TBE - fästingburen encefalit (hjärninflammation)

 

I TBE-information till allmänheten får du reda på hur du skall skydda dig mot fästingbett, vad du skall göra om du blir biten, vilka som rekommenderas att vaccineras och områden i Västra Götaland där det finns smittrisk

Ordination av TBE-vaccin

Vi får många frågor om hur vaccinatören praktiskt skall klara av att massvaccinera med TBE-vaccin. Den mediala uppmärksamheten om att TBE finns på nya platser har lett till att många där vill vaccinera sig på en gång. Många vaccinationsmottagningar efterfrågar ”delegation av ordination” för att slippa att en läkare måste ordinera varje enskild vaccination. Ordinationsrätt kan aldrig delegeras!

I frågeformulär TBE-vaccination har gjort ett förslag till frågeformulär, som kan användas för att förenkla vaccinationsförfarandet och det finns inget som säger att doktorn personligen måste ställa frågorna till patienten. Läkaren måste dock ordinera

Årets TBE-vaccin 2014

På marknaden finns två snarlika vacciner, FSME och Encepur. År 2014 är det FSME-IMMUN som är upphandlat i Västra Götalandsregionen. Doseringsanvisningarna i FASS skiljer sig en del mellan de två vaccinerna och också från vad som finns angivet i TBE-information till allmänheten.

Klicka här för rutiner kring beställning av TBE-vaccin 2014

Vaccintillverkarna anger olika tidsintervall för när de olika doserna bör ges och har också skilda åldersgränser för barn- och vuxendos. Orsaken till detta är att de studier som ligger till grund för de två vaccinerna är olika gjorda. Detta behöver inte innebära att det finns reella skillnader i effekt mellan vaccinerna. Snabbvaccinationsschema är sällan aktuellt. Tidsvinsten för att uppnå skydd är mycket liten och snabbvaccination ger sannolikt ett något sämre initialt skydd.

Båda vaccinerna har som grund ett intervall för de senare boosterdoserna på 5 år.
Tillverkaren av FSME anger att intervallet bör kortas till vart 3:e år fr.o.m 60 års ålder medan tillverkaren av Encepur anger samma sak fr.o.m. 50 års ålder. Det finns inga studier som visar att så måste vara fallet, bara att intervallet vart 5:e år ger ett adekvat skydd upp till angiven ålder. Hur det är därefter är inte undersökt.
Det immunologiska svaret på TBE-vaccination försämras med stigande ålder och är förhållandevis sämre redan i 50-60-årsåldern. Teoretiskt sett är det mest angeläget med ett bra vaccinsvar vid grundvaccinationen. Sannolikt kan man därefter inte påverka skyddet med kortare tidsintervall mellan boosterdoserna.

Personer som fyllt 60 år när vaccinationen påbörjas kan därför erbjudas en förstärkt grundvaccination. Dos ett och två ges med en månads intervall och man kan därefter ge en tredje dos redan två månader efter dos två. En fjärde dos bör därefter ges inför nästa fästingsäsong för att fullfölja grundvaccinationen. Påfyllnadsdoser ges enligt samma schema som för yngre vuxna.

TBE-vaccinationsschema (2 bilder)

De 60-åringar som påbörjat sin vaccination tidigare, eller där man har missat denna nya rekommendation, har vaccinerats enligt det gamla schemat. För att öka skyddet för denna grupp har vi nu i samråd med nationell vaccinationsexpertis enats om följande:
Har man missat att ge en extrados till dem över 60 år, kan man istället lägga till en extrados minst två månader efter dos två, tre eller fyra i det ordinarie schemat. Efter totalt fem doser behövs ingen extrados, utan schemat med på fyllningsdos vart femte år kan följas.

En annan återkommande fråga om man måste börja om en vaccinationsserie ifall man väntat för länge mellan doserna. Tidsintervallet mellan dos ett och två bör inte överstiga ett år. Om så ändå skett bör man börja om med dos ett. Vid längre tidsintervall mellan senare doser än de två första, innebär detta bara att man haft ett suboptimalt skydd en tid. Efter nästa givna dos uppnås samma skyddseffekt som om man följt schemat och några extradoser utöver detta schema behövs inte.

De två första doserna bör ges med samma fabrikat (Encepur eller FSME), men därefter är vaccinerna utbytbara med bibehållen effekt.

Peter Nolskog
Bitr. smittskyddsläkare
Västra Götalandsregionen

   

Klicka då på vår länk till Hässleholms sjukvårds-organisation informationsfilm

uiqt|wB5uiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m