Barn- och ungdomspsykiatri

Riktlinjerna är framtagna tillsammans med BUP Östergötland. De är utarbetade med utgångspunkten att man vid prioriteringen måste ta hänsyn till både tillståndets svårighetsgrad och den psykosociala  funktionsnedsättning det medför.  

Utredning enligt LVU eller SoL, vård­nads och umgängesärenden, skolutredningar och liknande utredningsuppdrag utan psykiatrisk frågeställning ligger utanför BUP:s ansvarsområde. Utredningar och intyg begärda av domstolsväsendet skall dock utföras inom angiven tid oavsett psykiatrisk problematik.  

Riktlinjerna omfattar följande tillstånd: AD/HD, Anorexia nervosa, Autismspektrumstörning, Avsiktligt självdestruktivt beteende, Bipolär sjukdom, Bulimia nervosa, Depression, Generaliserat ångest­syndrom, Panikångest, Posttraumatiskt stressyndrom, Schizofreni/Akut psykos, Selektiv mutism, Separationsångest, Social fobi, Specifik fobi, Trotssyndrom, Tvångssyndrom.  

I åtgärdsavsnitten redovisas förutom regiongemensamma rekommendationer de referenser som rekommendationerna är baserade på samt kliniska riktlinjer för behandling.    

Mer information
För mer information, kontakta ordföranden i sektorsrådet för
Barn- och ungdoms­psykiatri

Symtom/diagnos

uiqt|wBjzq||4uizqm5t}l%wqo{H%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t}l%wqo{H%vozmoqwv5{muiqt|wBi%xmt5jmzopH%vozmoqwv5{mi%xmt5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m