Pneumokockvaccinationer

Vaccination mot pneumokocker för vuxna och barn över 5 år

Risken att drabbas av invasiv pneumokockinfektion är ökad hos personer över 65 år och hos dem som har vissa kroniska sjukdomar eller andra risktillstånd, se nedan

Vaccination mot pneumokockinfektion rekommenderas därför till följande grupper:

 • Alla personer som är 65 år eller äldre
 • Personer med vissa kroniska sjukdomar
      - Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
      - Instabil diabetes mellitus
      - Kronisk lever- eller njursvikt
      - Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
      - Cystisk fibros
 • Personer med vissa risktillstånd
       - Nedsatt mjältfunktion (anatomiskt eller funktionellt)
       - Extrem övervikt (störst risk vid BMI > 40)
       - Gravt nedsatt immunförsvar
       - Cochleaimplantat
       - Likvorläckage

Vilken typ av pneumokockvaccin finns?

Det finns två olika typer av pneumokockvaccin: polysackaridvaccin och proteinkonjugatvaccin. I Västra Götalandregionen är följande pneumokockvacciner upphandlade:

 • Pneumovax® (polysackaridvaccin)
 • Prevenar13® (proteinkonjugatvaccin)

Vilken typ av pneumokockvaccin rekommenderas?

För friska personer, 65 år eller äldre, rekommenderas polysackaridvaccin (Pneumovax®). För patienter med nedsatt immunförsvar, vissa kroniska sjukdomar eller riskfaktorer beslutar behandlande läkare vilket eller vilka av de två vaccinerna (Prevenar13® och Pneumovax®) som ska användas.

Hur lång tid efter första vaccination ska förnyad vaccination ges?

 • För friska personer, 65 år eller äldre, rekommenderas inte längre förnyad pneumokockvaccination.
 • För övriga personer med kroniska sjukdomar eller andra riskfaktorer avgör behandlande läkare tidsintervallet till nästa dos av pneumokockvaccin, samt typ av vaccin.

Ovanstående rekommendationer bygger huvudsakligen på nationella riktlinjer (SOSFS 1994:26). Dessa riktlinjer är under omarbetning och kommer att revideras när ytterligare dokumentation om pneumokockvaccination till vuxna och äldre barn finns tillgänglig.

Beställning av pneumokockvaccin

Pneumovax beställs från SBL Vaccin Distribution telefon 08 - 735 12 50.
Prevenar 13 beställs enligt lokala rutiner.

Vaccinationsavgifter

Pneumokockvaccin som ges inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är kostnadsfritt. För regler och taxor i övrigt rörande vaccinationer hänsvisas till avsnitt 3.1 i patientavgiftshandboken.

Sjuksköterskors behörighet att ordinera vaccin

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården finns i 10 § bestämmelser om sjuksköterskors behörighet att ordinera läkemedel avsedda för vaccination.
Sjuksköterskor som har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom är behöriga att ordinera vaccin i enlighet med de allmänna vaccinationsprogrammen. För sjuksköterskor som inte genomgått dessa specialistutbildningar är det verksamhetschefen som gör en bedömning av om sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att ordinera vaccin till vuxna. Bedömningen ska dokumenteras i den lokala instruktionen för läkemedelshantering.

Läkare kan också på vanligt sätt ordinera vaccin till enskild patient.

Registrering av vaccinationer i Svevac

Pneumokockvaccinationer kan journalföras i Svevac. Registrering i Svevac uppfyller de formella krav som ställs på dokumentation. Om så önskas kan man i det egna journalsystemet göra en notering med hänvisning till att vaccinationsuppgifter finns i Svevac.
Här hittar du information om inloggningsuppgifter, hur man registrerar en vaccination och hur man tar ut vaccinationsstatistik .

Underlag för vaccination mot pneumokocker

Ett underlag till hjälp för den medicinska bedömningen inför vaccination mot pneumokocker har tagits fram av Smittskyddsenheten (se i högerkolumnen under dokument). Detta underlag kan användas för att underlätta arbetet för ordinatören att ta ställning till om patienten ska vaccineras mot pneumokocker och för att registrera adekvata journaluppgifter i Svevac.
Överst på underlaget finns ett antal frågor som är riktade till patienten. Svaren på dessa utgör en del av den sammantagna bedömningen som en ordinatör bör göra inför ordinationen av pneumokockvaccin. I vissa fall behöver följdfrågor ställas och det kan bli aktuellt att konsultera läkare/specialist om det framkommer några tveksamheter inför vaccinationen.
Framkommer det något som är av särskild betydelse för den medicinska bedömningen inför vaccinationen dokumenteras detta i Svevac i ”Kommentar-fältet”.
Nederst på underlaget kan ordinatören/vaccinatören fylla i uppgifter om själva vaccinationen och eventuella kommentarer som sedan förs över i Svevac. Vaccinatören signerar givna vaccinationer i Svevac, men Svevac innehåller ingen särskild funktion för signering för ordinatören. Om ordinatören är annan än vaccinatören dokumenteras detta i ”Kommentar-fältet” i Svevac.
Underlaget kan hanteras som ett tillfälligt dokument och får kastas när adekvata uppgifter journalförts i Svevac. Alla svaren på frågorna till patienten behöver inte journalföras, men om det framkommer någon uppgift av särskild betydelse för den medicinska bedömningen måste detta dokumenteras.

uiqt|wB&rqtt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mrqtt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m