpmedel inför......

 • Komponenthantering - förbättringsarbetet fortsätter

  04 juni 2015

  Uppföljning av nyheten "Återkoppling vid ofullständig beställning av komponenthanterat hjälpmedel" som publicerades 150507.

 • Förändring gällande bilanpassning

  27 november 2014

  Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström (Region) har beslutat att produktanvisningar om bilanpassning ska tas bort från handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel. Bilanpassning blir därmed ett egenansvar för patienten. Beslutet träder i......

 • Vårdval Rehab införs den 1 september

  01 september 2014

  Information om Vårdval Rehab till hälso- och sjukvårdspersonal finns på...

 • Droppställning på hjul, ny produktanvisning

  25 juni 2014

  Från och med den 1 augusti finns en ny produktanvisning - 041927 Manuella infusionssystem, droppställning på hjul. Sedan tidigare kan man förskriva droppställning som ett tillbehör till andra hjälpmedel såsom säng och rullstol. Nu kan droppställning på......

 • Nyhetsbrev

  16 juni 2014

  En sommarhälsning med aktuell information

 • 1177 Tema Hjälpmedel

  04 juni 2014

  Nu är den i gång!

 • Information om gränsdragning av förskrivningsbara hjälpmedel alternativt egenansvar inom kognition och kommunikationsområdet, exempelvis Handi

  15 april 2014

  Ledningsrådet för hjälpmedel har tagit ställning till gränsdragning mellan vilka produkter som ska vara förskrivningsbara enligt handboken och vad som ska ses som ett egenansvar för patienten. Vilka produkter som tillhandahålls som ett förskrivningsbar......

 • Dokumentation från konferensen "Bra produkter för alla"

  24 maj 2011

  Vad säger regelverk och avtal i Västra Götaland? Förskrivarens ansvar vid råd och rekommendation Smart vardagsteknik i Göteborg Erfarenheter från Halland Smarta ting     ...

uiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wBszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{}%vizqH%vozmoqwv5{muiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wBuqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5x5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{m|wui{5x5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi4xqi5tqvlmjmzoH%vozmoqwv5{mivvi4xqi5tqvlmjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5mtq{5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB)&|q|tmEuiqt|wB&uqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muqi5q{ik{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m