Sveriges nya livsmedelsstrategi höjer ekomålen

Ekomål till 2030

Den nationella livsmedelsstrategin består av en proposition (som är inlämnad till riksdagen) och en handlingsplan (publicerades 7 februari 2017). Livsmededelsstrategins huvudsakliga syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.
Handlingsplanen är alltså rykande färsk och omfattar konkreta insatser för att uppnå strategins målsättningar i form av åtgärder och uppdrag. Här berättar vi i korthet vad som sägs i handlingsplanen vad det gäller de offentliga måltiderna:

Ekologisk konsumtion

  • Under  "Inriktningsmål för ekologisk konsumtion och produktion" kan man läsa att regeringens satta inriktingsmål är att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Skollunchen som pedagogiskt verktyg

Under "Konsumtion och marknad" och "Offentlig konsumtion" läser man följande:

  • Genom kompetenscentret för offentliga måltider genomföra kompetenshöjande insatser till relevanta personalgrupper för att exempelvis kunna använda skollunchen som ett pedagogiskt verktyg.

Offentlig upphandling

  • Den offentliga upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster bör bättre styra mot samhällets ambitioner och motsvara den höga nivån på djurskydds- och miljöhänsyn som den svenska lagstiftningen ställer.

Mer om den nya Livsmedelsstrategin:

Handlingsplanen i sin helhet finner du här>>

Vision och mål för livsmedelsstrategin>>

Proposition 2016/17:104 - En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet>>

uiqt|wB}tzqsi5jz}vvH{x5{m}tzqsi5jz}vvH{x5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m