Välkommen till Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum

Illustration hemsidans startsida

PKMC, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, är sjukvårdens enhet för kris- och katastrofberedskap i Västra Götalandsregionen. Regional tjänsteman i beredskap (RTiB) är nåbar dygnet runt, söks via SOS Alarm och är kontaktvägen in till Västra Götalandsregionen vid allvarliga händelser.

Utbildning och övning är nödvändigt för förmågan att hantera allvarliga händelser. PKMC bedriver utbildningar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Inom PKMC pågår också forskning och utveckling inom fältet krishantering. Engagerade forskare inom området har knutits till verksamheten, vilket resulterat i ett antal publikationer, pågående och planerade projekt samt deltagande i olika nationella och internationella möten.

Den 1 september 2009 bildades AmbuAlarm som organisatoriskt är knutet till PKMC. AmbuAlarm är regionens enhet för styrning, utveckling och uppföljning av ambulansalarmering, prioritering och dirigering.

Via menyn till vänster hittar du mer information om oss.

Aktuellt


Utvecklingsdag för TiB (Tjänsteman i Beredskap)
PKMC bjuder in till en nätverksdag för samtliga TiB:ar eller liknande inom Västra Götalandsregionen. Välkomna torsdagen den 12 februari! För anmälan se Inbjudan till TiB-dagen

Nyårsbrev från Beredskapschefen
Gott Nytt År - 2015 -  önskar Mats Kihlgren
 

Nyhet i vårt kursutbud!
En grundkurs i pedagogik för instruktörer kommer att ges i november 2015 - läs mer i kurskatalogen.
 

AIS-kurs
I mars kommer Lena Klarin och Per Örtenwall hålla en AIS-kurs (Abbreviated Injury Scale) i PKMC's lokaler. Inbjudan till AIS-kurs 

 

Upphandling av ambulansflyg
Vi från PKMC medverkar i den nationella upphandlingen av ambulansflyg. Vi har nu fått besked att ingen av de tänkta leverantörerna kunde leva upp till de krav som ställts.
Man kommer nu ta fram ett nytt förfrågningsunderlag med tydligare kravbild. Detta ändrar inget avseende målet med en nationellt samordnad upphandling men processen blir försenad på grund av detta.

Krisberedskap för den enskilde medborgaren
VGR har dyrköpta erfarenheter vad gäller enskildas egen förmåga till krisberedskap genom en rad händelser de senaste 20 åren och då främst stormarna som drabbat både strukturer och enskilda hårt. Det har också rest frågor kring vår egen robusthet i krisberedskapen och förmåga till en resilient krishantering.

I Regeringens s.k. krisproposition (Proposition (2013/14:144) Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, kapitel 6) förs ett resonemang kring avvägningen mellan det offentligas och den enskildes ansvar för krisberedskapsförmågan.

Genom att sätta människan i centrum för krisberedskapsarbetet tydliggörs att det är värnandet av den enskilda individens och befolkningens hälsa och säkerhet som ska prioriteras utifrån nationellt definierade skyddsvärda intressen. Dessutom tydliggörs att grunden i arbetet med krisberedskapen ytterst också bygger på enskilda människors riskmedvetenhet, ansvarstagande och förmåga. Detta är viktigt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv och då särskilt för individer med särskilt krävande vårdbehov av olika slag.

Enligt propositionen bör enskilda individer bör i så stor utsträckning som möjligt vidta egna förberedelser för att under en begränsad tid kunna tillgodose sina grundläggande behov av t.ex. vatten, mat och värme. Ett exempel är den Kanadensiska modellen där den enskilde bör ha beredskap i upp till 72 timmar. Ett privat initiativ, där PKMC till del medverkat, är hemsidan www.72timmar.se  vilken nyligen lanserats. En annan hemsida som kan vara till vägledning är www.hesafredrik.nu 

Har ni frågor, önskemål eller synpunkter på detta kan ni kontakta Mikael Wilhelmsson på  

 

Veckovisa möten under sommaren angående kapacitetsförmåga för regionens sjukhus
Under sommaren 2014 kommer återigen, baserat på de goda erfarenheterna från 2013, veckovisa planeringsmöten hållas för att skapa en gemensam lägesbild av beläggnings- och personalsituationen, vilken kan påverka den totala kapacitetsförmågan, vid de olika sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Läs mer om veckomötena.

Krisledningsövning LOTS-kommunerna - 140604
Onsdagen den 4 juni deltog PKMC som motspel till en större krisledningsövning som hölls i Stenungssund, Lilla Edet, Tjörn och Orust. Övningsscenariot var en kraftig storm med allvarliga följdverkningar på samhället. Läs mer om övningen

Nätverkande utvecklingsdag för Västra Götalandsregionens samtliga tjänstemän i beredskap - 141029
Onsdagen den 29 oktober bjuder PKMC in till en nätverkande erfarenhets- och kunskapsdag för regionens samtliga tjänstemän i beredskap vid VGR's olika verksamheter.
Läs mer om nätverksdagen

 

 

 

 

Utbildning inför allvarliga händelser

Kurskatalog 2015

Meddelande om driftstörning

Länk till formulär på intranätet (öppnas i nytt fönster)

uiqt|wBuqsimt5%wqtpmtu{{wvH%vozmoqwv5{muqsimt5%wqtpmtu{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxsukH%vozmoqwv5{mxsukH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5riomvi{H%vozmoqwv5{mkizqvi5riomvi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5sqptozmvH%vozmoqwv5{mui|{5sqptozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m