Relationsstjärnan STAR

STAR är ett hjälpmedel att skatta hur en grupp fungerar tillsammans. I förbättringsarbetet kan STAR användas som diskussionsunderlag och värdering av hur gruppen fungerar.

Gruppens deltagare värderar gruppen ur fyra perspektiv. Efter diskussion i gruppen fyller varje teammedlem i stjärnans spektsar med blyerts eller tusch efter hur man skattar att teamet fungerar i de olika perspektiven. Därefter jämförs de olika bilderna och en diskussion förs hur gruppen upplever att den fungerar (Zimmerman 1998).

Den övre spetsen S:et står för Sammansättning och handlar om hur separat eller närstående gruppens deltagare är. Här gäller det att skatta huruvida gruppen består av olika professioner och hur väl man respekterar varandra.

T:et står för Tala och lyssna. Förs det en dialog eller monolog och hur pass kommer alla till tals på mötena.

A:et handlar om att Agera, handla, dvs om teamet genomför sina idéer och förbättringsförslag.

R:et står för Rimlighet att jobba tillsammans och handlar om att deltagarna känner till de gemensamma mål man har och vet orsaken till varför man arbetar tillsammans.

Källa: Brenda Zimmerman et al

 


Gör så här:
1. Bestäm vilka kriterier som utgör en bra grupp för er och som blir de kriterier ni skattar er emot.

2. Fyll i stjärnan steg för steg, för varje kriterium som gruppen uppfyller (till 25, 50, 75 eller 100 procent).

3. Diskutera hu ni kan skapa en bättre samverkan i gruppen.

Följ upp skattningen återkommande. Målet är en helt ifylld stjärna.


Text från Kalmar läns landstings utvecklingsenhet

uiqt|wBivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{mivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{muiqt|wBow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m